ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

motility

M OW0 T IH1 L AH0 T IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -motility-, *motility*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
motility[N] การเคลื่อนที่ได้, Syn. feeling, movement

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
motilityการเคลื่อนไหวเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motilityการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Motilityการบีบตัว [การแพทย์]
Motility Channel of Yangเส้นเคลื่อนไหวของหยาง [การแพทย์]
Motility Channel of Yinเส้นเคลื่อนไหวของอิน [การแพทย์]
Motility, Qualitativeการตรวจคุณภาพของการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ [การแพทย์]
Motility, Quantitativeการหาจำนวนตัวอสุจิที่เคลื่อนไหว [การแพทย์]
Motility, Randomการเคลื่อนที่ตามธรรมชาติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Terrific motility.วิ่งกันกระฉับกระเฉงดี Junior (1994)

CMU English Pronouncing Dictionary
MOTILITY    M OW0 T IH1 L AH0 T IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
運動性[うんどうせい, undousei] (n,adj-no) motility; mobility; maneuverability [Add to Longdo]
細胞運動[さいぼううんどう, saibouundou] (n) cell motility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motility \Mo*til"i*ty\, n. [Cf. F. motilit['e].] (Physiol.)
   Capability of motion; contractility.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 motility
   n 1: ability to move spontaneously and independently [ant:
      {immotility}]
   2: a change of position that does not entail a change of
     location; "the reflex motion of his eyebrows revealed his
     surprise"; "movement is a sign of life"; "an impatient move
     of his hand"; "gastrointestinal motility" [syn: {motion},
     {movement}, {move}, {motility}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top