ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moreland

M AO1 R L AH0 N D   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moreland-, *moreland*, morelan
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา moreland มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *moreland*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Westmoreland again?เวตส์มอร์แลนด์ อีกแล้วหรอ English, Fitz or Percy (2005)
You're Charles Westmoreland, right?คุณคือ ชาร์ลส์ เวสมอร์แลนด์ สินะ? ผมรู้จักคุณเหรอ? Pilot (2005)
Every new fish comes in here, first thing they hear, is that Charles Westmoreland is D.B. Cooper.พวกเข้าใหม่ทุกคนที่เข้ามาในนี้ สิ่งแรกที่ได้ยิน คือ ชาร์ลส์ เวสท์มอร์แลนด์ คือ ดี.บี.คูเปอร์ Pilot (2005)
- Westmoreland!-เวสต์มอร์แลนด์ The Rat (2006)
$5 million that Westmoreland planted in the desert in Utah.5 ล้านเหรียญที่เวสต์มอร์แลนด์ฝังไว้ ในทะเลทรายที่ยูทาห์ Manhunt (2006)
The $5 million that westmoreland planted in the desert in utah.เงิน5ล้านที่เวสมอร์แลนด์ฝังไว้ที่ทะเลทรายในยูท่าร์ไง Otis (2006)
Looks like Westmoreland spent his last breath blowing smoke up your ass.เหมือนว่าเวสท์มอร์แลนด์ ใช้ลมหายใจสุดท้ายของเค้าไปกับการโกหกนายนะ Map 1213 (2006)
I have the information, you have the manual requirements necessary to unearth Westmoreland's buried booty.ฉันมีข้อมูล และนายมีสิ่งที่ต้องการ จำเป็นในการขุด Map 1213 (2006)
Arrested and booked as Charles Westmoreland.ถูกจับขังในชื่อ ชาร์ลส์ เวสท์มอร์แลนด์ Map 1213 (2006)
It's out ticket to the rest of our lives, minus what I'm sending Westmoreland's daughter.มันเป็นตั๋วของเรา ทั้งชีวิตที่เหลือของเรา ลบกับจำนวนที่ผมจะส่งไปให้ลูกสาวของเวสต์มอแลนด์ Sona (2007)
The 22nd lord of westmorelandshire.ทายาทของราชวงศ์ชั้นสูงอะไร The Dark Night (2008)
In Eastmoreland.ที่เอสมอร์แลนด์ The Grimm Identity (2015)
-Moreland.-MorelandThe Devil and the Ten Commandments (1962)
-Moreland!-MorelandThe Devil and the Ten Commandments (1962)
Lt. Alex Moreland, 20th Colonial, deserted September 18th, 1959.Leutnant Alex Moreland, 20. Regiment, desertiert vor sieben Jahren. The Mercenaries (1968)
- The Morelands. They live over the hill.- Das sind die Morelands, die wohnen hinter den Hügeln. Greetings from Earth (1979)
Mr Moreland, look here.Mr. Moreland, kommen Sie her. Greetings from Earth (1979)
- You the Morelands?- Sie sind die Morelands? Greetings from Earth (1979)
- Your neighbour the Morelands.- Ihre Nachbarn, die Morelands. Greetings from Earth (1979)
No telling when those Morelands may come.Wer weiß, wann die Morelands herkommen. Greetings from Earth (1979)
Don't worry about the Morelands.Mach dir keine Sorgen um die Morelands. Greetings from Earth (1979)
He's hired out to the Morelands.Er arbeitet für die Morelands. Greetings from Earth (1979)
- They're with Mrs Moreland.- Sie sind bei Mrs. MorelandGreetings from Earth (1979)
Real name's Richard Moreland.Sein Name ist Richard MorelandPuzzled Steele (1984)
- But Moreland caught on to him first.- Aber Moreland war schneller. - Ja. Puzzled Steele (1984)
I've been to the authorities. They're in Moreland's pocket.Die sind alle von Moreland gekauft. Puzzled Steele (1984)
If Moreland catches you now, you're a dead man.Wenn Moreland Sie kriegt, sind wir tot. Puzzled Steele (1984)
There were two mercenaries involved in the payroll robberyAn dem Raub waren zwei Männer beteiligt. Moreland und ich. Puzzled Steele (1984)
- Moreland and myself. Moreland panicked and killed the two guards.Moreland tötete die Wachmänner. Puzzled Steele (1984)
Despite my warning about Moreland... I think you might just about be reckless enough to spoil my plans.Trotz meiner Warnung vor Moreland würden Sie meine Pläne vereiteln. Puzzled Steele (1984)
I don't understand. I thought you were after Moreland.Ich dachte, Sie wollten MorelandPuzzled Steele (1984)
I was. But then before Shepherd was captured... he left word that Moreland was getting married.Das wollte ich, aber Shepherd erwähnte, dass Moreland heiratet. Puzzled Steele (1984)
I was out reconnoitering when the ambush hit.Moreland hätte sie retten müssen. Puzzled Steele (1984)
and Shepherd too. I suppose there was no way we could have stopped Wainright and Moreland...Wir hätten Wainwright und Moreland nicht aufhalten können. Puzzled Steele (1984)
Lee, what about Judge Moreland?Was ist mit Gastgeber Richter MorelandLife of the Party (1985)
Francine, do me a favor. Call Judge Moreland...Francine, bitte ruf Richter Moreland an. Life of the Party (1985)
My Lord of Westmoreland, uncle Exeter, we will aboard tonight.Mylord von Westmoreland und Oheim Exeter, wir gehen heute Nacht an Bord. Henry V (1989)
My cousin Westmoreland?Mein Vetter WestmorelandHenry V (1989)
Rather, proclaim it, Westmoreland, through my host, that he which hath no stomach to this fight... let him depart.Verkündet, Westmoreland, in meinem Heer, dass der, der einen zu schwachen Magen hat, für diesen Kampf sich absetzen darf! Henry V (1989)
Can't wait to tell that jerk Moreland I passed.Ich will Moreland sagen, dass ich bestand. Time and Time Again (1991)
The first one was from that idiot in personnel, Moreland.Zuerst dieser Idiot von der Personalabteilung, MorelandYes, No, or Maybe? (1991)
And then I got a call from someone that makes Moreland look like small beans.Danach rief mich ein größeres Kaliber als Moreland an. Yes, No, or Maybe? (1991)
- Major Moreland. What can I do for you?- Major Moreland, was gibt's? Yes, No, or Maybe? (1991)
Would it be possible for me to hold on to these exam results long enough to make photocopies?Major Moreland, könnte ich kurz diese Untersuchungsergebnisse kopieren? Yes, No, or Maybe? (1991)
Then Major Moreland from Personnel visited me. That twit.Dann suchte mich Major Moreland von der Personalabteilung auf. Am I a Winner? (1991)
Let me speak to Major Moreland.Major Moreland, bitte. Second Chance (1991)
If I'm not talking to the Major within 15 seconds, you're going to finish your career as a staff liaison officer in Iraq.Verbinden Sie mich sofort mit Major Moreland oder Sie beenden Ihre Laufbahn auf einem Außenposten im Irak. Second Chance (1991)
This one's for Major Moreland.Das ist für Major MorelandSecond Chance (1991)
- Come in, Major Moreland.- Herein, MorelandSecond Chance (1991)
Moreland.MorelandSecond Chance (1991)

CMU English Pronouncing Dictionary
MORELAND    M AO1 R L AH0 N D
WESTMORELAND    W EH0 S T M AO1 R L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Westmoreland    (n) wˈɛstmələnd (w e1 s t m @ l @ n d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  moreland \more"land\ (m[o^]r"l[a^]nd), n.
     Moorland.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top