ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moralez

M AO0 R AA1 L EH0 Z   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moralez-, *moralez*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา moralez มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *moralez*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He is the Duke of Moralez and descends from ancient nobility on his mother's side.Er ist Herzog von Moralez und stammt mütterlicherseits von uraltem Adel ab. Invincible Masked Rider (1963)
Don Diego di Moralez?Don Diego di MoralezInvincible Masked Rider (1963)
Don Diego di Higuera and di Moralez.Don Diego di Higuera und di MoralezInvincible Masked Rider (1963)
Don Diego, Duke of Moralez and Los Scientes.Don Diego, Herzog von Moralez und Los Scientes. Invincible Masked Rider (1963)
But I neither marry Don Diego di Moralez nor anybody else you might chose for me.Aber ich heirate weder Don Diego di Moralez, noch sonst jemanden den Ihr vielleicht für mich auswählen werdet. Invincible Masked Rider (1963)
[Glass shattering]Diese Party läuft wohl nicht, MoralezTrust Fund Pirates (1986)
Could it be death for drugs? We've had pirates off the coast before.Die Behörden vermuten, dass Moralez und seine Freunde Rauschgift geschmuggelt haben. Trust Fund Pirates (1986)
Who's the traveling salesman? Calls himself Jumbo, a.k.a., T.R. Collins.Alle Seriennummern decken sich mit denen auf dem Garantieschein, die Moralez beim Kauf bekam. Trust Fund Pirates (1986)
Thanks.Aber als er den Stoff abholen wollte, war Moralez schon hinüber. Trust Fund Pirates (1986)
That's the real reason you asked me to move Morales to the hospital.Das war der wahre Grund warum du mich gefragt hast ob ich Moralez ins Krankenhaus verlege. 4giveness (2003)
You're here because of what your cartel did to Felix Moralez and my people in Reynosa.Du bist wegen dem hier, was dein Kartell mit Felix Moralez und meinen Leuten in Reynosa gemacht hat. Luther Braxton (No. 21) (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
MORALEZ    M AO0 R AA1 L EH0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top