Search result for

mol

(141 entries)
(0.0508 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mol-, *mol*.
English-Thai: Longdo Dictionary
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
entomologist(n) ผู้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลง
premolar(n) ฟันกรามน้อย, ฟันซี่ที่อยู่ระหว่างฟันเขี้ยวกับฟันกราม
entomologist(n) นักกีฏวิทยา เช่น Entomologists should study botany, entomology, and natural science.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Molecular Gastronomy (n name ) การทำอาหารโดยอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และอาศัยวิธีการศึกษาองค์ประกอบของเครื่องปรุงอย่างวิทยาศาสตร์ศึกษาปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เครื่องปรุงเปลี่ยนรสหรือเปลี่ยนสี เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ที่ได้ทั้งรูปทรงใหม่ๆ และรสชาติที่แตกต่างจากของเดิม
molest (vt ) ลวนลาม, ปลุกปล้ำ
molestation (n ) การลวนลามทางเพศ (โดยเฉพาะกับเด็ก)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mold    [N] เบ้าหล่อ, See also: แบบหล่อ, ตัวหล่อ, แม่พิมพ์, บล็อก, Syn. cast
mold    [N] แบบที่หล่อออกมา, See also: รูปแบบ, ลักษณะเฉพาะ, Syn. cast
mold    [VT] หล่อแบบ, See also: เทพิมพ์, ปั้น, พอก, Syn. cast, shape, form
mold    [N] รา, See also: เชื้อรา, Syn. mildew
mold    [VI] ขึ้นรา, See also: เป็นรา, Syn. mildew
mole    [N] ไฝ
mole    [N] ตัวตุ่น
mole    [N] น้ำหนักโมเลกุลของสสาร, See also: กรัมโมเลกุล
mole    [N] เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเปิดเผยความลับให้แก่ศัตรูของชาติ, See also: คนขายชาติ
mole    [N] กำแพงหินที่สร้างในทะเล, See also: กำแพงหินกั้นน้ำ, หลักหรือท่าเรือที่ก่อเป็นกำแพงหิน, Syn. breakwater, groin, groyne, bulwark, seawall, jetty

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
molar๑. ฟันกราม [มีความหมายเหมือนกับ tooth, molar]๒. โมลาร์ (หน่วยความเข้มข้นของสารละลาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
molar pregnancy; pregnancy, hydatidการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
molar toothฟันกราม [มีความหมายเหมือนกับ molar ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
molar tooth; molarฟันกราม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
molar; molar toothฟันกราม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
molasseโมลาสส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mold; mouldรา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mold; mouldรอยพิมพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mole๑. ไฝ [มีความหมายเหมือนกับ naevus; nevus ๑]๒. ครรภ์ไข่ปลาอุก [มีความหมายเหมือนกับ mole, hydatid; mole, hydatidiform] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mole, hydatid; mole, hydatidiformครรภ์ไข่ปลาอุก [มีความหมายเหมือนกับ mole ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Molarฟันกราม [TU Subject Heading]
Molarฟันกรามบด, โมล่าร์, โมลาร์, ฟันกราม [การแพทย์]
Molarความเข้มข้นของสารที่เข้าทำปฏิกิริยา, การละลาย [การแพทย์]
Molar Absorption Coefficientสัมประสิทธิ์โมลาร์การดูดแสง [การแพทย์]
Molar Absorptivityความสามารถในการดูดกลืนแสง, ค่าโมลาร์แอบซอพติวิตี [การแพทย์]
Molar Boneกระดูกโหนกแก้ม [การแพทย์]
Molar Concentrationความเข้มข้นโมลาร์ [การแพทย์]
Molar Extinction Coefficientสัมประสิทธิ์การดูดแสงโมลาร์ [การแพทย์]
Molar Rationsอัตราส่วนของโมลาร์ [การแพทย์]
Molar Solutionsสารละลายโมล่าร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
molThat person has a mole at the side of his eye.
molTaste of mold.
molI'm troubled by this mole.
molThe dead body was identified by a mole on the cheek.
molThe volcano poured molten rock.
molThe statue was cast in a mold.
molEducation help to mold character.
molIt is our capacity to mold ourselves.
molHe makes a mountain out of a molehill.
molTo make a mountain of a mole hill.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mol(โมล) n. น้ำหนักโมเลกุลเป็นกรัมของสาร,กรัม-โมเลกุล., Syn. mole
molal(โม'ลัล) adj. เกี่ยวกับน้ำหนักโมเลกุลเป็นกรัม
molar(โม'ลาร์) n.,adj. ฟันกราม, เกี่ยวกับสสารทั้งก้อน,เกี่ยวกับสารละลายที่มีตัวละลาย (solute) หนึ่งmoleต่อสารละลาย (solution) หนึ่งลิตร, Syn. molar tooth
molarity(โมแล'ริที) n. จำนวน mole ของตัวละลายต่อสารละลายหนึ่งลิตร
molasses(มะแลส'ซิซ) n. น้ำเชื่อมหวานข้นที่เป็นส่วนที่เหลือจากการตกผลึกของน้ำตาล, Syn. syrup
mold(โมลดฺ) n. รา,ขี้รา,เชื้อรามแม่พิมพ์,สิ่งที่เป็นรูปร่างจากแม่พิมพ์,รูปแบบ,ตัวอย่าง,ดินร่วน,ดิน,พื้นดิน vt. เกิดเชื้อรา,ก่อเป็นรูปร่างขึ้นจากแม่พิมพ์,ก่อร่างหล่อขึ้น,ฝึกฝน, See also: moldability n. moldable adj., Syn. m
molder(โมล'เดอะ) vi. เป็นฝุ่นเนื่องจากการเน่าเปื่อย,ผุพัง. vt. ทำให้ผุพัง n. ผู้พิมพ์แบบ,ผู้ปั้น,ผู้หล่อ,ผู้ฝึกฝน
molding(โมล'ดิง) n. การพิมพ์แบบ,การปั้น,การหล่อ,การฝึกฝน,สิ่งที่หล่อขึ้น,สิ่งที่พิมพ์ขึ้น,คิ้วที่หล่อบนผนังหรือมุมตึก
molding boardแผ่นกระดานสำหรับทำอาหารนวดแห้ง หั่นของและอื่น ๆ
moldy(โมล'ดี) adj. เต็มไปด้วยดิน,เป็นซากไม้ผุพัง., See also: moldiness n. mouldiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
molar(adj) สำหรับบด,เกี่ยวกับกราม
molar(n) กราม,ฟันกราม
molasses(n) น้ำอ้อย,กากน้ำตาล
mold(n) รา,ขี้ดิน,แม่พิมพ์,ชนิด,ตัวอย่าง
mold(vi) ขึ้นรา,เก่า,ครึ,เหม็นอับ
mold(vt) พิมพ์,ฝึก,นวด,ปั้น,หล่อ,ก่อร่าง
molder(n) ผู้หล่อ,ผู้พิมพ์,คนปั้น
molder(vi) แตกเป็นชิ้นๆ,ผุพัง,เน่าเปื่อย,สลาย
molding(n) การหล่อ,การพิมพ์,การปั้น
moldy(adj) เป็นรา,คร่ำครึ,แก่,ผุพัง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่พิมพ์ [N] mold, See also: model, Syn. ต้นแบบ, แบบ, Count unit: ชิ้น, อัน
สายสืบ    [N] spy, See also: mole, nark, Syn. สายลับ, สปาย, จารชน, สาย, Example: ตำรวจบุกผับดังย่านปทุมธานี เพราะสายสืบรายงานว่าจะมีการจัดปาร์ตี้ยาอีขึ้น, Thai definition: เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลของรัฐที่รัฐว่าจ้างให้ไปหาข่าวในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เบียดเบียน [V] exploit, See also: molest, Syn. เอารัด, เอารัดเอาเปรียบ, Example: พวกโจรสลัดเริ่มเบียดเบียนคนชาติเดียวกันเอง, Thai definition: ทำให้เดือดร้อน
รา    [N] fungus, See also: mold, mould, Example: จุลินทรีย์มีหลายชนิด ที่รู้จักกันดีได้แก่ บัคเตรี รา และไวรัส เป็นต้น, Thai definition: ชื่อเรียกพืชชั้นต่ำที่ไม่มีคลอโรฟีลล์ และลำต้น ใบ ราก ที่แท้จริง ส่วนมากเจริญเป็นเส้นใย แบ่งเป็น 2 พวก คือ ราเมือก และราที่แท้จริง สืบพันธุ์โดยสปอร์ อาศัยอยู่บนซากของพืชหรือสัตว์ เป็นพืชเบียนหรือขึ้นอยู่ร่วมกับพืชอื่นก็มี
หล่อ    [V] cast, See also: mold, Example: การสร้างพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัย ช่างมักจะปั้นด้วยปูน หรือหล่อด้วยโลหะมีค่าต่างๆ, Thai definition: เทลงในแม่พิมพ์ให้ขึ้นเป็นรูป
คิ้ว    [N] molding, See also: edging, Example: ้ชายชราชะงักปลายพู่กันที่กำลังบรรจงแต่งเส้นเรียวคิ้วของแผ่นหน้ากากกระเบื้อง, Count unit: เส้น, อัน, Thai definition: ไม้ที่ช่างลอกเป็นลวดสำหรับประกอบขอบหรือริมประตูหน้าต่างเป็นต้น, เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คิ้วรถยนต์
ความอับ    [N] fustiness, See also: mold, must, stalemate, airless, Example: ผมรู้สึกเหมือนจะเป็นลมด้วยความร้อนและความอับ, Thai definition: การที่ไม่มีอากาศเข้าออกจนทำให้เกิดกลิ่นเหม็นสาบ
ปั้นรูป    [V] sculpt, See also: mold a figure, mould a statue, Syn. ปั้นรูป, Example: ผู้สูงอายุจะต้องเน้นกิจกรรมที่ทำให้สดชื่น มีสัมพันธ์กับคนอื่น จิตใจผ่องใส เช่น ทำงานอดิเรก วาดภาพ ทำสวน ปั้นรูป เล่นเกม แล้วแต่ความสนใจ
ปั้น    [V] mold, See also: mould, knead, Example: งานวิจัยพบว่าเด็กลูกช่างปั้นหม้อที่ต้องปั้นหม้อดินช่วยพ่อแม่จะมีพัฒนาการเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องมวลสารได้เร็ว, Thai definition: เอาสิ่งอ่อนๆ เช่นขี้ผึ้งดินเหนียวเป็นต้นมาทำให้เป็นรูปตามที่ต้องการ
ไฝ [N] mole, Example: เขามีไฝเม็ดใหญ่อยู่เหนือริมฝีปาก, Count unit: เม็ด, Thai definition: เม็ดต่อมที่มีสีดำๆ ขึ้นอยู่ตามร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อณู[n.] (anū) EN: molecule   FR: molécule [f]
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. prop.] (baēp lø Phraphuttharūp) EN: mold for casting images of Buddha   
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
เบียดเบียน[v.] (bīetbīen) EN: exploit ; molest   
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest   FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ช่างหล่อ[n.] (chang lø) EN: caster ; founder ; moulder ; molder (am.)   FR: mouleur [m] ; fondeur [m]
เชื้อรา[n.] (cheūarā) EN: mold ; fungus   FR: moisissure [f] ; champignon [m]
เชื้อราขนมปัง[n. exp.] (cheūarā khanompang) EN: bread mold   
เฉื่อย[adj.] (cheūay) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive   FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson
ชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์[n. prop.] (Chuwit Kamonwisit) EN: Chuwit Kamolvisit   FR: Chuwit Kamolvisit

CMU English Pronouncing Dictionary
MOL    M AO1 L
MOLE    M OW1 L
MOLT    M OW1 L T
MOLL    M AA1 L
MOLD    M OW1 L D
MOLY    M OW1 L IY0
MOLA    M OW1 L AH0
MOLEN    M OW1 L AH0 N
MOLEX    M OW1 L AH0 K S
MOLLY    M AA1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mold    (n) (m ou1 l d)
mole    (n) (m ou1 l)
moll    (n) (m o1 l)
Molly    (n) (m o1 l ii)
molar    (n) (m ou1 l @ r)
moldy    (j) (m ou1 l d ii)
moles    (n) (m ou1 l z)
molls    (n) (m o1 l z)
molto    (a) (m o1 l t ou)
Moloch    (n) (m ou1 l o k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mol {n}gram molecule; mol; mole [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MBE[エムビーイー, emubi-i-] (n) (See 分子線エピタキシー) molecular beam epitaxy; MBE [Add to Longdo]
さとうきび糖;サトウキビ糖;砂糖黍糖[さとうきびとう(さとうきび糖;砂糖黍糖);サトウキビとう(サトウキビ糖), satoukibitou ( satoukibi tou ; satou kibi tou ); satoukibi tou ( satoukibi tou )] (n) cane sugar; sugar cane juice; sugar cane molasses [Add to Longdo]
たこ焼き器;蛸焼き器[たこやきき, takoyakiki] (n) (See たこ焼き) tako-yaki pan (cast iron with semi-spherical molds) [Add to Longdo]
たこ焼き鍋;蛸焼き鍋[たこやきなべ, takoyakinabe] (n) (obsc) (See たこ焼き器) tako-yaki pan (cast iron with semi-spherical molds) [Add to Longdo]
ばい菌(P);黴菌[ばいきん, baikin] (n) (1) (col) germ; germs; bacteria; mold (mould); (2) something harmful (used figuratively); vermin; (P) [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
べっこう飴;鼈甲飴[べっこうあめ, bekkouame] (n) (See 鼈甲色) hard candy; candy suckers molded on a griddle; tortoise-shell candy [Add to Longdo]
アセトアミノフェン[, asetoaminofen] (n) (See パラセタモール) acetaminophen; paracetamol [Add to Longdo]
イヒチオール[, ihichio-ru] (n) Ichthyol; ichthammol [Add to Longdo]
ウエストモール[, uesutomo-ru] (n) weatherstrip molding; weatherstrip moulding [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分子[fēn zǐ, ㄈㄣ ㄗˇ, ] molecule; (math) numerator of a fraction [Add to Longdo]
分子式[fēn zǐ shì, ㄈㄣ ㄗˇ ㄕˋ, ] molecular formula [Add to Longdo]
分子生物学[fēn zǐ shēng wù xué, ㄈㄣ ㄗˇ ㄕㄥ ˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] molecular biology [Add to Longdo]
分子筛[fēn zǐ shāi, ㄈㄣ ㄗˇ ㄕㄞ, / ] molecular sieve [Add to Longdo]
分子医学[fēn zǐ yī xué, ㄈㄣ ㄗˇ ㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] molecular medicine [Add to Longdo]
分子量[fēn zǐ liàng, ㄈㄣ ㄗˇ ㄌㄧㄤˋ, ] molecular mass [Add to Longdo]
分子杂交[fēn zǐ zá jiāo, ㄈㄣ ㄗˇ ㄗㄚˊ ㄐㄧㄠ, / ] molecular hybridization [Add to Longdo]
土狗[tǔ gǒu, ㄊㄨˇ ㄍㄡˇ, ] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa [Add to Longdo]
天蝼[tiān lóu, ㄊㄧㄢ ㄌㄡˊ, / ] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa [Add to Longdo]
摩尔多瓦[Mó ěr duō wǎ, ㄇㄛˊ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄨㄚˇ, / ] Moldova; Republic of Moldova, former Soviet republic on the border with Romania [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[けい, kei] mold, model, style, shape, data-type, type [Add to Longdo]
分子[ぶんし, bunshi] numerator, element, molecule [Add to Longdo]
モーラップ[もーらっぷ, mo-rappu] MOLAP [Add to Longdo]
エムオーラップ[えむおーらっぷ, emuo-rappu] MOLAP [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分子[ぶんし, bunshi] Molekuel, Zaehler [Add to Longdo]
火炎瓶[かえんびん, kaenbin] Molotowcocktail [Add to Longdo]
酪製品[らくせいひん, rakuseihin] Molkereiprodukt [Add to Longdo]
酪農[らくのう, rakunou] Molkerei [Add to Longdo]
酪農場[らくのうじょう, rakunoujou] Molkerei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mol \mol\ n. (Chem.)
   A quantity of a substance equal to the molecular weight of a
   substance expressed in grams; a gram molecule; the basic unit
   of amount of substance adopted under the System International
   d'Unites; as, he added two mols of dextrose to the medium.
 
   Syn: gram molecule, mole.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mol
   n 1: the molecular weight of a substance expressed in grams; the
      basic unit of amount of substance adopted under the Systeme
      International d'Unites [syn: {gram molecule}, {mole},
      {mol}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 mol [mɔl]
   flat
   mole
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Mol [moːl] (n) , s.(n )
   gram molecule
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top