Search result for

mok

(67 entries)
(0.0692 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mok-, *mok*.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moken (Southeast Asian people)ชาวมอแกน [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amok(อะมัด' , อะมอค') = amuck, ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อน แล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน อาละวาด, Syn. madly
smoke(สโมค) n. ควัน,เขม่า,ละอองควัน,หมอก,ไอน้ำ,สิ่งที่ไม่มีความหมาย,ความไม่ชัดแจ้ง,ความคลุมเครือ,การสูบบุ-หรี่,ช่วงเวลาของการสูบบุหรี่,บุหรี่หรือซิการ์,ระบบอนุภาคของแข็งในแก๊ส,สีน้ำเงินอ่อน,สีควัน,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,คนผิวดำ,ความเร็ว vi.,vt. มีควัน,พ่นควัน,มีไอลอยขึ้นมา,สูบบุหรี่
smoker(สโมค'เคอะ) n. ผู้สูบบุหรี่หรือซิการ์,ตู้รถไฟสำหรับผู้สูบบุหรี่หรือซิการ์
smokestackn. ปล่องไฟ,ปล่องไฟใหญ่,ปล่องควัน., Syn. stack
smoking(สโมค'คิง) n. การปล่อยควันออก,การพ่นควัน,การมีควัน,การสูบบุหรี่. adj. มีควัน,พ่นควัน,พ่นไอน้ำ
smoky(สโม'คี) adj. ปล่อยควัน,พ่นควัน,มีควันตลบ,มีควันมาก,เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของควัน., See also: smokiness n. smokily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
smoke(n) ควัน,เขม่า,ไอน้ำ,หมอกควัน,การสูบบุหรี่
smoke(vi,vt) พ่นควัน,มีควัน,รมควัน,มีเขม่า,สูบบุหรี่
smoker(n) คนสูบบุหรี่,ห้องสูบบุหรี่,ที่สูบบุหรี่
smoky(adj) เป็นควัน,มีเขม่า,เป็นเขม่า,มีควันคลุ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle   FR: section de bambou [f]
บ้องกัญชา[n. exp.] (bǿngkanchā) EN: pipe for smoking marijuana   
ห้ามสูบบุหรี่[X] (hām sūp burī) EN: no smoking   FR: défense de fumer
ห้องไม่สูบบุหรี่[n. exp.] (hǿng mai sūp burī) EN: non-smoking room   FR: chambre non-fumeurs [f]
โขมง[v.] (khamōng) EN: send up ; be filled with smoke ; be emitted in clouds ; send out   
ขาหมูรมควัน[n. exp.] (khā mū rom khwan) EN: smoked ham   FR: jambon fumé [m]
เขตปลอดบุหรี่[n. exp.] (khēt pløt burī) EN: non-smoking area ; no smoking zone   FR: espace non-fumeurs [m]
คนสูบบุหรี่[n.] (khon sūp burī) EN: smoker   FR: fumeur [m] ; fumeuse [f]
คนสูบฝิ่น[n.] (khon sup fin) EN: opium-smoker   FR: fumeur d'opium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOK    M AA1 K
MOKA    M OW1 K AH0
MOKES    M OW1 K S
MOKRY    M AA1 K R IY0
MOKOENA    M AH0 K OW1 N AH0
MOKHIBER    M AA1 K HH AH0 B ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moke    (n) (m ou1 k)
mokes    (n) (m ou1 k s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
模型[もけい, mokei] แบบจำลอง, รูปจำลอง
目標[もくひょう, mokuhyou] (n) เป้าหมาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
目的[もくてき, mokuteki] Thai: จุดประสงค์ English: purpose
木曜[もくよう, mokuyou] Thai: วันหนึ่งในสัปดาห์ English: Thursday
目次[もくじ, mokuji] Thai: สารบัญ English: table of contents

German-Thai: Longdo Dictionary
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี

Japanese-English: EDICT Dictionary
MOX燃料[モックスねんりょう, mokkusu nenryou] (n) mixed oxide fuel; MOX fuel [Add to Longdo]
いとも簡単に[いともかんたんに, itomokantanni] (adv) very easily [Add to Longdo]
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
うわ;うわー;うわあ[, uwa ; uwa-; uwaa] (int) Wow!; Holy smokes!; Aaargh!; O my God! [Add to Longdo]
お題目;御題目[おだいもく, odaimoku] (n) (1) (pol) (See 題目・3,南無妙法蓮華経) Nichiren chant; (2) (an empty) slogan [Add to Longdo]
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
けむりフード[, kemuri fu-do] (n) anti-smoke hood [Add to Longdo]
これでもかこれでもか[, koredemokakoredemoka] (exp,adv-to) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
これでもかと言うほど[これでもかというほど, koredemokatoiuhodo] (exp) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
ご遠慮ください(P);ご遠慮下さい(P)[ごえんりょください, goenryokudasai] (exp) please refrain from ~ (e.g. smoking, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木鱼[mù yú, ㄇㄨˋ ㄩˊ, / ] mokugyo; wooden fish (percussion instrument) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
シソーラスの項目[シソーラスのこうもく, shiso-rasu nokoumoku] thesaurus entry [Add to Longdo]
データ項目[データこうもく, de-ta koumoku] item, data item [Add to Longdo]
トランザクション木の制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite [Add to Longdo]
フィルタ項目[フィルタこうもく, firuta koumoku] filter-item [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
木彫[もくちょう, mokuchou] Holzschnitzerei, Holzschnitzarbeit [Add to Longdo]
木曜[もくよう, mokuyou] Donnerstag [Add to Longdo]
木曜日[もくようび, mokuyoubi] Donnerstag [Add to Longdo]
木炭[もくたん, mokutan] Holzkohle [Add to Longdo]
木片[もくへん, mokuhen] Holzblock, Spaene, Holzsplitter [Add to Longdo]
木琴[もっきん, mokkin] Xylophon [Add to Longdo]
木製[もくせい, mokusei] hoelzern, aus_Holz [Add to Longdo]
木造[もくぞう, mokuzou] aus_Holz, Holz- [Add to Longdo]
模型[もけい, mokei] Modell, Schablone, Gussform [Add to Longdo]
目下[もっか, mokka] Untergebener [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top