ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

modell

M OW0 D EY1 L   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modell-, *modell*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modeller[N] ผู้ทำหุ่นจำลอง
modelling[N] การสร้างหุ่นจำลอง
modelling[N] การเดินแบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
modellist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
modelling๑. การปั้น๒. การเสริมมิติ๓. การวางท่าหุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling composition; impression compound; modelling compoundคอมเพานด์พิมพ์ปาก [มีความหมายเหมือนกับ] modelling plastic] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling compound; impression compound; modelling compositionคอมเพานด์พิมพ์ปาก [มีความหมายเหมือนกับ modelling plastic] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling pasteสารแต่งผิว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling plasticพลาสติกพิมพ์ปาก [มีความหมายเหมือนกับ modelling composition; impression compound; modelling compound ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modelling การทำแบบจำลอง, การทำหุ่น [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างปั้น[N] modeller, See also: potter

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างปั้น[n.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller   FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MODELL M OW0 D EY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
modelled (v) mˈɒdld (m o1 d l d)
modeller (n) mˈɒdlər (m o1 d l @ r)
modellers (n) mˈɒdləz (m o1 d l @ z)
modelling (v) mˈɒdəlɪŋ (m o1 d @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modell {n} | Modelle {pl} | mathematisches Modell | verzerrtes Modellmodel | models | mathematical model | distorted model [Add to Longdo]
Modell {n} (im Atelier)sitter [Add to Longdo]
Modell {n} (in Originalgröße) | Modelle {pl}mock-up | mock-ups [Add to Longdo]
Modell- und Papierbereich {m}model and paper space [Add to Longdo]
Modellbauer {m}; Modellbauerin {f}model-maker [Add to Longdo]
Modellbildung {f}modelling [Add to Longdo]
Modellcharakter habento act as a model [Add to Longdo]
Modelleichung {f}model calibration [Add to Longdo]
Modelleisenbahn {f}model railway [Add to Longdo]
Modelleur {m}modeller [Add to Longdo]
Modellfall {m}model; perfect example [Add to Longdo]
Modellflugzeug {n}model aircraft [Add to Longdo]
Modellform {f}; Pressform {f}die [Add to Longdo]
Modellierarbeitsplatz {m}modelling work place [Add to Longdo]
Modellierer {m}modeler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
データモデリング[, de-tamoderingu] (n) {comp} data modelling; data modeling [Add to Longdo]
モデラ[, modera] (n) modeller; modeler [Add to Longdo]
モデラー[, modera-] (n) modeller; modeler [Add to Longdo]
モデリング[, moderingu] (n) modelling; modeling [Add to Longdo]
モデリング座標系[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] (n) {comp} modelling coordinates [Add to Longdo]
モデリング変換[モデリングへんかん, moderingu henkan] (n) {comp} modelling transformation [Add to Longdo]
モデル化[モデルか, moderu ka] (n,vs) {comp} modelling (e.g. a system, etc.) [Add to Longdo]
モデレ[, modere] (n) modeler; modeller [Add to Longdo]
一新[いっしん, isshin] (n,vs) complete change; reform; restoration; remodeling; remodelling; renewal; (P) [Add to Longdo]
改装[かいそう, kaisou] (n,vs,adj-no) remodelling; remodeling; reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モデラ[もでら, modera] modeller [Add to Longdo]
モデリング[もでりんぐ, moderingu] modelling, modeling [Add to Longdo]
モデリング座標系[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] modelling coordinates [Add to Longdo]
モデリング変換[モデリングへんかん, moderingu henkan] modelling transformation [Add to Longdo]
モデル化[モデルか, moderu ka] modelling (e.g. a system, etc.) (vs) [Add to Longdo]
局所モデリング変換[きょくしょモデリングへんかん, kyokusho moderingu henkan] local modelling transformation [Add to Longdo]
合成モデリング変換[ごうせうモデリングへんかん, gouseu moderingu henkan] composite modelling transformation [Add to Longdo]
数学的モデル化[すうがくてきモデルか, suugakuteki moderu ka] mathematic modelling [Add to Longdo]
大域モデリング変換[だいいきモデリングへんかん, daiiki moderingu henkan] global modelling transformation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かた, kata] Modell, -Form [Add to Longdo]
[そ, so] MODELLIEREN [Add to Longdo]
模型[もけい, mokei] Modell, Schablone, Gussform [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  modell
   model

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Modell /moːdɛl/ 
   mockup; model

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top