ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mocking

M AA1 K IH0 NG   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mocking-, *mocking*, mock
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mockingbird[N] นกอเมริกาลายสีดำและขาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mockingbird(มิค'คิงเบิร์ด) n. นกร้องร้องเลียนเสียงของนกอื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reports are pouring in from all over the globe... that an impostor is shamelessly impersonating Santa Claus... mocking and mangling this joyous holiday.รายงานกำลังส่งเข้ามา จากทุกแห่งบนโลก นั่นมันพวกนักต้มหน้าด้าน ปลอมตัวเป็นซานต้า ลบหลู่และทำลายชื่อเสียง เป็นวันหยุดที่ดีแท้ๆ The Nightmare Before Christmas (1993)
You're mocking me, aren't you?นายล้อเลียนฉันใช่ไหม Toy Story (1995)
Mockingbirds munched me mother!ท้าทายนก ให้แทะฉัน! James and the Giant Peach (1996)
She was mocking us.มันล้อเรา Never Been Kissed (1999)
( mocking Summer ):( mocking Summer ): The O.C. (2003)
What, did you expect a prize for mocking the King?พวกเจาหวังจะได้เงินจากการล้อเลียนพระราชารึไง? The King and the Clown (2005)
Are you mocking me?เจ้ายิ้มเยาะข้าหรือ? Episode #1.9 (2006)
Just sits there waiting... mocking us with its... houseness.แค่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็รอ... ...มันหลอกล่อเราด้วยความเป็น... ...บ้านของมัน Monster House (2006)
You're mocking my severe emotional limitations.คุณกำลังล้อเลียนความตั้งใจในการ ควบคุมอารมณ์อย่างไม่มีขีดจำกัดของฉัน Love/Addiction (2007)
Why are you mocking me when I am genuinely, to the best of my ability, trying to help you?ทำไมคุณต้องเย้ยผม ขณะที่ผมพูดความจริง ใช้ความสามารถทั้งหมดของผม พยายามที่จะช่วยคุณ 1408 (2007)
- Are you mocking me?แกกำลังโกหกฉันใช่ไหม? Stardust (2007)
And he is a stern and vengeful God, and we have been mocking him far too long, and now he demands retribution in blood.พระองค์ทรงเข้มงวดและโกรธแค้น มนุษย์ล้อเลียนพระองค์มานาน และตอนนี้พระองค์ประสงค์ ที่จะชำระหนี้เลือด The Mist (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เย้ยหยัน[ADV] mockingly, See also: ridiculously, derisively, Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น, Example: พจนาใช้น้ำเสียงผ่านงานเขียนอย่างเย้ยหยันบ้างพอสมควร, Thai definition: เย้ยด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัด [v.] (kat) EN: talk to someone in a sarcastic and mocking manner   
เย้ยหยัน[adv.] (yoēiyan) EN: mockingly ; ridiculously ; derisively   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOCKING    M AA1 K IH0 NG
MOCKINGBIRD    M AA1 K IH0 NG B ER2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mocking    (v) mˈɒkɪŋ (m o1 k i ng)
mockingly    (a) mˈɒkɪŋliː (m o1 k i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rotbauchschmätzer {m} [ornith.]Mocking Cliffchat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スモッキング[, sumokkingu] (n) smocking [Add to Longdo]
惚れた腫れた[ほれたはれた, horetahareta] (exp) head over heels (often used mockingly); madly (in love) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mock \Mock\, v. t. [imp. & p. p. {Mocked}; p. pr. & vb. n.
   {Mocking}.] [F. moquer, of uncertain origin; cf. OD. mocken
   to mumble, G. mucken, OSw. mucka.]
   1. To imitate; to mimic; esp., to mimic in sport, contempt,
    or derision; to deride by mimicry.
    [1913 Webster]
 
       To see the life as lively mocked as ever
       Still sleep mocked death.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Mocking marriage with a dame of France. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To treat with scorn or contempt; to deride.
    [1913 Webster]
 
       Elijah mocked them, and said, Cry aloud. --1 Kings
                          xviii. 27.
    [1913 Webster]
 
       Let not ambition mock their useful toil. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   3. To disappoint the hopes of; to deceive; to tantalize; as,
    to mock expectation.
    [1913 Webster]
 
       Thou hast mocked me, and told me lies. --Judg. xvi.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       He will not . . .
       Mock us with his blest sight, then snatch him hence.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To deride; ridicule; taunt; jeer; tantalize; disappoint.
     See {Deride}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mocking \Mock"ing\, a.
   Imitating, esp. in derision, or so as to cause derision;
   mimicking; derisive.
   [1913 Webster]
 
   {Mocking thrush} (Zool.), any species of the genus
    {Harporhynchus}, as the brown thrush ({Harporhynchus
    rufus}).
 
   {Mocking wren} (Zool.), any American wren of the genus
    {Thryothorus}, esp. {Thryothorus Ludovicianus}.
    [1913 Webster] mockingbird

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mocking
   adj 1: abusing vocally; expressing contempt or ridicule;
       "derisive laughter"; "a jeering crowd"; "her mocking
       smile"; "taunting shouts of `coward' and `sissy'" [syn:
       {derisive}, {gibelike}, {jeering}, {mocking}, {taunting}]
   2: playfully vexing (especially by ridicule); "his face wore a
     somewhat quizzical almost impertinent air"- Lawrence Durrell
     [syn: {mocking}, {teasing}, {quizzical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top