ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mockery

M AA1 K ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mockery-, *mockery*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
mockery(n) การลบหลู่ เช่น He is making a mockery of both the law that protects service providers and basic common sense.; Dishonesty is making a mockery of the industry more than incompetence is.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mockery(n) การล้อเลียน, Syn. teasing
mockery(n) การเลียนแบบ, See also: การล้อเลียน, Syn. travesty, parody, lampoon
mockery(n) การเยาะเย้ย, See also: การหัวเราะเยาะ, การเย้ยหยัน, การดูถูก, Syn. scron, ridicule, scoff, Ant. praise, admiration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mockery(มอค'เคอรี) n. การเยาะเย้ย, สิ่งที่เยาะเย้ย, การเลียนแบบ, สิ่งที่ไม่เพียงพอ, สิ่งที่ไม่บังควร, Syn. ridicule

English-Thai: Nontri Dictionary
mockery(n) การเยาะเย้ย, การล้อเลียน, การจำลอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The defendant's trying to make a mockery of this proceeding.จำเลยพยายามจะถ่วงเวลาครับ Oh, God! (1977)
It´s about this shy copy editor... who makes a total mockery of herself and her boss... when she completely botches... her first assignment as a reporter.It's about this shy copy editor... who makes a totaI mockery of herseIf and her boss... when she compIeteIy botches... Never Been Kissed (1999)
You've spent your entire life searching for this treasure, only to have the respected historical community treat you and your family with mockery and contempt.นายใช้เวลาตลอดชิวิตตามหาขุมทรัพย์นี่, เพียงเพื่อการยอมรับของพวกนักประว้ติศาสตร์ ที่ดูหมิ่นนายและครอบครัวของนาย. National Treasure (2004)
Okay, sex and mockery it is.ตกลง เซ็กส์ และ เหน็บแนม เท่านั้น Love/Addiction (2007)
They make a mockery of the ancient games and insult me, the commander of your armies.พวกเขาดูหมิ่นการคัดเลือกที่มีมาตั้งแต่อดีต และดูหมิ่นข้า.. แม่ทัพคนนี้ของท่าน The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
A mockery to the profession.เรื่องอวดดีละเก่งนัก The Red Serpent (2010)
A mockery is it?อวดดีเรอะ? The Red Serpent (2010)
Women of my generation had to fight for every opportunity and to be taken seriously, and your attitude, Ms. Van Der Woodsen, makes a mockery of that.ผู้หญิงในรุ่นฉันต้องต่อสู้ เพื่อให้ได้มาเพื่อโอกาส แล้วก็ใช้มัน อย่างจริงจัง มุมมองของคุณ คุณแวน เดอ วูดเซนส์ Goodbye, Columbia (2010)
thus make a mockery of everything we stand for.อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย ให้กับทุกๆสิ่งที่เราเป็น ที่เราพิทักษ์ Tooth Fairy (2010)
Just because Carol made a mockery of her own debut does not mean that Charlie should be cheated out of the experience.แคโรลจัดงานเปิดตัวไร้สาระของเธอเองไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่า ชาร์ลีจะไม่ได้รับประสบการ์ณนี้ Riding in Town Cars with Boys (2011)
Miss Pierce, you are making a mockery of this student government, and if you don't make an impact with the rest of your term, your presidency will be this school's last!คุณเพียร์ซ คุณกำลังลบหลู่ สถาบันการศึกษา แล้วถ้าเธอไม่ทำอะไรสักอย่างในเทอมที่เหลือ Prom-asaurus (2012)
Not satisfied with making a mockery of the American education system by your mere presence at this school, you have besmirched the dignity of such everyday heroes as this woman with Crohn's disease...อย่าได้ริสนองความต้องการ โดยการหัวเราะเยาะ ระบบการศึกษาของอเมริกา ด้วยการมาปรากฏตัวที่โรงเรียนนี้ Naked (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mockeryI overheard their mockery.
mockeryWe've become a mockery to the whole village.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MOCKERY M AA1 K ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mockery (n) mˈɒkəriː (m o1 k @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spötterei { f } | Spöttereien { pl }mockery | mockeries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愚弄[ぐろう, gurou] (n, vs) mockery; derision; ridicule [Add to Longdo]
自嘲[じちょう, jichou] (n, vs) self-deprecation; self-derision; self-mockery; laughing at oneself [Add to Longdo]
[ちゃ, cha] (n) (1) (See お茶・1) tea; (2) tea plant (Camellia sinensis); (3) (See 茶道) tea preparation; making tea; (4) (abbr) (See 茶色) brown; (n, adj-na) (5) (arch) (See 茶化す) mockery; (P) [Add to Longdo]
嘲弄[ちょうろう, chourou] (n, vs) scorn; mockery; ridicule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mockery \Mock"er*y\, n.; pl. {Mockeries}. [F. moquerie.]
   1. The act of mocking, deriding, and exposing to contempt, by
    mimicry, by insincere imitation, or by a false show of
    earnestness; a counterfeit appearance.
    [1913 Webster]
 
       It is, as the air, invulnerable,
       And our vain blows malicious mockery. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Grace at meals is now generally so performed as to
       look more like a mockery upon devotion than any
       solemn application of the mind to God. --Law.
    [1913 Webster]
 
       And bear about the mockery of woe.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Insulting or contemptuous action or speech; contemptuous
    merriment; derision; ridicule.
    [1913 Webster]
 
       The laughingstock of fortune's mockeries. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Subject of laughter, derision, or sport.
    [1913 Webster]
 
       The cruel handling of the city whereof they made a
       mockery.               --2 Macc.
                          viii. 17.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mockery
   n 1: showing your contempt by derision [syn: {jeer}, {jeering},
      {mockery}, {scoff}, {scoffing}]
   2: a composition that imitates or misrepresents somebody's
     style, usually in a humorous way [syn: {parody}, {lampoon},
     {spoof}, {sendup}, {mockery}, {takeoff}, {burlesque},
     {travesty}, {charade}, {pasquinade}, {put-on}]
   3: humorous or satirical mimicry [syn: {parody}, {mockery},
     {takeoff}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top