หรือคุณหมายถึง misconstrü?
Search result for

misconstrue

(17 entries)
(0.026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misconstrue-, *misconstrue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misconstrue[VT] เข้าใจความหมายผิด, See also: แปลผิด, ตีความหมายผิด, Syn. misinterpret, misconceive, misread, Ant. understand, perceive, apprehend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misconstrue(มิสคันสทรู'`) vt. เข้าใจผิด,แปลผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
misconstrue(vt) เข้าใจผิด,ตีความผิด,แปลความผิด,วินิจฉัยผิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, it could've been misconstrued.แน่นอน แน่นอนหรอ ผมหมายถึง มันเป็น การเข้าใจผิด Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
When women start to scream, it could be misconstrued.ผู้หญิงร้องลั่นมันต้องมีอะไรแน่นอน Friends with Benefits (2011)
If he misconstrued my rants about how dangerous Ames' experiments were,ถ้าคุณเข้าใจผิด กับฉัน เกี่ยวกับวิธีการที่ทดลอง ของเอเมสที่อันตราย Matter of Time (2012)
Um, I misconstrued the significance.เอ่อ,ผมเข้าใจความหมายของสัญญาณผิด The Tiger in the Tale (2012)
Something easily misconstrued. Not unlike yourself.บางอย่างที่เข้าใจผิดไป ไม่เป็นตัวฉันเลย Potage (2013)
Sometimes simple conversations can be misconstrued.บางครั้งคำพูดก็ไม่เข้าหูกันได้ Chapter Two 'Lizards' (2007)
# I think you'd be a prude to say nay. # # misconstrued are my views on the sabbath # # as we shimmy bareback to Roberta Flack. # # fresh-shampooed are our pubes and our rectums. ##มันกะไรอยู่ที่จะล่อนจ้อน ระหว่างการฟังธรรม# #ผมรู้ว่าคุณคงจองหองเกินไป ที่จะปฏิเสธ# #ความเข้าใจผิดคือวิสัยทัศน์ของผม ในการฟังฑรรม# The Ten (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
MISCONSTRUE    M IH2 S K AH0 N S T R UW1
MISCONSTRUED    M IH2 S K AH0 N S T R UW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misconstrue    (v) (m i2 s k @ n s t r uu1)
misconstrued    (v) (m i2 s k @ n s t r uu1 d)
misconstrues    (v) (m i2 s k @ n s t r uu1 z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misconstrue \Mis*con"strue\, v. t. [imp. & p. p. {Misconstrued};
   p. pr. & vb. n. {Misconstruing}.]
   To construe wrongly; to interpret erroneously.
   [1913 Webster]
 
      Do not, great sir, misconstrue his intent. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Much afflicted to find his actions misconstrued.
                          --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misconstrue
   v 1: interpret in the wrong way; "Don't misinterpret my comments
      as criticism"; "She misconstrued my remarks" [syn:
      {misconstrue}, {misinterpret}, {misconceive},
      {misunderstand}, {misapprehend}, {be amiss}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top