ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mintz

M IH1 N T S   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mintz-, *mintz*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mintz มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mintz*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
that's her plan.- MintzThe Gambler (1987)
let's take this stuff-- i'll give you a hand with these old clothes.Er heißt Nick MintzThe Gambler (1987)
your money?ALF Tanner. Nicky MintzThe Gambler (1987)
come on, alf, just give me the 6 grand, so i can go home and use the vaporizer.Hi. Kate, das ist Mr. Mintz. Nennen Sie mich Nick. The Gambler (1987)
willie, where are we going to find $6,000?Mr. Mintz, es tut mir leid, ich habe keine $6.000. The Gambler (1987)
you guys, go out in the driveway.Macht nicht auf. Mom ist Mr. Mintz gewalttätig? The Gambler (1987)
I'm Alvin Mintz.Ich bin Alvin MintzGhost Rider (1987)
It's Mrs Mintz.Mrs. MintzOverboard (1987)
Now, Mrs Mintz.Fertig, Mrs. MintzOverboard (1987)
Hold it right there.- Wo ist MintzThe Family Man (2000)
When asked about the possible anti-competitive implications, Global chairman Bob Thomas referred reporters... to P.K. Lassiter Company president Alan Mintz,Befragt zu Auswirkungen auf das Wettbewerbsrecht, verwies der Direktor von Global, Bob Thomas, an PKL-Präsidenten Alan Mintz, den eigentlichen Architekten des Deals. The Family Man (2000)
- Ironically, Mintz first metMintz und Thomas hatten ihre Frauen zu einem Geburtshilfekurs begleitet. The Family Man (2000)
Truth is, Mintz was so busy timing his wife's breathing, he didn't realize that Med Tech needed Global moreIn Wahrheit war Mintz so mit der Atmung seiner Frau beschäftigt, dass er nicht gemerkt hat, dass MedTech Global eher braucht als umgekehrt. The Family Man (2000)
Jack.Hallo. Mister MintzThe Family Man (2000)
Hugh panetta, pete mintzy, an old friend.Hugh Panetta, Pete Mintzy, ein alter Freund. Waiting for Dogot (2007)
It's me! It's pete mintzy!Ich bin's. Pete Mintzy! Waiting for Dogot (2007)
I-I-I'm pete.Pete mintzy.I- i-ich bin Pete. Pete Mintzy. Waiting for Dogot (2007)
The power of mint and berries yet with a satisfying tasty crunch!Die Kraft von Beeren und Mintze, doch mit schmackhaft befriedigendem Knacken! Coon vs. Coon and Friends (2010)
With minty coolness he hurried back home!Mit Mintziger Frische rannte er Heim! Coon vs. Coon and Friends (2010)
How was it that Mint and Berry came together delivering full flavor and an intense crunch?Wie ist es wenn Mintze und Beeren zusammenkommen. und eine intensive Portion knuspriges haben? Coon vs. Coon and Friends (2010)
Mint hunters of Koganra got word of them, our fate was already sealed, Gokzarah.Mintzjäger von Koganra von dem allen alles mitbekommen haben, unser Schicksal war bereits besiegelt, Gokzarah. Coon vs. Coon and Friends (2010)
But our two worlds collided, and soon Mint and Berry were one.Aber unsere 2 Welten kollidierten und so sind Mintze und Beeren vereint worden. Coon vs. Coon and Friends (2010)
Maybe the intense flavor of Mint will freshen things up!Vielleicht willst du dich mit Mintze ein bisschen auffrischen! Coon vs. Coon and Friends (2010)
Adam Mintz Lipschitz, that moment has arrived.Adam Mintz Lipschitz, dieser Moment ist gekommen. Jewtopia (2012)
So then I saw your commercial.Adam Mintz Lipschitz. 50.000 Dollar Belohnung" Jewtopia (2012)
- Film reviewer J. Howard Mintz. - Hello. Paige Belknap, who covers art...Filmkritiker J. Howard Mintz, Kunstkritikerin Paige Belknap und Buchkritikern Wendy Shields. Learning to Drive (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
MINTZ    M IH1 N T S
MINTZER    M IH1 N T Z ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top