ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

minter

M IH1 N T ER0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minter-, *minter*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I wait and gather information... It's minterview.ถ้าเรารอรวบรวมข้อมูล ผมจะซักถามเอง To Hell... And Back (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
MINTER    M IH1 N T ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
コミンテルン[, kominterun] (n) Komintern (rus [Add to Longdo]
三二年テーゼ;32年テーゼ[さんじゅうにねんテーゼ, sanjuuninen te-ze] (n) 1932 Theses; Comintern policy documents urging overthrow of Japan's imperial and metayage systems [Add to Longdo]
二七年テーゼ;27年テーゼ[にじゅうしちねんテーゼ, nijuushichinen te-ze] (n) 1927 Theses; Comintern policy documents regarding capitalism, imperialism, and a possible revolution in Japan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Minter \Mint"er\, n.
   One who mints.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 minter
   n 1: a skilled worker who coins or stamps money [syn: {coiner},
      {minter}, {moneyer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top