Search result for

migration

(73 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -migration-, *migration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
migration[N] การปวดศีรษะข้างเดียว
migrational[ADJ] เกี่ยวกับการอพยพ, Syn. emigration, immigration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
migration(ไมเกร'เชิน) n. การอพยพ,การย้ายถิ่น,กลุ่มผู้ย้ายถิ่น
emigration(เอมมะเกร'เชิน) n. การอพยพไปอยู่นอกประเทศหรือถิ่น,กลุ่มผู้อพยพ,การย้ายถิ่น
immigration(อิมมะเกร'เชิน) n. การอพยพ (จากต่างประเทศ) ,การเข้ามาอยู่ในถิ่นใหม่,กลุ่มผู้อพยพ., See also: immigrational,immigratory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
migration(n) การท่องเที่ยวไป,การอพยพ,การย้ายที่อยู่,การย้ายถิ่น
emigration(n) การอพยพจากถิ่นฐาน,การอพยพโยกย้าย,การย้ายถิ่น
immigration(n) การเข้าเมือง,การอพยพ
transmigration(n) การอพยพออกนอกประเทศ,การสิงร่าง,การย้ายถิ่นฐาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
migrationการย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
migrationการย้ายถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
migrationการย้ายถิ่น, การอพยพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
migrationการย้ายถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
migration balanceดุลการย้ายถิ่น [ดู balance of migration] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
migration defining areaเขตที่กำหนดการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
migration defining intervalช่วงเวลาที่กำหนดการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
migration modelแบบจำลองการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
migration policyนโยบายการย้ายถิ่น, นโยบายการอพยพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
migration preference indexดัชนีบุริมนิยมการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Migrationการเคลื่อนที่ของปิโตรเลียมจากหินต้นกำเนิดไปยังแหล่งกักเก็บ
การเคลื่อนที่มีอยู่ 3 แบบด้วยกัน คือ การเคลื่อนที่แบบปฐมภูมิ (primary migration) เป็นการเคลื่อนที่ของไฮโดรคาร์บอนออกจากหินต้นกำเนิด การเคลื่อนที่แบบทุติยภูมิ (secondary migration) เป็นการเคลื่อนที่ผ่านชั้นหินที่มีคุณสมบัติในการซึมผ่านสูงหรือในหินกักเก็บเอง และการเคลื่อนที่แบบตติยภูมิ (tertiary migration) เป็นการเคลื่อนที่จากแหล่งกักเก็บหนึ่ง (trap) ไปยังอีกแหล่งหนึ่ง หรือเป็นการเคลื่อนที่หายไปของไฮโดรคาร์บอนจากแหล่งกักเก็บ [ปิโตรเลี่ยม]
Migration การย้ายถิ่น
ดู Selectivity of Migration (Selectivity of Migration หมายถึง การเปรียบเทียบระหว่างผู้ย้ายถิ่นเข้ากับ ประชากร ในพื้นที่ต้นทางซึ่งผู้ย้ายถิ่นย้ายจากมา ),
Step Migration(Step Migration หมายถึง การย้ายถิ่นเป็นลำดับ การย้ายถิ่นเชิงลำดับ ผู้ย้ายถิ่นมีแนวโน้มที่จะย้ายไปสู่จุดหมายปลายทางที่เป็นเมืองใหญ่ โดยระหว่างการย้ายถิ่นนั้นจะเป็นการย้ายถิ่นระยะสั้น และ การย้ายถิ่นแต่ละครั้งจะเป็นการย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองใหญ่กว่าขึ้นเรื่อยๆ )

และ Spontaneous Migration (Spontaneous Migration หมายถึง การย้ายถิ่นโดยสมัครใจ หรือการย้ายถิ่นเสรีเป็นการย้ายถิ่นที่เกิดจากการริเริ่มตัดสินใจที่จะย้าย ถิ่นโดยอิสระของผู้ย้ายถิ่นหลายคนร่วมกัน )
[สิ่งแวดล้อม]
Migrationการย้ายข้อมูล
เป็นวิธีการเก็บรักษาเอกสารดิจิทัลอีกวิธีการหนึ่ง การย้ายข้อมูล หรือ migration คือ การย้ายข้อมูลไปรูปแบบ (format) ใหม่ของซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์อีกแบบหนึ่ง หรือจากคอมพิวเตอร์รุ่นหนึ่งที่ล้้าสมัยไปยังอีกรุ่นหนึ่งที่ทันสมัยกว่า เพื่อยังคงให้ข้อมูลที่เก็บนั้นยังสามารถเข้าถึง แสดงผล และใช้ได้ แม้ว่าเทคโนโลยีได้เปลี่ยนไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
migrationการอพยพ, การเคลื่อนย้ายสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์จากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Migrationการย้ายถิ่น, การเคลื่อนย้าย, การอพยพเข้าออก [การแพทย์]
Migrationการแพร่กระจาย, การเคลื่อนตัว, การเคลื่อนย้าย, แพร่กระจาย [การแพทย์]
Migration Differentials่ความแตกต่างของการย้ายถิ่น [การแพทย์]
Migration Inhibitory Factorsสารยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์ [การแพทย์]
Migration Intervalช่วงเวลาการย้ายถิ่น [การแพทย์]
Migration Preference Index ดัชนีความพอใจการย้ายถิ่น
เอาจำนวนผู้ย้ายถิ่นจากพื้นที่ ก ไปยังพื้นที่ ข เป็นตัวตั้ง หารด้วย อัตราส่วนของจำนวน ผู้ย้ายถิ่นทั้งหมดต่อกำลังสองของประชากรทั้งประเทศ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When I come back we'll discuss the difference between migration and exodus.เมื่อฉันกลับมา ค่อยมาถกกันเรื่อง ข้อแตกกต่างระหว่าง การยายถิ่น และการ อพยพ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
We have maggot migration trails here, Horatio.เราเจอทางเส้นทางของแมลงมาที่นี่ โฮราชิโอ้ Bone Voyage (2009)
It was a migration of townsfolk from the northeast,ชาวกรุงอพยพมาจากทาง ตอ.เฉียงเหนือ The Dinner Party (2011)
All it'll take is a transluminal migration circle.แค่นั่งทำพิธีคืนวิญญาณก็พอ Original Skin (2011)
Migrations, particularly if they're not annual migrations-- and we know this one isn't 'cause we haven't seen them before-- tend to be population-wide, sometimes even species-wide.ผมเจอเทย์เลอร์ Instinct (2011)
At their current rate of migration, the pterosaurs will be here by nightfall tomorrow.ผมไม่อยากมีปัญหา เอาน่า ยกขาขึ้นมา Instinct (2011)
♪ and the slow migration South ♪# and the slow migration South # That's What You Get for Trying to Kill Me (2011)
Along with the yearly southern migration of the humpback whales along the East Coast waters,พร้อมกับการย้ายถิ่นตอนใต้ประจำปี ของปลาวาฬหลังค่อม ตลอดน่านน้ำชายฝั่งตะวันออก Bait (2012)
Now, what they're doing is hunting the whale calves and bait fish surrounding the migration.สิ่งที่ฝูงปลาฉลามทำคือ การล่าลูกปลาวาฬ และปลาอื่น ๆ เพื่อเป็นเหยื่อ ในระหว่างการย้ายถิ่น Bait (2012)
A temporary space station before the migration to Titan,สถานีอวกาศชั่วคราวก่อนจะอพยพใหญ่ไปไททัน Oblivion (2013)
All those kings and battles, migrations and inventions wars and loves, everything in the history books happened here, in the last seconds of the cosmic calendar.พระมหากษัตริย์ทุกคนและ การต่อสู้, การโยกย้ายและสิ่งประดิษฐ์ สงครามและรักทุกอย่าง ในหนังสือประวัติศาสตร์ ที่เกิดขึ้นที่นี่ในไม่กี่วินาทีที่ผ่านมา Standing Up in the Milky Way (2014)
Our survival depended on knowing how to read the stars in order to predict the coming of the winter and the migration of the wild herds.การอยู่รอดของเราขึ้นอยู่กับ ความรู้วิธีการอ่านดาว เพื่อทำนายการมาถึงของฤดูหนาว และการอพยพของฝูงป่า Standing Up in the Milky Way (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
migrationHanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.
migrationThis species holds the record for long-distance migration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การย้ายถิ่น[N] migration, See also: move, evacuation, removal, Syn. การอพยพ, การโยกย้าย, Example: ปัจจุบันแรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ก่อให้เกิดปัญหาการย้ายถิ่นขึ้นอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบต่างด้าว[n. exp.] (bai tāngdāo) EN: alien identification card   FR: carte d'immigration [f]
บัตรขาเข้า[n. exp.] (bat khākhao) EN: (immigration) arrival card   FR: carte d'arrivée [f] ; volet arrivée de la carte d'immigration [m]
บัตรขาออก[n. exp.] (bat khā-øk) EN: (immigration) departure card   FR: carte de départ [f] ; volet départ de la carte d'immigration [m]
ด่าน[n.] (dān) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost   FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [m] ; poste de contrôle [m]
ด่านตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (dān trūat khon khao meūang) EN: immigration station   FR: bureau de l'immigration [m]
เอกสารเข้าเมืองไทย[n. exp.] (ēkkasān khao meūang Thai) EN: Thai immigration arrival card   FR: carte d'immigration pour l'entrée en thaïlande [f]
การเข้าเมือง[n.] (kān khao meūang) EN: immigration   FR: immigration [f]
การอพยพ[n.] (kān opphayop) EN: migration   FR: migration [f]
การย้ายถิ่น[n. exp.] (kān yāi thin) EN: migration   FR: migration [f]
การย้ายถิ่นของแรงงาน [n. exp.] (kān yāi thin khøng raēng-ngān) EN: migration of labour   FR: migration des travailleurs [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MIGRATION    M AY0 G R EY1 SH AH0 N
MIGRATIONS    M AY0 G R EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
migration    (n) (m ai1 g r ei1 sh @ n)
migrations    (n) (m ai1 g r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Völkerwanderung {f} | Völkerwanderungen {pl}migration (of the peoples); emigration of nations | migrations [Add to Longdo]
Wanderung {f} | Wanderungen {pl}migration | migrations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリーヤー;アリヤー[, ari-ya-; ariya-] (n) aliyah; immigration to Israel [Add to Longdo]
イミグレーション[, imigure-shon] (n) immigration [Add to Longdo]
エミグレーション[, emigure-shon] (n) emigration [Add to Longdo]
マイグレーション[, maigure-shon] (n) migration [Add to Longdo]
マクロファージ遊走阻止因子[マクロファージゆうそうそしいんし, makurofa-ji yuusousoshiinshi] (n) macrophage migration inhibitory factor; MMIF [Add to Longdo]
移行[いこう, ikou] (n,vs) switching over to; migration; transition; (P) [Add to Longdo]
移住[いじゅう, ijuu] (n,vs,adj-no) migration; immigration; (P) [Add to Longdo]
移動[いどう, idou] (n,vs) (1) removal; migration; movement; (2) mobile (e.g. communications); (P) [Add to Longdo]
移入[いにゅう, inyuu] (n,vs) importation; ingression; migration; transfection [Add to Longdo]
移民[いみん, imin] (n,vs,adj-no) (1) (sens) emigration; immigration; (2) emigrant; immigrant; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
移行[いこう, ikou] switching over (vs), migration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Migration \Mi*gra"tion\, n. [L. migratio: cf. F. migration.]
   The act of migrating.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 migration
   n 1: the movement of persons from one country or locality to
      another
   2: a group of people migrating together (especially in some
     given time period)
   3: (chemistry) the nonrandom movement of an atom or radical from
     one place to another within a molecule
   4: the periodic passage of groups of animals (especially birds
     or fishes) from one region to another for feeding or breeding

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top