Search result for

merits

(36 entries)
(0.1118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -merits-, *merits*, merit
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've waited nine years. I think that merits dinner.ฉันรอมาเก้าปี คิดว่าควรจะเป็นข้าวเย็นมากกว่า There Might be Blood (2008)
We will give your application on the consideration of merits.เดี๋ยวผมจะให้คุณศึกษาคู่มือในการทำสิ่งที่ถูกต้องNไปอ่านนะ Gamer (2009)
I will not allow you to lecture me about the merits of emotion.คุณไม่มีสิทธิ์จะมาสอนผมเรื่องข้อดีของความรู้สึก Star Trek (2009)
I'm a prodigy, and I was chosen to pilot EVA due to my own merits!ฉันเป็นคนพิเศษนะ! ฉันเป็นนักบินของเอวาได้ด้วยฝีมือของตัวเอง ไม่ได้เป็นเพราะใช้เส้นเหมือนใคร! Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Ah, well, we are very proud of our heritage... but Juanita can stand on her own merits.อ้า เราภูมิใจในสายเลือดของเราครับ แต่ฮัวนิต้าก็มีความสามารถของเธอเอง You Gotta Get a Gimmick (2010)
But it's ridiculous to think there's anything on this planet worth seeing which merits crossing what are literally astronomical distances.แต่มันน่าขำที่คิดว่า ยังมีอีกหลายสิ่งที่ควรค่ามองอยู่ ถูกมองข้ามไป เรื่องที่เกี่ยวกับดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไป The X in the File (2010)
I see the merits.ฉันเห็นข้อดี Chuck Versus the American Hero (2010)
Gil-goyangee. (Stray cat) Maybe it's cause I show them the merits of the streets.สงสัยเป็นเพราะหนูชอบโชว์นิสัยแย่ๆ Episode #1.11 (2010)
- I know your dad's been bucking for you... - The merits of my career choices...ผมรู้ว่าพ่ออยากให้คุณบริหารบริษัท นี่ไม่ใช่เวลามาเถีนงกันเรื่องงานของฉัน Green Lantern (2011)
No, we agreed they all have their merits.ไม่ๆ เราสรุปได้แล้วว่ามันก็ดีกันคนละด้าน The Cohabitation Formulation (2011)
Earn the spotlight on your own merits.ลองทำตรงไปตรงมาสักหน่อย Damien Darko (2011)
Guan Yunchang has no talents? I cannot accepts awards without meritsกวนอู ไร้ความสามารถ ข้าพเจ้าไม่คู่ควรกับตำแหน่งนี้ The Lost Bladesman (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meritsBut in spite of the merits of being single, they do want to get married some day.
meritsEverybody has his merits and demerits.
meritsHis work merits the highest praise.
meritsI will not discuss the respective merits of the candidates.
meritsThere are both merits and demerits in anything.
meritsThere are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
meritsTo do him justice, he is not without some merits.
meritsWith all her merits she was not proud.
meritsYou can't know his merits by his appearance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุญญานุภาพ    [N] power as a result of accumulated merit, See also: merits, might of righteousness, power of merit, result of good deeds, Syn. บุญญาธิการ, Example: พระองค์ทรงเป็นขัตติยะกอปรด้วยบุญญานุภาพที่จะปกป้องปัดเป่าภยันตรายจากข้าศึกศัตรู, Thai definition: อำนาจแห่งบุญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำบุญทำทาน[n. exp.] (kān thambun tham thān) EN: charity ; making merits and virtue ; benevolence   

CMU English Pronouncing Dictionary
MERITS    M EH1 R AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
merits    (v) (m e1 r i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一長一短[いっちょういったん, icchouittan] (n) (something having its) merits and demerits; advantages and disadvantages; good points and shortcomings [Add to Longdo]
曲直[きょくちょく, kyokuchoku] (n) merits (of a case); right or wrong [Add to Longdo]
勲功[くんこう, kunkou] (n) merits; distinguished services [Add to Longdo]
功過[こうか, kouka] (n) merits and demerits [Add to Longdo]
功罪[こうざい, kouzai] (n) both good and bad; merits and demerits [Add to Longdo]
功罪相償う[こうざいあいつぐなう, kouzaiaitsugunau] (exp) (id) The merits and demerits offset each other [Add to Longdo]
功力[こうりき, kouriki] (n) merits (influence) of one's pious acts or religious practice (practise) [Add to Longdo]
事績[じせき, jiseki] (n) achievement; exploit; merits [Add to Longdo]
是非曲直[ぜひきょくちょく, zehikyokuchoku] (n) rights and wrongs (of a case); relative merits (of a case) [Add to Longdo]
是非善悪[ぜひぜんあく, zehizen'aku] (n) rights and wrongs; the relative merits (of a case); propriety [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功过[gōng guò, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ, / ] merits and demerits; contributions and errors [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top