ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

melancholy

M EH1 L AH0 N K AA2 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -melancholy-, *melancholy*, melancho
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
melancholy(adj) เศร้า, See also: เศร้าโศก, ตรอมใจ, ใจคอห่อเหี่ยว, สลดหดหู่, Syn. sad, woeful, Ant. happy
melancholy(n) ภาวะเศร้าโศก, See also: ภาวะจิตใจห่อเหี่ยว, ความหดหู่, Syn. sadness, gloominess, Ant. happiness, joy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
melancholy(เมล'เลินคอลลี) n. ภาวะจิตใจหดหู่, ใจคอเหี่ยวแห้ง, อาการครุ่นคิดมาก adj. หดใจหู่ใจ, สลดใจ, ครุ่นคิดหนัก, Syn. gloomy, dismal, gloom

English-Thai: Nontri Dictionary
melancholy(adj) เศร้าโศก, หดหู่ใจ
melancholy(n) ความเศร้าโศก, ความหดหู่ใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"... melancholy settled down upon his spirit."... ความเศร้าโศก เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเขา The Education of Little Tree (1997)
The doleful melancholy parts suited you, Chiaki.บทท่อนโศกเนี่ย เหมาะกับนาย จิอากิ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
It's all dealing with the melancholy age-old struggleทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ ภาวะเศร้าโศกที่ยาวนาน... You Don't Know Jack (2010)
I will not have some melancholy Spanish monarch, ข้าจะไม่ยอมแพ้ให้พวกราชวงษ์สเปนเด็ดขาด Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I was originally a melancholy sort of person.ผมเป็นหัวที่มีหัวใจหดหู่มาก Episode #1.2 (2011)
Quite the air of melancholy after a successful heist.มันดูเศร้านะกับความสำเร็จของเรา ฉันอยากทำให้มันจบๆไป Honor Among Thieves (2012)
"Wake, melancholy Mother,ตื่นเถิด แม่ผู้เศร้าโศก Kill Your Darlings (2013)
Play melancholy song.เล่นเพลง เศร้า Her (2013)
Play another melancholy song.เปลื่ยนเพลงเศร้า Her (2013)
I let her steal into my melancholy heartพลาดพลั้งที่รับเธอสู่ดวงใจมัวหม่นของฉัน Beauty and the Beast (2017)
I let her steal into my melancholy heartพลาดพลั้งที่รับเธอสู่ดวงใจมัวหม่นของฉัน Beauty and the Beast (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
melancholyAnd then I breathe a sigh from melancholy in being unable to do anything about it.
melancholyHence, loathed melancholy.
melancholyHer words were filled with melancholy.
melancholyHe was overcome by a feeling of melancholy.
melancholyShe fell prey to melancholy.
melancholyWe sensed a melancholy note in his voice.
melancholyYou are truly an antidote for my melancholy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โศก(adj) sad, See also: melancholy, sorrowful, depressed, woebegone, unhappy, blue, mournful, Syn. เศร้า, Example: ต้นเหตุแห่งการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มนัยน์ตาโศกน่าจะมีสาเหตุจากหนี้สินรุงรัง, Thai Definition: ที่เศร้าเสียใจ
ความหดหู่(n) melancholy, See also: depression, sadness, dejection, despondency, Syn. ความสลดใจ, Example: ข่าวเรื่องอาการป่วยของคุณพ่อสร้างความหดหู่ให้แก่เขาเป็นอันมาก, Thai Definition: การห่อเหี่ยวไม่ชื่นบานใจ
ความสะเทือนใจ(n) depression, See also: melancholy, Example: โศกนาฎกรรมที่กฤษณา อโศกสินนำเรื่องพุ่งขึ้นไปสู่ความสะเทือนใจสูงสุดแก่ผู้อ่าน, Thai Definition: การมีจิตใจหวั่นไหวอย่างแรงและรวดเร็วในเมื่อมีสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมากระทบ
ความรันทด(n) melancholy, See also: sorrowfulness, sadness, Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Ant. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน, Example: แววตาของเขาคลอฉ่ำไปด้วยความรันทดเสมอนับตั้งแต่ลูกสาวป่วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุ่น[khun] (v) EN: be clouded by anger/melancholy ; be angry ; resent
ขุ่นมัว[khunmūa] (v) EN: depress ; be melancholy ; be gloomy  FR: déprimer
ความหดหู่[khwām hothū] (n) EN: depression ; melancholy
ความคิดล่องลอย[khwāmkhit lǿngløi] (n, exp) EN: autism ; imagination ; melancholy ; conjecture
ความเศร้าโศก[khwām saosōk] (n) EN: distress ; melancholy
ละห้อย[lahøi] (adj) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful  FR: mélancolique ; triste ; malheureux
ละห้อย[lahøi] (adv) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look
หม่น[mon] (v) EN: be melancholy ; be pensive ; be sorrowful ; be gloomy
เศร้าใจ[saojai] (v) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop
เศร้าสลด[sao salot] (v) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MELANCHOLY M EH1 L AH0 N K AA2 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
melancholy (n) mˈɛləŋkɒliː (m e1 l @ ng k o l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mèn, ㄇㄣˋ, / ] melancholy; depressing, #5,084 [Add to Longdo]
惆怅[chóu chàng, ㄔㄡˊ ㄔㄤˋ, / ] melancholy; depression, #17,437 [Add to Longdo]
多愁善感[duō chóu shàn gǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ, ] melancholy and moody (成语 saw); depressed personality, #30,450 [Add to Longdo]
愁绪[chóu xù, ㄔㄡˊ ㄒㄩˋ, / ] melancholy, #55,203 [Add to Longdo]
[mèn, ㄇㄣˋ, / ] melancholy, #123,007 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] melancholy; sincere, #388,828 [Add to Longdo]
悲愁[bēi chóu, ㄅㄟ ㄔㄡˊ, ] melancholy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メランコリー[merankori-] (n) melancholy [Add to Longdo]
暗欝;暗うつ[あんうつ, an'utsu] (n) gloom; melancholy [Add to Longdo]
暗鬱[あんうつ, an'utsu] (n, adj-na) gloom; melancholy [Add to Longdo]
陰鬱;陰うつ;陰欝(iK)[いんうつ, in'utsu] (adj-na, n) gloom; melancholy [Add to Longdo]
気鬱症;気欝症(iK)[きうつしょう, kiutsushou] (n) depression; melancholy [Add to Longdo]
遣悶[けんもん, kenmon] (n, vs) driving away melancholy [Add to Longdo]
愁眉[しゅうび, shuubi] (n) worried look; melancholy air [Add to Longdo]
秋思[しゅうし, shuushi] (n) lonely feeling of fall; autumnal melancholy; fall melancholy [Add to Longdo]
心悲しい;うら悲しい[うらがなしい, uraganashii] (adj-i) sad; mournful; melancholy; sorrowful [Add to Longdo]
沈鬱[ちんうつ, chin'utsu] (adj-na, n) melancholy; gloom; depression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Melancholy \Mel"an*chol*y\, n. [OE. melancolie, F.
   m['e]lancolie, L. melancholia, fr. Gr. ?; me`las, me`lanos,
   black + ? gall, bile. See {Malice}, and 1st {Gall}.]
   [1913 Webster]
   1. Depression of spirits; a gloomy state continuing a
    considerable time; deep dejection; gloominess. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Great and continued depression of spirits, amounting to
    mental unsoundness; melancholia.
    [1913 Webster]
 
   3. Pensive maditation; serious thoughtfulness. [Obs.] "Hail,
    divinest Melancholy !" --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Ill nature. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Melancholy \Mel"an*chol*y\, a.
   1. Depressed in spirits; dejected; gloomy dismal. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Producing great evil and grief; causing dejection;
    calamitous; afflictive; as, a melancholy event.
    [1913 Webster]
 
   3. Somewhat deranged in mind; having the jugment impaired.
    [Obs.] --Bp. Reynolds.
    [1913 Webster]
 
   4. Favorable to meditation; somber.
    [1913 Webster]
 
       A pretty, melancholy seat, well wooded and watered.
                          --Evelin.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Gloomy; sad; dispirited; low-spirited; downhearted;
     unhappy; hypochondriac; disconsolate; heavy, doleful;
     dismal; calamitous; afflictive.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 melancholy
   adj 1: characterized by or causing or expressing sadness;
       "growing more melancholy every hour"; "her melancholic
       smile"; "we acquainted him with the melancholy truth"
       [syn: {melancholy}, {melancholic}]
   2: grave or even gloomy in character; "solemn and mournful
     music"; "a suit of somber black"; "a somber mood" [syn:
     {somber}, {sombre}, {melancholy}]
   n 1: a feeling of thoughtful sadness
   2: a constitutional tendency to be gloomy and depressed
   3: a humor that was once believed to be secreted by the kidneys
     or spleen and to cause sadness and melancholy [syn: {black
     bile}, {melancholy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top