ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

martyred

M AA1 R T ER0 D   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -martyred-, *martyred*, martyr, martyre
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
martyred[ADJ] ซึ่งเจ็บปวด, See also: ซึ่งทุกข์ทรมาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, I know enough to be martyred.มากเลย มากพอจะต้องถูกพลีชีพ Body of Lies (2008)
And I won't see you martyred for the sins of others.ฉันไม่อยากเห็นเธอทุกข์ทรมาน เพื่อคนบาปพวกนั้น We'll Meet Again (2012)
All because of a martyred 15-year-old girl.ทั้งหมดเพราะว่า เด็กสาวอายุ15ปี ผู้ทนทุกข์ทรมาน I Am Anne Frank: Part 1 (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
MARTYRED    M AA1 R T ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
martyred    (v) mˈaːtəd (m aa1 t @ d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Martyr \Mar"tyr\, v. t. [imp. & p. p. {Martyred}; p. pr. & vb.
   n. {Martyring}.]
   1. To put to death for adhering to some belief, esp.
    Christianity; to sacrifice on account of faith or
    profession. --Bp. Pearson.
    [1913 Webster]
 
   2. To persecute; to torment; to torture. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The lovely Amoret, whose gentle heart
       Thou martyrest with sorrow and with smart.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Racked with sciatics, martyred with the stone.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top