ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marbles

M AA1 R B AH0 L Z   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marbles-, *marbles*, marble
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marbles[N] การเล่นลูกหินหรือลูกแก้ว, See also: เกมลูกหิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One day, when I've got a long, white beard and two or three marbles rolling around upstairs, they'll let me out.วันหนึ่งเมื่อฉันมีความยาวหนวดเคราสีขาว และสองหรือสามหินอ่อนกลิ้งไปกลิ้งมาบนพวกเขาจะปล่อยให้ฉันออก The Shawshank Redemption (1994)
I HAD TO GET MY MARBLES BACK.ฉันอยากได้ลูกหินของฉันคืน There's Always a Woman (2008)
It sounds to me like Big Dave didn't have all his marbles in the end.สำหรับผมแล้ว งานนี้บิ๊กเดฟดูจะไม่รอดหรอก Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
- Oh, we should get those marbles too.-เราน่าไปเอาขนมหินนั่นด้วยนะ The Diaper Incident (2010)
And supposedly, the body was so mangled that the undertaker had to use Krazy Glue to stick the head back on and put marbles where the eyes once were.Yes, a body was allegedly so . disfigured that the mortician used to glue the head back on the . Vampires Suck (2010)
I kind of lost my marbles out there.ฉันเหมือน เสียตัวตนของฉันไป Compromising Positions (2010)
And weren't you pissed at him when he said the same thing just a couple hours before spilling his marbles all over the floor?แล้วนายไม่โมโหหรือไง ตอนเขาพูดแบบเดียวกัน 2-3 ชั่วโมงก่อน เผยความลับ Hello, Cruel World (2011)
I keep my marbles in a lead friggin' box.ผมเก็บเรื่องของตัวเอง ไว้ในกล่องอย่างดี Hello, Cruel World (2011)
And after she lost her marbles with her remote control.ฉันอาจผูกขาเธอ บินเล่นแบบว่าว The Ornithophobia Diffusion (2011)
Yeah, him and Frank and Cass, if his marbles were in the bag.ใช่ เขาและแฟรงค์ และ แคส ถ้าขวดเหล้าเขา อยู่ในกระเป๋า There Will Be Blood (2012)
This, my friend, is a bag or marbles once owned by a young Bobby Fischer.นี่เป็นเพื่อนฉัน ถุงใส่ลูกแก้ว ครั้งหนึ่งเคยเป็นของ บ๊อบบี้ ฟิสเช่อร์ There's Always a Downside (2012)
Yeah, throw in some violent, deadly marbles and Harry Potter becomes full metal jacket.ก่อให้เกิดความรุนแรง ลูกแก้วมฤตยู และแฮร์รี่ พอร์ตเตอร์เสกแจ๊คเกตให้กลายเป็นโลหะ There's Always a Downside (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marblesHave you lost your marbles, wearing those bellbottoms?
marblesHe must have lost his marbles.

CMU English Pronouncing Dictionary
MARBLES M AA1 R B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marbles (n) mˈaːblz (m aa1 b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹珠[dàn zhū, ㄉㄢˋ ㄓㄨ, / ] marbles, #51,518 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
御弾き;お弾き[おはじき, ohajiki] (n) (1) (See 弾き・はじき) children's game similar to marbles, played with coin-shaped coloured glass; (2) tiddlywink; counter [Add to Longdo]
弾き[ひき, hiki] (n) (1) (uk) (See ピストル) gun (slang); pistol; (2) (See お弾き) tiddlywinks; marbles; (3) repellence [Add to Longdo]
弾き玉[はじきだま, hajikidama] (n) marbles [Add to Longdo]
弾き出す[はじきだす, hajikidasu] (v5s,vt) to shoot (marbles); to calculate; to spring out; to force out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 marbles \marbles\ n.
   A children's game played with marbles[3], little balls made
   of a hard substance (as glass).
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marbles
   n 1: a children's game played with little balls made of a hard
      substance (as glass)
   2: the basic human power of intelligent thought and perception;
     "he used his wits to get ahead"; "I was scared out of my
     wits"; "he still had all his marbles and was in full
     possession of a lively mind" [syn: {wits}, {marbles}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 marbles
  pl.n.
 
   [from mainstream ?lost all his/her marbles?] The minimum needed to build
   your way further up some hierarchy of tools or abstractions. After a bad
   system crash, you need to determine if the machine has enough marbles to
   come up on its own, or enough marbles to allow a rebuild from backups, or
   if you need to rebuild from scratch. ?This compiler doesn't even have
   enough marbles to compile {hello world}.?
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top