ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manslaughter

M AE1 N S L AO2 T ER0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manslaughter-, *manslaughter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manslaughter[N] การฆ่าคนโดยไม่ไตร่ตรองไว้ก่อน, See also: การฆ่าคนตายโดยประมาท, Syn. killing, homicide, assassination

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manslaughter(แมน'สลอเทอะ) n. การฆ่าคน,ฆาตกรรม,การฆ่าคนโดยไม่ได้ไตร่ตรองมาก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
manslaughter(n) การฆาตกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manslaughterการทำให้คนตายโดยไม่เจตนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
manslaughterการทำให้คนตายโดยไม่เจตนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
manslaughterการทำให้คนตายโดยไม่เจตนาฆ่า [ดู homicide และ murder ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Five years in Folsom off a knock-back to involuntary manslaughter.5 ปีที่ฟอลซั่มฐานฆ่าคนโดยไม่เจตนา Heat (1995)
And waiting to get charged with manslaughter?แล้วก็รอหมายจับข้อหาฆ่าคนโดยประมาทใช่ป่ะ The O.C. (2003)
Drugs, armed robbery, manslaughter...ยา โจรปล้นติดอาวุธ ฆ่าคนไม่เจตนา The Woodsman (2004)
I'm trying to prove that you are guilty of murder, Mr. Lankman, or at the very least, manslaughter.ผมกำลังพยายามที่จะพิสูจน์ว่าคุณ กระทำความผิดข้อหาฆาตกรรม คุณแลงค์แมน หรือข้อหาน้อยที่สุด การฆ่าคนโดยไม่ไตร่ตรองไว้ก่อน Mr. Monk and the Game Show (2004)
When it's an accident, they call it manslaughter.ถ้ามันเป็นแค่อุบัติเหตุ เค้าจะเรียกว่าการฆ่าโดยไม่เจตนา Monster House (2006)
Vehicular manslaughter.ข้อหาขับรถชนโดยประมาท Map 1213 (2006)
they finally tied rodrigo to one of his victims, built a solid manslaughter case, would have got him off the street for a few years.พวกเขาโยงร๊อดริโก้เข้ากับ เหยื่อคนนึงของเขาได้ในที่สุด คงทำให้เป็นคดีฆ่าคนตายที่แน่นหนา และคงทำให้เขาพ้นจากถนนได้สัก 2-3 ปี Morning Comes (2007)
Breathtaking intensity surrounds the table as Daytona and Manslaughter fire away at each other.ความรุนแรงอันน่าทึ่ง ล้อมรอบตาราง เป็นเดย์โทนาและ Manslaughter ไฟไหม้ไปที่อื่น ๆ Balls of Fury (2007)
And a smash by Manslaughter. And Randy Daytona makes the save.และชนโดย Manslaughter แรนดี้เดย์โทนา ทำให้การบันทึก Balls of Fury (2007)
He requests the charge be kicked down to manslaughter.เขาขอให้ข้อหาลดลงเป็นฆ่าคนโดยไม่เจตนา Easy as Pie (2008)
he was charged with manslaughter, but was deemed mentally unfit to stand trial.เขาถูกจับด้วยข้อหาฆ่าคนตาย แต่ไม่ต้องขึ้นศาล เพราะสภาพจิตไม่ปกติ Pilot (2008)
walter bishop, dubbed by his contemporaries as a successor to albert einstein, worked for the defense advanced research projects agency from the late '70s... until he was committed to the st. clair's mental institution for manslaughter.วอลเตอร์ บิชอพ ฉายาของเขาในตอนนี้ คือผู้รับตำแหน่งต่อจาก อัลเบริต์ ไอน์สไตน์ The Same Old Story (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฆาตกรรม[n.] (khāttakam) EN: manslaughter ; homicide   FR: meurtre [m] ; homicide [m] ; assassinat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANSLAUGHTER    M AE1 N S L AO2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manslaughter    (n) mˈænslɔːtər (m a1 n s l oo t @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
過失致死[かしつちし, kashitsuchishi] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide; negligent homicide; (P) [Add to Longdo]
過失致死罪[かしつちしざい, kashitsuchishizai] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide [Add to Longdo]
危険運転致死罪[きけんうんてんちしざい, kiken'untenchishizai] (n) vehicular manslaughter [Add to Longdo]
故殺[こさつ, kosatsu] (n,vs) manslaughter [Add to Longdo]
傷害致死[しょうがいちし, shougaichishi] (n) manslaughter; bodily injury resulting in death [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manslaughter \Man"slaugh`ter\, n.
   1. The slaying of a human being; destruction of men.
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The unlawful killing of a man, either in negligence
    or incidentally to the commission of some unlawful act,
    but without specific malice, or upon a sudden excitement
    of anger.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manslaughter
   n 1: homicide without malice aforethought

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top