Search result for

mano

(75 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mano-, *mano*
Possible hiragana form: まの
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manor    [N] บ้านหลังใหญ่และที่ดินของขุนนางในยุคกลาง, See also: คฤหาสน์ที่มีที่ดินล้อมรอบ, Syn. manor house, estate, lodge
manor    [SL] พื้นที่, See also: เขต, ดินแดน
manorial    [ADJ] เกี่ยวกับบ้านหลังใหญ่และที่ดินของขุนนางในยุคกลาง
manoeuver    [N] การซ้อมรบ, See also: การจัดทัพ, Syn. sham battle, war game
manoeuver    [N] การยักย้าย, See also: การหลบหลีก
manoeuver    [N] กลยุทธ์, See also: กลอุบาย, แผนการ, Syn. stratagem, procedure
manoeuvre    [N] การซ้อมรบ, See also: การจัดทัพ, Syn. sham battle, war game
manoeuvre    [N] การยักย้าย, See also: การหลบหลีก
manoeuvre    [N] กลยุทธ์, See also: กลอุบาย, แผนการ, Syn. stratagem, procedure
manoeuvering    [N] การใช้กลยุทธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manoeuvre๑. การใช้กลวิธี๒. การดำเนินกลยุทธ, การประลองยุทธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
manometerแมนอมิเตอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
manometerมาตรความดันของไหล, แมนอมิเตอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manoeuvreวิธีการศึกษา [การแพทย์]
manometermanometer, มาโนมิเตอร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Manometersแมโนมีเตอร์, เครื่องวัดบ่งชี้, มาโนมิเตอร์, เครื่องวัดความดัน [การแพทย์]
Manometryความดัน, การวัด [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manoeuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
manoeuvre(มะนู'เวอะ) n.,vt.,vi. =maneuver (ดู)
manor(แมน'เนอะ) n. คฤหาสน์และที่ดินที่โอบล้อมคฤหาสน์ ของขุนนาง,คฤหาสน์,บ้านหลังใหญ่., See also: manorial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
manoeuvre(n) การซ้อมรบ,การจัดทำ,การออกอุบาย,การวางแผน
manoeuvre(vi) ซ้อมรบ,จัดทำ,ออกอุบาย,วางแผน
manor(n) คฤหาสน์
manorial(adj) เกี่ยวกับคฤหาสน์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Hey, Manolin, come on. - Play first base.เฮ้ แมโนลิน มาสิ เล่นฐานแรก The Old Man and the Sea (1958)
- Manolin. - A dinner for two, please.แมโนลิน อาหารค่ำสำหรับสอง โปรด The Old Man and the Sea (1958)
Very well, Manolin. I feel confident today.ได้เป็นอย่างดี แมโนลิน ฉัน รู้สึกมีความมั่นใจในวันนี้ The Old Man and the Sea (1958)
They beat me, Manolin. They truly beat me.มันชนะฉัน แมโนลิน มันอย่าง แท้จริงชนะฉัน The Old Man and the Sea (1958)
Good morning. Island Manor.อรุณสวัสดิ์ ไอส์แลนด์แมเนอร์ค่ะ *batteries not included (1987)
Aircraft can't manoeuvre like that.เครื่องบิน ไม่สามารถเคลื่อนไหวแบบนั้น Squeeze (1993)
Of doing those manoeuvres.ยักย้ายไปมาด้วยความเร็วสูง Squeeze (1993)
Manolo, a glass of milk for my friend Leon here.มาโนโล่ เอานมมาให้เพื่อนฉันแก้วนึง Léon: The Professional (1994)
Sure. Manolo, glass of milk for Leon.แน่นอน โมโนโล่ เอานมให้ลีอองแก้วนึง Léon: The Professional (1994)
Manolo, make that two.โมโนโล่ เอามาสองแก้ว Léon: The Professional (1994)
Manolo, take the kids in the kitchen.มาโนโล่ พาเด็ก ๆเข้าไปในครัว Léon: The Professional (1994)
I beg you would come here and shoot as many as you please on Mr Bennet's manor.ฉันขอร้องให้คุณมาที่นี่และยิงนกให้มาก เท่าที่คุณปรารถนากับคุณเบนเน็ตค่ะ Episode #1.6 (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf   FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
จัดทำ[v.] (jattham) EN: make ; do ; create ; compile ; provide   FR: manier ; manoeuvrer
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand   FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
เครื่องวัดความดันโลหิต[n.] (khreūangwat khwāmdan lōhit) EN: sphygmomano meter   FR: tensiomètre [m] ; sphygmomanomètre [m]
ครูลิลลี่[n. prop.] (khrū Lillī) EN: Kru Lilly   FR: Kru Lilly ; Kitmanoch Rojanasupya

CMU English Pronouncing Dictionary
MANO    M AA1 N OW0
MANON    M AA0 N AO1 N
MANOR    M AE1 N ER0
MANOS    M EY1 N OW0 Z
MANOFF    M AE1 N AO0 F
MANORS    M AE1 N ER0 Z
MANOLIS    M AE1 N AH0 L IH2 S
MANOCCHIO    M AA0 N OW1 K IY0 OW0
MANOOGIAN    M AH0 N UW1 JH IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manor    (n) (m a1 n @ r)
manors    (n) (m a1 n @ z)
manorial    (j) (m @1 n oo1 r i@ l)
manoeuvre    (v) (m @1 n uu1 v @ r)
manoeuvred    (v) (m @1 n uu1 v @ d)
manoeuvrer    (n) (m @1 n uu1 v @ r @ r)
manoeuvres    (v) (m @1 n uu1 v @ z)
manoeuvrers    (n) (m @1 n uu1 v @ r @ z)
manoeuvring    (v) (m @1 n uu1 v @ r i ng)
manor-house    (n) - (m a1 n @ - h au s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おまんまの食い上げ[おまんまのくいあげ, omanmanokuiage] (exp) (See 食い上げ) losing the means of livelihood [Add to Longdo]
お山の大将;御山の大将[おやまのたいしょう, oyamanotaishou] (n) king of the castle; king of the mountain [Add to Longdo]
お釈迦様の誕生日;御釈迦様の誕生日[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday [Add to Longdo]
ゴマノハグサ目[ゴマノハグサもく, gomanohagusa moku] (n) Scrophulariales (order of plants) [Add to Longdo]
ヒューマノイド[, hyu-manoido] (n) humanoid [Add to Longdo]
マニューバー[, manyu-ba-] (n) maneuver (e.g. flying); manouevre [Add to Longdo]
マヌーバー[, manu-ba-] (n) maneuver; manoeuvre; (P) [Add to Longdo]
マノメーター[, manome-ta-] (n) manometer [Add to Longdo]
ロマーノチーズ[, roma-nochi-zu] (n) Romano cheese [Add to Longdo]
悪魔の宴[あくまのうたげ, akumanoutage] (n) black sabbath; witches' sabbath [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山庄[shān zhuāng, ㄕㄢ ㄓㄨㄤ, / ] manor house; villa; (used in hotel names) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
暗躍[あんやく, anyaku] Manoever_hinter_den_Kulissen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mano \Ma"no\, n. [Sp., lit., hand.]
   The muller, or crushing and grinding stone, used in grinding
   corn on a metate. [Mexico & Local U. S.]
   [Webster 1913 Suppl.]

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 mano
    hand
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 mano
   hand
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top