Search result for

manni

(60 entries)
(0.0378 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manni-, *manni*
Possible hiragana form: まんに
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mannish[ADJ] เหมือนผู้ชาย, See also: สำหรับผู้ชาย, Syn. manlike, unfeminine, unwomanly
mannish[ADJ] เป็นลูกผู้ชาย, Syn. manlike, unfeminine, unwomanly
mannite[N] ผลึกน้ำตาลที่ได้จากพืชหรือสัตว์
mannikin[N] หุ่นจำลองรูปร่างมนุษย์ (ทางศิลปะหรือการแพทย์), Syn. manikin
mannishly[ADV] อย่างลูกผู้ชาย
mannishness[N] ความเป็นลูกผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mannish(แมน'นิช) adj. คล้ายคน,เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของคน,เหมาะกับคน., See also: mannishly adv. mannishness n., Syn. manly
alamanni(แอลละแมน' ไน) n,.pl. =Alemanni
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
alemannic(แอลลิแมน' นิค) ภาษาของ Alemanni, ซึ่งเกี่ยวกับ Alemanni

English-Thai: Nontri Dictionary
mannish(adj) ของผู้ชาย,เหมือนผู้ชาย,คล้ายคน,เหมาะกับคน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mannikin; lay figure; manakin; manikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mannitolแมนนิทอล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manning’s formulaManning’s formula, สูตรของแมนนิ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Mannitolแมนนิตอล, สาร; แมนนิตอล; แมนิตอล; แมนนิทอล [การแพทย์]
Mannitol Catabolismการสลายแมนนิตอล [การแพทย์]
Mannitol Dehydrogenaseแมนนิตอล ดีฮัยโดรจีเนส; แมนนิตอล ดีไฮโดรจีเนส, เอนไซม์ [การแพทย์]
Mannitol Fermentation Testการทดสอบความสามารถในการสลายแมนนิทอล [การแพทย์]
Mannitol Metabolismแมนนิตอลเมตาโบลิซึม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sorry to interrupt your meeting, Mannix.ขอโทษที่ขัดจังหวะ คุณมีประชุม Lucky Thirteen (2008)
These clones, manning of a whole network of tracking stations, are all that stands between the Republic and invasion.โคลนเหล่านี้ ต้องดูแลเครือข่ายทั้งหมดของสถานีตรวจการณ์ ซึ่งเป็นแนวป้องกันด่านแรก ของสาธารณรัฐ จากการรุกราน Rookies (2008)
Curtis Manning, Ryan Chapelle.เคอร์ติส แมนนิ่ง, ไรอัน ชาเปลล์ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Hey, we need this one. Otherwise we're gonna be manning the geriatric rickshaw.เราต้องช่วยกัน ไม่งั้น เราได้ไปลากรถ ผู้สูงอายุแน่ Emotional Rescue (2009)
That "football guy" is Peyton Manning.นักฟุตบอลคนนั้นคือ เพย์ตัน แมนนิ่ง Crime Doesn't Pay (2009)
I.C.P.'s 30. Push 70 of mannitol and start bagging.- กระตุ้นด้วยแมนนิทอลอีก 70 แล้วเริ่มทำให้บวมขึ้น Good Mourning (2009)
This is chase manning, news chopper 12,นี่คือเชส แมนนิ่ง สถานีข่าวเฮลิคอปเตอร์ช่อง 12 The Performer (2009)
Manningham, Mitchell Manningham, my Case Equity guy.แมนนิ่งแฮม มิทเชล แมนนิ่งแฮม 1806 01: 29: 05,420 The Social Network (2010)
No, not Roth. Manningham.ไม่สิ ไม่ใช่รอธ แมนนิ่งแฮม The Social Network (2010)
"Which one of you is Mitchell Manningham?" And he'll say, "I am.""คนไหนชื่อมิทเชล แมนนิ่งแฮม" เขาก็จะบอกว่า"ผมเองครับ" The Social Network (2010)
That Mark and Sean had played some kind of revenge stunt on Case Equity, and that Manningham was so impressed that he was now making an investment offer that was hard to turn down.บอกว่ามาร์คกับฌอน แก้แค้นพวกแผนกสนับสนุนเงินทุน แล้วแมนนิ่งแฮมก็ประทับใจมาก ที่ได้รับข้อเสนอการลงทุน ที่มิอาจปฏิเสธได้ The Social Network (2010)
Or Manningham. One of them.หรือเจ้าแมนนิ่งแฮม คนพวกนั้น The Social Network (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ชาย[adj.] (phūchāi) EN: masculine ; mannish   FR: masculin

CMU English Pronouncing Dictionary
MANNI    M AE1 N IY0
MANNIS    M AE1 N IH2 S
MANNIX    M AE1 N IH0 K S
MANNIE    M AE1 N IY0
MANNING    M AE1 N IH0 NG
MANNINA    M AE1 N AH0 N AH0
MANNINO    M AE1 N IY0 N OW0
MANNION    M AE1 N Y AH0 N
MANNINEN    M AE1 N AH0 N AH0 N
MANNING'S    M AE1 N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manning    (v) (m a1 n i ng)
mannish    (j) (m a1 n i sh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mannigfaltigkeit {f}diversity [Add to Longdo]
mannigfaltig {adj}multifarious [Add to Longdo]
mannigfaltig; abwechslungsreich {adj}diverse [Add to Longdo]
mannigfaltig {adv}multifariously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マニッシュ[, manisshu] (adj-na) mannish [Add to Longdo]
マニッシュルック[, manisshurukku] (n) mannish look [Add to Longdo]
マニトール[, manito-ru] (n) mannitol (artificial sweetener) [Add to Longdo]
リーマン幾何学[リーマンきかがく, ri-man kikagaku] (n) Riemannian geometry [Add to Longdo]
ワイスマン説[ワイスマンせつ, waisuman setsu] (n) Weismannism [Add to Longdo]
数百万に及ぶ[すうひゃくまんにおよぶ, suuhyakumannioyobu] (exp,v5b) to reach (range) into the millions [Add to Longdo]
雛の錫杖[ひなのしゃくじょう;ヒナノシャクジョウ, hinanoshakujou ; hinanoshakujou] (n) (uk) Burmannia championii (species of flowering plant) [Add to Longdo]
男女[だんじょ(P);なんにょ, danjo (P); nannyo] (n) (1) masculine (mannish) woman; (2) feminine (effeminate) man; (3) intersexual; hermaphrodite [Add to Longdo]
男勝り[おとこまさり, otokomasari] (adj-na,n,adj-no) (of a woman) strong-minded; spirited; mannish [Add to Longdo]
配乗[はいじょう, haijou] (n,vs) manning (e.g. vessel) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甘露醇[gān lù chún, ㄍㄢ ㄌㄨˋ ㄔㄨㄣˊ, ] mannitol [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
多様[たよう, tayou] Mannigfaltigkeit, Verschiedenheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top