Search result for

mankinds

(118 entries)
(0.2058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mankinds-, *mankinds*, mankind
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mankinds มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mankinds*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mankind    [N] มนุษยชาติ, See also: มนุษย์โลก, มวลมนุษย์, Syn. humankind, mankind, womankind
mankind    [N] ผู้ชาย (คำล้าสมัย)
humankind    [N] พลโลก
womankind    [N] ผู้หญิงโดยทั่วไป, See also: เพศหญิง, Syn. womenfolk, Ant. mankind

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mankindมนุษยชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Common heritage of mankind (International law)มรดกร่วมของมนุษยชาติ (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
common heritage of mankindสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ [การทูต]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humankind(ฮิว'เมินไคนดฺ) n. มนุษย์,มนุษยชาติ, Syn. human beings
mankind(แมน'ไคนดฺ) n. มนุษย์,มนุษยชาติ,คน,ผู้คนทั้งหลาย, Syn. human beings,men
womankind(วูม'เมินไคนดฺ) n. ผู้หญิง,เพศหญิง, Syn. female

English-Thai: Nontri Dictionary
humankind(n) มนุษย์,มนุษยชาติ
mankind(n) มนุษยชาติ,คน,มนุษย์,พวกผู้ชาย
womankind(n) สตรีเพศ,เพศหญิง,ผู้หญิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mankind?มนุษยชาติเชียวเหรอ? Ricochet Rabbit (2011)
It is representing the righteous mankindแสดงให้เห็นความซื่อตรงของมนุษย์ Iljimae (2008)
You tried to correct mankind by creating a Virgin Mary.นี่คุณพยายามแก้ไขเผ่าพันธ์มนุษย์ ด้วยการสร้างพระแม่มารีหรือ Babylon A.D. (2008)
/or the Emperor will rise again /to enslave all of mankind.หากฮ่องเต้คืนชีพ มาลมนุษย์จะกลายเป็นทาส The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
The Skynet Missile Defense System goes online April 19th, 2011, declares war on mankind and triggers a nuclear apocalypse two days later.ระบบขีปนาวุธ ป้องกันตนเอง สกายเน็ท ทำงานเมื่อ 19 เม.ย. 2011 ประกาศสงครามกับมนุษยชาติและ จุดระเบิดนิวเคลียร์ล้างโลกสองวันต่อมา Pilot (2008)
Just sit back. Get ready to enjoy some of the rarest weed known to mankind.นั่งลงก่อน เตรียมเพลิดเพลินกับ กัญชาที่หายากสุดที่มนุษย์เคยรู้จัก Pineapple Express (2008)
Though we act like the ruler of Earth, mankind cannot even imitate the basics of nature.แม้มนุษย์เราจะทำตัวเหมือนกับเป็นผู้ครองโลก แต่ว่ามนุษย์ ก็ไม่อาจเลียนแบบแหล่งกำเนิดพื้นฐานของธรรมชาติได้ Death Note: L Change the World (2008)
Mankind must be saved.มนุษย์จะได้ปลอดภัย Death Note: L Change the World (2008)
Mankind, which destroys environment and wages war, should die.มนุษยชาติที่ทำลายธรรมชาติ ก่อสงคราม สมควรตายทั้งนั้น Death Note: L Change the World (2008)
So, destroy mankind. You must take over this plan.ฉะนั้นต้องทำลายพวกมนุษย์ให้สิ้นซาก นายต้องรับช่วงแผนการนี้ต่อไป Death Note: L Change the World (2008)
Mankind must have the power to change its future.มนุษยชาติน่าจะมีพลังเปลี่ยนแปลงอนาคตได้เอง Death Note: L Change the World (2008)
[ Man Narrating ] On the day the world ended... the fate of mankind was carried in a small metal box.เมื่อวันโลกาวินาศมาถึง ชะตากรรมของมวลมนุษย์ชาติฝากไว้ในกล่องโลหะใบหนึ่ง City of Ember (2008)
- For the good of all mankind. - [ Beeps ]- แด่เหล่ามวลมนุษย์ทุกคน City of Ember (2008)
This is the most important discovery in the history of mankind.มันเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ The Day the Earth Stood Still (2008)
It may well be the last discovery in the history of mankind.และอาจเป็นการค้นพบครั้งสุดท้าย ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติด้วยก็ได้ The Day the Earth Stood Still (2008)
Even today, the majority of humankind lives on the continents' coastlines or the banks of rivers and lakes.แม้แต่ทุกวันนี้, ประชากรส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ใน พื้นที่แถบชายฝั่ง หรือพื้นที่ลุ่มแม่น้ำและทะเลสาบ Home (2009)
Across the planet, one person in four lives as humankind did 6.000 years ago, their only energy that which nature provides season after season.ทั่วทั้งโลก มนุษย์ 1 ใน 4 ยังคงมีชีวิตแบบเดียวกับเมื่อ 6 พันปีก่อน พวกเขาอาศัยเพียงแค่พลังงาน ที่มีอยู่ตามธรรมชาติตามฤดูกาล Home (2009)
Half of humankind tills the soil, over three-quarters of them by hand.ครึ่งหนึ่งของมนุษย์ไถพรวนผืนดิน กว่า 3 ใน 4 ทำด้วยมือเปล่า Home (2009)
But after relying on muscle-power for so long, humankind found a way to tap into the energy buried deep in the Earth.แต่หลังจากพึ่งพาแรงกายมายาวนาน มนุษย์ก็ค้นพบหนทาง ในการเจาะเข้าสู่แหล่งพลังงานที่ฝังลึกอยู่ใต้ผิวโลก Home (2009)
Mankind isn't supposed to live in cities.คนเราไม่ควรอยู่ที่ในเมือง London. Of Course (2009)
The most important schedule in the history of mankind.แผนที่สำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมา ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติ 2012 (2009)
And, by tomorrow, all of mankind.ชั่วโมงสุดท้ายของมวลมนุษย์ ซึ่งจะเห็นได้จาก 2012 (2009)
The Visitors claimed they meant no harm. We're honored to be able to assist mankind.สร้างงานและสนับสนุนความรุ่งเรืองทั่วโลก V (2009)
Mankind and Visitors coming together.- ครับ ท่านราชินี สถานที่ตั้งได้ถูกเลือกแล้ว V (2009)
Mankind is finished.มนุษยชาติ ก็จบสิ้น Ben 10: Alien Swarm (2009)
Mankind has madeที่มนุษยชาติสร้างขึ้น Air: Part 1 (2009)
Mankind has made since the stargate itself.มนุษยชาติได้ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่มีสตาร์เกท Air: Part 3 (2009)
This ship could be the most important discovery mankind has made since the Stargate itself.ยานลำนี้อาจจะเป็นการค้นพบครั้งสำคัญที่สุด ของมนุษยชาติ นับตั้งแต่ค้นพบสตาร์เกท Earth (2009)
I said I was going to change everything for mankind as we know it.ผมพูดว่าผมจะเปลี่ยนทุกอย่าง ของมนุษยชาติที่เราเห็นอยู่ Earth (2009)
Mankind has made since the stargate itself.ของมนุษยชาติ นับตั้งแต่สตาร์เกทเอง Darkness (2009)
Mankind has made since the stargate itself.ของมนุษยชาติ นับตั้งแต่สตาร์เกท Time (2009)
This ship could be the most important discovery mankind has made since the Stargate itself.ยานนี้อาจจะเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของมนุษยชาติ นับตั้งแต่สตาร์เกท Water (2009)
This ship could be the most important discovery mankind has made since the Stargate itself.ยานลำนี้เป็นการค้นพบที่สำคัญที่สุด ตั้งแต่ได้ค้นพบสตาร์เกท Justice (2009)
This ship could be the most important discovery mankind has made since the Stargate itself.ยานลำนี้เป็นการค้นพบที่สำคัญที่สุด ตั้งแต่ได้ค้นพบสตาร์เกท Life (2009)
I daresay my faith in humankind is stronger than yours.ฉันเชื่อว่า ความเชื่อในตัวมนุษย์ของฉัน แข็งแกร่งกว่าเธอ Timebomb (2009)
This ship could be the most important discovery mankind has made since the Stargate itself.ยานลำนี้เป็นการค้นพบที่สำคัญที่สุด ของมนุษยชาติ ตั้งแต่ค้นพบสตาร์เกท Light (2009)
It's one of mankind's earliest attempts at writing.มันคือความพยายามของมนุษย์ ในการเขียนในสมัยแรกๆ August (2009)
He's an angel... an angel famous for his hatred of humankind.เขาเป็นเทวดา -- เทวดาผู้โด่งดัง เรื่องเกลียดชังมนุษยชาติ Abandon All Hope (2009)
If Lucifer manages to exterminate humankind... we're next.ถ้าลูซิเฟอร์เตรียมการ จะล้มล้างมนุษยชาติ... ...เราก็เป็นพวกต่อไป Abandon All Hope (2009)
Which led the wise men to the savior of all mankind.ดาวที่นำผู้มีบุญมาโปรดมนุษยชาติ Comparative Religion (2009)
You know, mankind's been trying to kill each other off since the beginning of time.รู้ๆ อยู่, มนุษย์ถ้ำห่ำหั่นกันเอง ตั้งแต่เริ่มตั้งเผ่าพันธุ์ Watchmen (2009)
Dr. Manhattan, as you know the Doomsday Clock is a symbolic clock face analogizing humankind's proximity to extinction midnight representing the threat of nuclear war.ดร.แมนฮัดตัน อย่างที่คุณรู้ ...นาฬิกาวันสิ้นโลก เป็นนาฬิกาที่สมมุติขึ้น... ...เพื่อสื่อถึงความเข้มข้น ของวิกฤตสิ้นสูญของมนุษยชาติ... Watchmen (2009)
No! You haven't idealized mankind, you've deformed it.ไม่, โลกมีมนุษย์ที่ดีเลิศอยู่แล้ว แต่ทำให้เละกันซะเอง Watchmen (2009)
Son, if you ever get the chance to bring mankind to its knees... do it.ไม่ ไม่ บลาสเตอร์ คุณต้องถามว่าใครกันแน่ที่หล่อนไม่สนใจ 40,42,83. G-Force (2009)
I have no quarrel with you, Darwin, but mankind must pay.ไม่เลวนักสำหรับหนู G-Force (2009)
I by myself am fully capable of saving mankind!ลำพังฉันแค่คนเดียวก็ปกป้องมนุษยชาติได้แล้วแท้ๆ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
There's too much to be done before we can even get to saving mankind.เรื่องนี้มันสำคัญกว่าการปกป้องมนุษยชาติอีกเหรอคะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Not if it heals mankind.ไม่ ถ้าหากว่าจะช่วยรักษามนุษยชาติ Surrogates (2009)
Heals mankind?ช่วยมนุษยชาติ? Surrogates (2009)
- And that's going to heal mankind?และนั่นเป็นการปกป้องมนุษยชาติหรือ? Surrogates (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mankindA nuclear war will bring about the destruction of mankind.
mankindDoes mankind have dominion over animals and birds?
mankindHe rises above the rest of mankind.
mankindIf a nuclear war were to break out, mankind would perish.
mankindIf mankind doesn't take care of the environment, the environment may eliminate mankind.
mankindMankind will succeed in making peaceful use of atomic energy.
mankindNuclear weapons will bring about nothing but the ruin of mankind.
mankindOur true nationality is mankind.
mankindPenicillin has contributed much to the welfare of mankind.
mankindSurely the most curious of sources consulted is Mankind Quarterly.
mankindSympathy is a feeling characteristic of mankind.
mankindTechnology is in itself meaningless unless it serves mankind.
mankindThat can be said of mankind at large.
mankindThe act known as terrorism, that rips away from us in an instant our peaceful days of happiness, is certainly worthy of being called an enemy to all mankind.
mankindThe atomic bomb is a grave threat to mankind.
mankindThe problem about "the instrumentality of mankind" is being looked into by the committee.
mankindThe time has come for mankind to put an end to the madness and immorality of the arms race.
mankindThe time when mankind is free from hunger is yet to come.
mankindUltimately, space flight will be beneficial to all mankind.
mankindWe have to abolish all nuclear weapons, because they are deadly to mankind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวลมนุษย์    [N] humankind, See also: mankind, Syn. มนุษยชาติ, มนุษย์โลก, Example: การทดลองยาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์หรือทำลายมวลมนุษย์กันแน่, Count unit: คน, Thai definition: ประชากรบนโลกนี้ทั้งหมดทั้งปวง
โปรดสัตว์ [V] show clemency to animal, See also: save mankind from sin, Example: พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อโปรดสัตว์, Thai definition: สงเคราะห์สัตว์, Notes: (ปาก)
ชีวโลก    [N] humankind, See also: world of living beings, Syn. เหล่าสัตว์, มนุษยชาติ, Example: มนุษย์และสัตว์ต่างก็เป็นชีวโลกด้วยกัน
มนุษยธรรม    [N] humanity, See also: mankind, Example: มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่น เพราะมนุษย์เดินตัวตั้งตรงและมีมนุษยธรรม, Thai definition: ธรรมของมนุษย์ มักหมายถึงความเมตตาผู้อื่น, Notes: (สันสกฤต)
มนุษยชาติ    [N] humankind, See also: human race, mankind, Syn. , Example: เราควรจะส่งเสริมวิวัฒนาการของมนุษยชาติให้จำเริญอยู่ต่อไป, Thai definition: จำพวกคน, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มนุษย์โลก[n. exp.] (manut lōk) EN: humankind   
มนุษยชาติ[n.] (manutsayachāt) EN: mankind ; humankind ; human race ; Homo sapiens   FR: genre humain [m] ; espèce humaine [f]
มนุษยธรรม [n.] (manutsayatham) EN: humanity ; mankind   FR: humanité [f] ; genre humain [m] ; race humaine [f]
โปรดสัตว์[v. exp.] (prōt sat) EN: show clemency to animal ; save mankind from sin   FR: être indulgent envers les animaux

CMU English Pronouncing Dictionary
MANKIND    M AE1 N K AY1 N D
MANKINDS    M AE1 N K AY1 N D Z
HUMANKIND    HH Y UW1 M AH0 N K AY2 N D
MANKIND'S    M AE1 N K AY1 N D Z
HUMANKIND'S    HH Y UW1 M AH0 N K AY2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mankind    (n) (m a1 n k ai n d)
mankind    (n) (m a2 n k ai1 n d)
humankind    (n) (h y uu2 m @ n k ai1 n d)
womankind    (n) (w u1 m @ n k ai n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frauen {pl}womankind [Add to Longdo]
Frauenwelt {f}womankind [Add to Longdo]
die breite Massethe common run of mankind [Add to Longdo]
Menschheit {f}humankind [Add to Longdo]
Menschheit {f}mankind [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
最後の審判[さいごのしんぱん, saigonoshinpan] (n) Last Judgment (judgment of mankind to take place when the world ends, according to various religious traditions) [Add to Longdo]
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) [Add to Longdo]
人間同士[にんげんどうし, ningendoushi] (n) mankind; the human creature; fellow creatures [Add to Longdo]
人類[じんるい, jinrui] (n) mankind; humanity; (P) [Add to Longdo]
人類最古[じんるいさいこ, jinruisaiko] (exp) oldest mankind (e.g. evidence of) [Add to Longdo]
濁世[だくせ;だくせい;じょくせ, dakuse ; dakusei ; jokuse] (n) {Buddh} this corrupt or degenerate world; this world or life; the world of mankind [Add to Longdo]
婦女[ふじょ, fujo] (n) woman; womankind; (P) [Add to Longdo]
法輪[ほうりん, hourin] (n) {Buddh} (See 輪宝,転法輪) the teachings of Buddha (as likened to the Dharmachakra, originally a wheel-like weapon used to destroy the evils of mankind); Buddhist doctrine [Add to Longdo]
万物の霊長[ばんぶつのれいちょう, banbutsunoreichou] (n) the lord of creation; man; mankind [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人类[rén lèi, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ, / ] humanity; human race; mankind [Add to Longdo]
悲天悯人[bēi tiān mǐn rén, ㄅㄟ ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄣˇ ㄖㄣˊ, / ] bemoan the state of the universe and pity the fate of mankind [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top