Search result for

mani

(167 entries)
(0.2102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mani-, *mani*
Possible hiragana form: まに
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mania    [N] ความคลั่งไคล้, See also: ความหลงใหล, ความลุ่มหลง, ความขาดสติ, Syn. craze, lunacy, madness
manic    [ADJ] เกี่ยวกับความคลั่งไคล้
maniac    [N] คนบ้า, See also: คนคลั่ง, คนขาดสติ, คนวิกลจริต, Syn. lunatic, freak
Manila    [N] กรุงมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์
manioc    [N] มันสำปะหลัง, Syn. cassava
manikin    [N] หุ่นจำลองสำหรับแสดงเสื้อผ้า, Syn. puppet, marionette
manikin    [N] หุ่นคนสำหรับการเรียนการสอนทางการแพทย์, Syn. model
manikin    [N] คนแคระ, See also: คนเตี้ยเล็กผิดปกติ, Syn. dwarf, pigmy
maniacal    [ADJ] คลั่งไคล้, See also: หลงใหล
manicure    [N] การตกแต่งเล็บและมือ (การเสริมสวย), See also: การทำเล็บ, Syn. buffing, nial-polishing

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manière criblée; dotted manner๑. กลวิธีพิมพ์ภาพลายจุด๒. ภาพพิมพ์ลายจุด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maniaอาการฟุ้งพล่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifest๑. ประกาศเป็นทางการ (ก. ปกครอง)๒. คำแสดง (ก. ศุลกากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifestบัญชีสำแดง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
manifest convergent strabismus; esotropiaตาเหล่ปรากฏเข้าใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifest divergent strabismusตาเหล่ปรากฏออกนอก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifest intentionเจตนาโดยชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifest strabismus; heterotropiaตาเหล่ปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifestation๑. การแสดง (ก. แพ่ง)๒. การเดินขบวน (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifestation of intentionการแสดงเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maniaอาการคลั่ง, ภาวะคลุ้มคลั่ง, โรคจิตอารมณ์คลั่ง [การแพทย์]
Manic Depressive Diseaseความผิดปกติทางอารมณ์ที่ผู้ป่วยมีอาการคลั่ง [การแพทย์]
Manic Depressive Psychosisโรคจิตอารมณ์คลุ้มคลั่งและซึมเศร้า [การแพทย์]
Manic Depressive Psychosisโรคจิตอารมณ์เศร้า [การแพทย์]
Manic Disorderโรคจิตชนิดแมเนี่ย [การแพทย์]
Manic Episodeโรคจิตทางอารมณ์ระยะคลั่ง [การแพทย์]
Manic Syndromeอาการคลุ้มคลั่ง [การแพทย์]
Manicuringการตกแต่งเล็บ [TU Subject Heading]
Manifest บัญชีขนส่ง(ของเสีย)
บัญชีขนส่งของเสีย ซึ่งต้องแสดงเป็นรายการ ระบุลักษณะ สมบัติ ปริมาณ และแหล่งที่มีของของเสียนั้น โดยมีผู้รับผิดชอบหรือผู้นำของเสียมาเซ็นต์ชื่อรับผิดชอบพร้อมทั้งอธิบาย วิธีการกำจัดของเสียต่อไปด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Manifestationแสดงลักษณะ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mania(เม'เนีย,เมน'ยะ) n. ความบ้า,ความตื่นเต้นหรือกระตือรือร้นอย่างมากเกินปกติ,ความคลั่ง,ความบ้าคลั่ง, Syn. craze
maniac(เม'นิแอค) n. คนบ้า,คนคลั่ง,คนวิกลจริต adj. บ้า,คลั่ง,วิกลจริต
maniacal(มะไน'อะเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) ความบ้า,ความคลั่ง,คนบ้า, See also: maniacally adv.
manic(แมน'นิค,เม'นิค) adj. เกี่ยวกับหรือเป็นบ้า
manicure(แมน'นะเคียวร์) n. การ (อาชีพ) ตกแต่งมือและเล็บมือ,ช่างแต่งเล็บ. v. แต่งเล็บ
manicurist(แมน'นะเคียวริสทฺ) n. ช่างแต่งเล็บ
manifest(แมน'นะเฟสทฺ) adj. ชัดแจ้ง,เป็นที่เข้าใจดี,ประจักษ์,แสดงออกซึ่งสิ่งที่ถูกกดดันไว้ vt. แสดง,ประจักษ์,พิสูจน์,เปิดเผยชัดแจ้ง,ปรากฎชัดแจ้ง. n. รายการสินค้าหรือรายชื่อผู้โดยสารของเครื่องบินหรือเรือ., See also: manifestly adv. manifestness n.
manifestation(แมนนะเฟสเท'เชิน) n. การสำแดง,การแสดง,การปรากฎ,วิธีการปรากฎหรือแสดงเครื่องบ่งชี้,การเดินขบวน,การแห่แหน, Syn. sign,grounds
manifesto(แมนนะเฟส'โท) n. การแถลงการณ์,ประกาศ,การประกาศนโยบาย,การแสดงออกซึ่งความคิด วัตถุประสงค์ นโยบาย
manifold(แมน'นะโฟลด์) adj. หลายชนิด,หลากหลาย,มากมาย,นานา,หลาย n. สิ่งที่มีหลายส่วนหลายลักษณะ,สิ่งจำลอง, (เครื่องกลไก) ห้องที่มีทางออกหลายทาง. vt. ถ่ายสำเนา,อัดสำเนา., See also: manifoldness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
mania(n) ความคลุ้มคลั่ง,ความบ้า,ความบ้าคลั่ง
maniac(adj) คลุ้มคลั่ง,บ้า,บ้าคลั่ง,วิกลจริต
maniac(n) คนคลุ้มคลั่ง,คนบ้า,คนวิกลจริต
manicure(n) การแต่งเล็บ
manicure(vt) แต่งเล็บ
manicurist(n) ช่างแต่งเล็บ,ช่างทำเล็บ
manifest(adj) กระจ่างแจ้ง,ชัดแจ้ง,เป็นที่ประจักษ์
manifest(vt) สำแดง,แสดง,ประจักษ์,พิสูจน์
manifestation(n) การปรากฏ,การประกาศ,การสำแดง,การเดินขบวน
manifold(adj) หลายเท่า,มากมาย,ซับซ้อน,หลากหลาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Manifer[man·i·fer] (n ) เกราะมือ
Image:
manipulate[แมนิพูเลท] (vt ) เป่าหู

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He complained of the persecution and said he wouldn't have any dealings with a mediaeval maniac.เขาไม่พอใจกับการสังหารหมู่ยิวครับ และ มันจะไม่เจรจา กับ พวกที่บ้าอำนาจ The Great Dictator (1940)
He'll deal with a mediaeval maniac more than he thinks!มันจะได้รู้ว่าคนบ้าอำนาจนี้ ทำได้มากกว่าที่มันคิด The Great Dictator (1940)
You're aware of the reports we've received of strange manifestations in the forbidden zone.คุณก็รู้ถึงรายงานที่เราได้รับ ว่ามีปรากฎการณ์ประหลาด ๆ ในเขตร้อน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Manifestations which you, if I might add, as minister of science have been unable to fathom.ปรากฏการณ์ประหลาด ซึ่งคุณรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ยังไม่สามารถอธิบายได้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
CIRCLE OF MANIASวงกลมของความบ้า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Because we're not their masters, even the most bizarre manias derive from a basic principle of refinementเพราะว่าเรา'ไม่เจ้านายของเขาทั้งหลาย,\ Neven ความบ้า bizarre ส่วนมาก... ...ได้รับจากพื้นฐาน principle of ความสุภาพเรียบร้อย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
My next story is about the mania of Minister Missiroliเรื่องราวถัดไปของฉันคือเกียวกับรัฐมนตรี mania of Missiroli Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
it concerns a particular mania his dearest caprice, which enabled me to make his acquaintance\ Nit เกี่ยวข้องความบ้าที่เจาะจง... ...อำเภอใจแด่ที่สุดของเขา . , สิ่งที่ ที่ฉันที่จะทำปรับตัวของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
His mania was closely related to the subject of Signora Castelli's stories, for which I apologizeความบ้าของเขา .ที่ผ่านมาใกล้ชิดให้ ... ...หัวข้อของมาดาม Castelli 's stories, เพราะสิ่งที่ฉันขออภัย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You maniacs!คุณ บ้า ! I Spit on Your Grave (1978)
Stanley, the dark-haired guy, the man is a sex maniac.สแตนเลย์ ,ผู้ชาย ผมสีดำ , ชายคนนั้น เป็น คนบ้า เพศ I Spit on Your Grave (1978)
And wished we'd let that goddamned maniac go on the loose, so we could save our own asses!และมีความประสงค์ที่เราต้องการปล่อยให้คนบ้าไปหลวม, ดังนั้นเราจึงสามารถป้องกันลาของเราเอง First Blood (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maniThe guilt manifests itself on his face.
maniJoy was manifest on the child's face.
maniHe made no manifestation of his disappointment.
maniIt's being manipulated by investors trying to make it rich.
maniIt was a manifest error of judgement.
maniThe mayor manifested his discontent with the new plan.
maniThe ship is about to sail for Manila tomorrow.
maniOh, the driver is a maniac.
maniHe manifested his character in his behavior.
maniHe has mania for sports cars.
maniHe don't manifest much desire to win the game.
maniThe fact manifests his innocence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บงการ    [N] instigator, See also: manipulator, Syn. คนบงการ, Example: เจ้าพ่อชิคาโกผู้นี้ เคยเป็นผู้บงการสั่งฆ่าคนนับไม่ถ้วน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ควบคุมดูแลสั่งการอย่างเฉียบขาด
มันสำปะหลัง    [N] cassava, See also: manioc or tapioca plant, genus Manihot, Example: เมื่อราคามันสำปะหลังสูงขึ้น คนชนบทบางส่วนก็เพิ่มเนื้อที่ปลูกมันสำปะหลังกันมากขึ้น, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อพันธุ์ไม้ต้นขนาดย่อม ใช้หัวทำแป้ง
มะขามเทศ    [N] Manila tamarind, Example: เด็กๆ กำลังกินมะขามเทศจากฝักที่ร่วงอยู่ใต้ต้น, Count unit: ต้น, ฝัก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Pithecellobium dulce Benth. ในวงศ์ Leguminosae ลำต้นและกิ่งมีหนาม ฝักกินได้
ปล่อยไก่    [V] make a fool, See also: manifest one's stupidity, Example: เธอปล่อยไก่ไปตัวเบ้อเร่อ เพราะว่าไม่รู้ความจริงแล้วก็หน้าแดงเพราะความอาย, Thai definition: แสดงความโง่ออกมา, Notes: (ปาก)
พหุคูณ    [ADJ] multiple, See also: manifold, Syn. หลายเท่า, หลายทบ, Example: โปรแกรมบทเรียน CAI คงจะมีความซับซ้อนขึ้นเป็นพหุคูณ
เฮี้ยน [V] make its power felt, See also: manifest its power, Example: เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ หรือใครๆ เขาว่าเฮี้ยน เขาจะต้องตามไปสักการะเสมอ, Thai definition: มีกำลังแรง หรือมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่อาจบันดาลให้เป็นไปได้, Notes: (ปาก)
ร่า    [ADV] openly (as when smiling), See also: manifestly, Syn. เปิดร่า, Thai definition: เปิดเต็มที่ (ใช้แก่อาการที่เห็นจะแจ้งหรือเปิดเผยเต็มที่)
ชักใย    [V] manipulate behind the scene, See also: pull the strings behind the scene, Example: ตำรวจได้ตามสืบค้นแล้วพบว่าคดีนี้มีคนคอยชักใยอยู่เบื้องหลัง, Thai definition: บงการอยู่เบื้องหลัง
เชิด [V] manipulate, See also: direct from behind the scene, make someone act in one's own behalf, Example: รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลหุ่นให้เขาเชิด, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน
เชิดหุ่น [V] perform the puppet, See also: manipulate, Syn. เชิดเพลงรำ, Example: คณะละครเชิดหุ่นราวกับว่าหุ่นนั้นมีชีวิตจริงๆ, Thai definition: ยกชูหุ่นขึ้นให้แสดงกิริยาท่าทางไปตามบทบาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
ใช้วิธีอย่างเดียวกัน[v. exp.] (chai withī yāng dīokan) EN: after the same method ; in the same way   FR: de la même manière
ชักใย[v. exp.] (chak yai) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene   FR: tirer les ficelles
ช่างแต่งเล็บ[n. exp.] (chang taeng lep) EN: manicurist   FR: manucure [m, f]
ชัดแจ้ง[adj.] (chatjaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring   FR: évident ; flagrant ; manifeste
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
เชิง[n.] (choēng) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs   FR: subtilité [f] ; finesse [f] ; manière [f]
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf   FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ดัดจริต[v.] (datjarit) EN: be affected   FR: être maniéré ; affecter

CMU English Pronouncing Dictionary
MANI    M AA1 N IY0
MANIA    M EY1 N IY0 AH0
MANIS    M AE1 N IH2 S
MANIC    M AE1 N IH0 K
MANILA    M AH0 N IH1 L AH0
MANIOC    M AE1 N IY0 AA2 K
MANIER    M EH1 N IY0 ER0
MANION    M AA0 N Y AO1 N
MANIGO    M AA0 N IY1 G OW0
MANIAC    M EY1 N IY0 AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mania    (n) (m ei1 n i@)
Manila    (n) (m @1 n i1 l @)
maniac    (n) (m ei1 n i a k)
manias    (n) (m ei1 n i@ z)
Manilla    (n) (m @1 n i1 l @)
maniacs    (n) (m ei1 n i a k s)
manikin    (n) (m a1 n i k i n)
Manillas    (n) (m @1 n i1 l @ z)
Manitoba    (n) (m a2 n i t ou1 b @)
maniacal    (j) (m @1 n ai1 @ k l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
間に合う[まにあう, maniau] Thai: ไปทันเวลา English: to be in time for
間に合う[まにあう, maniau] Thai: เพียงพอ

German-Thai: Longdo Dictionary
Tischmanieren(n) |pl.| มารยาทบนโต๊ะอาหาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Manie {f}mania [Add to Longdo]
Manie {f}manner; way (of doing sth.) [Add to Longdo]
Manieren {pl} | gute Manieren | schlechte Manieren | mit guten Manierenmanners | good manners | bad manners | well-mannered [Add to Longdo]
Manieriertheit {f}mannerism [Add to Longdo]
Manierlichkeit {f}mannerliness [Add to Longdo]
Manifest {n}manifesto [Add to Longdo]
Manifestation {f}manifestation [Add to Longdo]
Maniküre {f} | Maniküre machen; sich manikürenmanicure | to manicure oneself [Add to Longdo]
Maniküre {f}manicurist [Add to Longdo]
Maniokstrauch {m} | Manioksträucher {pl}cassava | cassavas [Add to Longdo]
Manipulant {m}; Manipulantin {f}manipulative person [Add to Longdo]
Manipulation {f} | Manipulationen {pl}manipulation | manipulations [Add to Longdo]
Manipulation {f}; Verschleierung {f}; Spoofing {n}spoofing [Add to Longdo]
Manipulationstechnik {f}manipulative technique [Add to Longdo]
manifestieren; offenbaren; kund tun; bekunden | manifestierend; offenbarend; kund tuend; bekundend | manifestiert; offenbart; kund getan; bekundet | manifestiert; offenbart; tut kund; bekundet | manifestierte; offenbarte; tat kund; bekundeteto manifest | manifesting | manifested | manifests | manifested [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
あっと言う間に;あっという間に;あっとゆう間に[あっというまに(あっと言う間に;あっという間に);あっとゆうまに(あっと言う間に;あっとゆう間に), attoiumani ( atto iu mani ; attoiu mani ); attoyuumani ( atto iu mani ; attoyuu man] (exp) just like that (lit [Add to Longdo]
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
うつ状態;鬱状態;欝状態[うつじょうたい, utsujoutai] (n,adj-no) depression; manic depression [Add to Longdo]
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
とろろ昆布[とろろこんぶ;とろろこぶ, tororokonbu ; tororokobu] (n) (1) (uk) shredded kombu; (2) Kjellmaniella gyrata (species of kelp) [Add to Longdo]
アセンブリマニフェスト[, asenburimanifesuto] (n) {comp} assembly manifest [Add to Longdo]
アンチヒューマニズム[, anchihyu-manizumu] (n) anti-humanism [Add to Longdo]
インドゲルマン語族[インドゲルマンごぞく, indogeruman gozoku] (n) (obs) (See インドヨーロッパ語族) Indo-Germanic (family of languages) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
共产党宣言[gòng chǎn dǎng xuān yán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, / ] Manifesto of the Communist Party; "Manifest der kommunistischen Partei" by Marx and Engels (1848) [Add to Longdo]
千差万别[qiān chā wàn bié, ㄑㄧㄢ ㄔㄚ ㄨㄢˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] manifold diversity [Add to Longdo]
多种多样[duō zhǒng duō yàng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ, / ] manifold; all sorts; many and varied [Add to Longdo]
[zhāng, ㄓㄤ, ] manifest [Add to Longdo]
摩尼教[Mó ní jiào, ㄇㄛˊ ㄋㄧˊ ㄐㄧㄠˋ, ] Manicheanism [Add to Longdo]
明教[Míng jiào, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˋ, ] Manicheism; same as 摩尼教 [Add to Longdo]
明膫[míng liáo, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄠˊ, ] manifest [Add to Longdo]
流形[liú xíng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, ] manifold (math.) [Add to Longdo]
玛尼[Mǎ ní, ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ, / ] Mani (god) [Add to Longdo]
脐轮[qí lún, ㄑㄧˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] manipūra or manipura, the solar plexus chakra 查克拉, residing in the upper abdomen [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゲルマニウム[げるまにうむ, gerumaniumu] germanium [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language [Add to Longdo]
ローマ字化[ローマじか, ro-ma jika] romanisation [Add to Longdo]
改ざん検出[かいざんけんしゅつ, kaizankenshutsu] manipulation detection [Add to Longdo]
文字操作[もじそうさ, mojisousa] character manipulation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
間に合う[まにあう, maniau] rechtzeitig_kommen, erreichen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 deter
 
 1. (-red, -ring) niyetinden vazgeçirmek, caydırmak
 2. yıldırmak. determent engel, mani
 3. menolunma.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fetter
 
 1. pranga, bukağı
 2. (gen.) (çoğ.) engel, mani
 3. ayağına zincir vurmak, elini ayağını bağlamak
 4. bağlamak, engellemek, mani olmak, kayıt altına almak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 impediment
 
 1. engel, mani
 2. (huk.) evlenmeye mani sebep
 3. pelteklik. impedimen'tal engel kabilinden, mâni olan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mania
 
 1. fazla düşkünlük, iptilâ, merak, mani
 2. manya denilen bir çeşit delilik, cinnet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 obstruction
 
 1. mani, mania, engel, set
 2. blokaj, bloke etme. obstructionism siyasette bloke etme. obstructionist bloke eden kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 remora
 
 1. başındaki emici bir uzuv vasıtasıyle daha büyük balıklara yapışan bir çeşit balık, (zool.) Echeneis
 2. mani, geciktirme.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top