ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malcontent

M AE2 L K AH0 N T EH1 N T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malcontent-, *malcontent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malcontent[N] ผู้ไม่พอใจกับเรื่องต่างๆ (เช่น สถานการณ์ทั่วไป, การเมืองฯลฯ), Syn. troublemaker, agitator, complainer
malcontent[ADJ] ซึ่งไม่พอใจ, See also: ไม่ยินดีกับ, ไม่สบายใจกับ, Syn. disaffected, ill-affected

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malcontent(แมล`คันเทนทฺ) adj. ไม่พอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
malcontent(adj) ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A bunch of revolutionary malcontents who think an insurgency will change everything.ผลพวงของการปฏิวัติ ใครจะคิดว่า การจราจล จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง Matter of Time (2012)
Some malcontent made a wild accusation.พวกต่อต้านบางคน ตั้งข้อกล่าวหาบ้าบอ Red, White and Blue (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
MALCONTENT M AE2 L K AH0 N T EH1 N T
MALCONTENTS M AE2 L K AH0 N T EH1 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malcontent (n) mˈælkəntɛnt (m a1 l k @ n t e n t)
malcontents (n) mˈælkəntɛnts (m a1 l k @ n t e n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不逞の輩[ふていのやから, futeinoyakara] (n) lawless people; gang; malcontents; recalcitrants [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 malcontent \mal"con*tent`\, a. [F., fr. mal ill + content. See
   {Malice}, {Content}.]
   discontented; uneasy; dissatisfied; especially, dissatisfied
   with the government. [Written also {malecontent}.]
   [1913 Webster]
 
      The famous malcontent earl of Leicester. --Milner.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malcontent \Mal"con*tent`\, n. [F. malcontent.]
   One who discontented; especially, a discontented subject of a
   government; one who expresses his discontent by words or
   overt acts. --Spenser. --Berkeley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malcontent
   adj 1: discontented as toward authority [syn: {disaffected},
       {ill-affected}, {malcontent}, {rebellious}]
   n 1: a person who is discontented or disgusted

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top