ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

macintoshes

M AE1 K AH0 N T AO2 SH IH0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -macintoshes-, *macintoshes*, macintoshe
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MACINTOSHES M AE1 K AH0 N T AO2 SH IH0 Z
MACINTOSH M AE1 K AH0 N T AO2 SH
MACINTOSH'S M AE1 K AH0 N T AA2 SH IH0 Z

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Macintosh(n) เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบแม็กอินทอช

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
macintosh(แมค' คินทอช) n. ชื่อคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง แมคอินทอชเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตระกูลสำคัญตระกูลหนึ่ง ออกแบบสร้างขึ้นโดยบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ นำออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี ค.ศ.1984 คอมพิวเตอร์ตระกูลนี้ประกอบด้วยตัวประมวลผลแบบจุลภาค (microprocesssor) ขนาด 32 บิต เป็นเครื่องแรก อีกทั้งได้สร้างตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) ทำให้ผู้ใช้เครื่องรู้สึก สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในวิทยาการคอมพิวเตอร์มากนัก เนื่องจากใช้ภาพเป็นสื่อทำให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ต่อมาเครื่องพีซีก็สร้างระบบวินโดว์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม เครื่องยี่ห้อนี้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงรองจากเครื่องของบริษัทไอบีเอ็มเท่านั้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Macintosh (Computer)แมคอินทอช (คอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Macintosh (Computer)แมคอินทอช (คอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. But this is a Macintosh Classic a precious model. It's priceless.ครับ แต่นี่เป็นแมคอินทอชรุ่นคลาสสิก รุ่นนี้หายากมากประเมนราคาไม่ได้ Train Man (2005)
Bubbles Macintosh, the co-chair, tried to kiss Serena in the ladies' bathroom at the pink party last year.บับเบิ้ลแมสอินทอช พยายามจูบเซเรน่าในห้องน้ำหญิง ตอนงานปาตี้สีชมพูเมื่อปีที่แล้ว Petty in Pink (2011)
The northern sky is a beautiful thing, Macintosh.Der nördliche Himmel ist etwas Wunderbares, Macintosh. Local Hero (1983)
You're positive? I'd stake my life on it.Sony, Nakamichi, Luxman, Macintosh. Made for Each Other (1985)
This is Lieutenant Maclntosh of internal Affairs.Hier Lieutenant MacIntosh, Dienstaufsichtsbehörde. Cop (1988)
Our Rhode Island counsel, Peter Macintosh, he will analyze the state supreme court.Unser Rhode-Island-Experte, Peter Macintosh, wird den Obersten Gerichtshof analysieren. Reversal of Fortune (1990)
It's Peter Macintosh.Peter Macintosh. Reversal of Fortune (1990)
- Macintosh says he's got bad news.- Macintosh hat schlechte Neuigkeiten. Reversal of Fortune (1990)
And this is Dan Macintosh.Und das ist Dan Macintosh. One False Move (1992)
You, me and Macintosh could make a great team.Sie, ich und Macintosh wären ein prima Team. One False Move (1992)
He said he thought that me and him and Macintosh would make a great team.Er sagte, er denkt, ich und er und Macintosh wären ein prima Team. One False Move (1992)
My wife they should cross her with a Macintosh PC.Meine Frau, man sollte sie mit einem... Macintosh PC kreuzen. Mad Dog and Glory (1993)
Shake it, baby, shake it!Ich habe einen Drucker entwickelt... der mit IBM und Macintosh funktioniert. Calendar Girl (1996)
Coming, Mr. macintosh.Ich komme, Mr. MacIntosh! My Life So Far (1999)
I don't think Mrs. macintosh will be too pleased.Mrs. MacIntosh wird nicht sehr erfreut sein. My Life So Far (1999)
Uncle Morris, do you have to do everything you're told by gamma macintosh as well?Onkel Morris, musst du auch alles tun, was Gamma MacIntosh sagt? My Life So Far (1999)
If old Mrs. macintosh said no, would you have to tell your betrothed it was all off?Wenn Mrs. MacIntosh dagegen wäre, müsstest du die Verlobung lösen? My Life So Far (1999)
I've decided to read all of grandpa macintosh's books so that I know more than my dad does.Ich entschied, alle Bücher von Opa MacIntosh zu lesen, damit ich mehr weiß als mein Vater. My Life So Far (1999)
We're ready, Andrew.Mr. MacIntosh. Wir sind bereit, Andrew. My Life So Far (1999)
It probably suits him if I'm ignorant and don't know about the things he knows about, like the naked ladies in grandpa macintosh's library.Vermutlich ist es ihm recht, dass ich nichts darüber weiß, was er weiß, wie die nackten Damen aus Opa MacIntoshs geheimer Bücherei. My Life So Far (1999)
It was only for the bloody damn dressing, Mrs. high and mighty macintosh.Dieses verdammte Dressing, hochmächtige Mrs. MacIntosh! My Life So Far (1999)
In some ways, she's even better than grandpa macintosh's pictures.In gewisser Weise ist sie besser als Opa MacIntoshs Bilder. My Life So Far (1999)
Uh, you know how Mrs. macintosh feels about smoking around the house, sir.Sie wissen, was Mrs. MacIntosh vom Rauchen um das Haus hält, Sir. My Life So Far (1999)
Now, grow up and go and apologize to Mrs. Macintosh.Entschuldigt euch bei Mrs. MacIntosh. My Life So Far (1999)
Ladies and gentlem! Today, for the first time ever, we are competing for the macintosh challenge trophy. We are competing for the macintosh challenge trophy.Meine Damen und Herren, heute werden wir zum ersten Mal um den MacIntosh-Challenge-Pokal kämpfen. My Life So Far (1999)
Samuel macintosh.Samuel MacIntosh. My Life So Far (1999)
Morris macintosh. How are you? Hi, how are you?Morris MacIntosh. My Life So Far (1999)
Bruce Macintosh of San Leandro.Bruce Macintosh von San Leandro. The Princess Diaries (2001)
Bruce Macintosh, masters of the Order of the Rose.Bruce Macintosh, Ritter des Ordens der Rose. The Princess Diaries (2001)
- I made them on a Macintosh.- Hab ich am Macintosh gemacht. The One Where the Stripper Cries (2004)
Squirts Macintosh.Squirts Macintosh. Daredevils! (2008)
From the Lords Macintosh, MacGuffin and Dingwall.Von den Lords Macintosh, Macguffin und Dingwall. Brave (2012)
- Macintosh!- Macintosh! Brave (2012)
- Macintosh!- Macintosh! Brave (2012)
Clan Macintosh.Clan Macintosh. Brave (2012)
Macintosh!Macintosh! Brave (2012)
Macintosh!Macintosh! Brave (2012)
And, Lord Macintosh, you saved my dad when you charged in on heavy horse and held off the advance.Und Lord Macintosh, Ihr rettetet meinen Vater, als ihr auf dem Pferd heranstürmtet und den Angriff aufhieltet. Brave (2012)
Miss Macintosh and I shall prepare a meal for you.Miss Macintosh und ich bereiten etwas vor zu Ihrer Stärkung. Astérix and Obélix: God Save Britannia (2012)
The Macintoshes have been working on this tapestry for five generations.Wir Macintoshs arbeiten ohne Unterlass seit fünf Generationen an der Stickerei. Astérix and Obélix: God Save Britannia (2012)
You're as tedious as a winter's day and stiffer than Miss Macintosh.Sie sind langweiliger als ein Wintertag und strenger als Miss Macintosh. Astérix and Obélix: God Save Britannia (2012)
As you can see, Miss Macintosh has transformed Mr. Tetedepiaf into a perfect gentleman.Wie Sie sehen, Miss Macintosh macht aus ihm einen perfekten Gentleman. Astérix and Obélix: God Save Britannia (2012)
Miss Macintosh, could you come to the kitchen with me for a minute?Miss Macintosh, begleiten Sie mich bitte kurz in die Küche? Astérix and Obélix: God Save Britannia (2012)
Miss Macintosh.Miss Macintosh. Astérix and Obélix: God Save Britannia (2012)
I promised Miss Macintosh I'd attend a hot water party with her girlfriends.Ich versprach Miss Macintosh, um fünf wieder da zu sein. - Sie stellt mich ihren Freundinnen vor. Astérix and Obélix: God Save Britannia (2012)
That's your duty! You cannot understand the sentiments that bind Miss Macintosh and me.Du verstehst die Gefühle nicht, die mich und Miss Macintosh verbinden. Astérix and Obélix: God Save Britannia (2012)
So this is the Macintosh team. Mmm-hmm.Das ist also das Macintosh-Team? Jobs (2013)
Sorry, taking over, like, the entire Macintosh project?Du übernimmst das ganze Macintosh-Projekt? Jobs (2013)
You're working on the Macintosh?- Du arbeitest am Macintosh? - Ja. Jobs (2013)
I'm here to help build the Macintosh.- Ich helfe beim Bau des Macintoshs. Jobs (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Macintosh (n) mˈækɪntɒʃ (m a1 k i n t o sh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マッキントッシュ[makkintosshu] (n) (1) Macintosh; (2) mackintosh (coat); (P) [Add to Longdo]
マック版[マックはん, makku han] (n) { comp } Macintosh version [Add to Longdo]
レインコート(P);レーンコート;レインコウト;レインコト(ik)[reinko-to (P); re-nko-to ; reinkouto ; reinkoto (ik)] (n) raincoat; mackintosh; macintosh; trench coat; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マック[まっく, makku] Mac (abbr. of Macintosh), Mach [Add to Longdo]
マック版[マックはん, makku han] Macintosh version [Add to Longdo]
マッキントッシュ[まっきんとっしゅ, makkintosshu] Macintosh [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top