ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

look.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look.-, *look.*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look. Ok.โอเค Under the Gun (2010)
Oh, look. There's the one when I left the camera running on the tripod, remember?ดูสิ นั่นตอนที่ผมตั้งกล้องบนขาตั้ง แล้วปล่อยให้มันถ่ายต่อไป จำได้มั้ย Rebecca (1940)
Look. You can see my hand through it.ดูสิ คุณสามารถมองทะลุผ่านเห็นมือฉันเลย Rebecca (1940)
OK, look. Let's stop the arguing. We're only wasting time.ตกลงดู ขอหยุดการโต้เถียง เรากำลังเสียเวลาเพียง 12 Angry Men (1957)
Oh, look. Will you look at the time? Come on.โอ้มอง คุณจะดูได้ตลอดเวลาหรือไม่ มาใน 12 Angry Men (1957)
Look. Now what about the old man?ดู ตอนนี้สิ่งที่เกี่ยวกับคนเก่าหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Look. - And they're waving.และพวกเขากำลังโบก มันคือกลุ่ม ของพวกคุณ Yellow Submarine (1968)
Let me have a look. - Here. - Is that the motor?ที่นี่ นั่นคือมอเตอร์? Yellow Submarine (1968)
Look. Holy pizzicato, Young Fred.ศักดิ์สิทธิ์โน้ตเพลง หนุ่มเฟร็ด Yellow Submarine (1968)
Look. They're all asleep.เฮ้มอง พวกเขากำลังนอนหลับอยู่ ทั้งหมด Yellow Submarine (1968)
- Look. Breakfast.มอง อาหารเช้า Yellow Submarine (1968)
I mean, look. We got an appointment to see Mr Sline tomorrow.ผมหมายความว่า พวกเรามีนัดกับ คุณไซยน พรุ่งนี้ The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look.A man is more or less what he look.
look.Don't give me such a sad look.
look.Grace wore an indignant look.
look.He gave her a fond look.
look.He gave me a stern look.
look.He had a hungry look.
look.He has a fond look.
look.He has a hungry look.
look.He picked up a hat and put it on to see how it would look.
look.He was standing there with a vacant look.
look.He wore a blank look.
look.I think that girl cut her hair to give herself a new look.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Look \Look\ (l[oo^]k), v. i. [imp. & p. p. {Looked}; p. pr. &
   vb. n. {Looking}.] [OE. loken, AS. l[=o]cian; akin to G.
   lugen, OHG. luog[=e]n.]
   1. To direct the eyes for the purpose of seeing something; to
    direct the eyes toward an object; to observe with the eyes
    while keeping them directed; -- with various prepositions,
    often in a special or figurative sense. See Phrases below.
    [1913 Webster]
 
   2. To direct the attention (to something); to consider; to
    examine; as, to look at an action.
    [1913 Webster]
 
   3. To seem; to appear; to have a particular appearance; as,
    the patient looks better; the clouds look rainy.
    [1913 Webster]
 
       It would look more like vanity than gratitude.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Observe how such a practice looks in another person.
                          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   4. To have a particular direction or situation; to face; to
    front.
    [1913 Webster]
 
       The inner gate that looketh to north. --Ezek. viii.
                          3.
    [1913 Webster]
 
       The east gate . . . which looketh eastward. --Ezek.
                          xi. 1.
    [1913 Webster]
 
   5. In the imperative: see; behold; take notice; take care;
    observe; -- used to call attention.
    [1913 Webster]
 
       Look, how much we thus expel of sin, so much we
       expel of virtue.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Look, in the imperative, may be followed by a dependent
      sentence, but see is oftener so used.
      [1913 Webster]
 
         Look that ye bind them fast.    --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Look if it be my daughter.     --Talfourd.
      [1913 Webster]
 
   6. To show one's self in looking, as by leaning out of a
    window; as, look out of the window while I speak to you.
    Sometimes used figuratively.
    [1913 Webster]
 
       My toes look through the overleather. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To await the appearance of anything; to expect; to
    anticipate.
    [1913 Webster]
 
       Looking each hour into death's mouth to fall.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {To look about}, to look on all sides, or in different
    directions.
 
   {To look about one}, to be on the watch; to be vigilant; to
    be circumspect or guarded.
 
   {To look after}.
    (a) To attend to; to take care of; as, to look after
      children.
    (b) To expect; to be in a state of expectation.
      [1913 Webster]
 
         Men's hearts failing them for fear, and for
         looking after those things which are coming on
         the earth.            --Luke xxi.
                          26.
    (c) To seek; to search.
      [1913 Webster]
 
         My subject does not oblige me to look after the
         water, or point forth the place where to it is
         now retreated.          --Woodward.
 
   {To look at}, to direct the eyes toward so that one sees, or
    as if to see; as, to look at a star; hence, to observe,
    examine, consider; as, to look at a matter without
    prejudice.
 
   {To look black}, to frown; to scowl; to have a threatening
    appearance.
    [1913 Webster]
 
       The bishops thereat repined, and looked black.
                          --Holinshed.
    
 
   {To look down on} or {To look down upon}, to treat with
    indifference or contempt; to regard as an inferior; to
    despise.
 
   {To look for}.
    (a) To expect; as, to look for news by the arrival of a
      ship. "Look now for no enchanting voice." --Milton.
    (b) To seek for; to search for; as, to look for lost
      money, or lost cattle.
 
   {To look forth}.
    (a) To look out of something, as from a window.
    (b) To threaten to come out. --Jer. vi. 1. (Rev. Ver.).
 
   {To look forward to}. To anticipate with an expectation of
    pleasure; to be eager for; as, I am looking forward to
    your visit.
 
   {To look into}, to inspect closely; to observe narrowly; to
    examine; as, to look into the works of nature; to look
    into one's conduct or affairs.
 
   {To look on}.
    (a) To regard; to esteem.
      [1913 Webster]
 
         Her friends would look on her the worse.
                          --Prior.
    (b) To consider; to view; to conceive of; to think of.
      [1913 Webster]
 
         I looked on Virgil as a succinct, majestic
         writer.              --Dryden.
    (c) To be a mere spectator.
      [1913 Webster]
 
         I'll be a candleholder, and look on. --Shak.
 
   {To look out}, to be on the watch; to be careful; as, the
    seaman looks out for breakers.
 
   {To look through}.
    (a) To see through.
    (b) To search; to examine with the eyes.
 
   {To look to} or {To look unto}.
    (a) To watch; to take care of. "Look well to thy herds."
      --Prov. xxvii. 23.
    (b) To resort to with expectation of receiving something;
      to expect to receive from; as, the creditor may look
      to surety for payment. "Look unto me, and be ye
      saved." --Is. xlv. 22.
 
   {To look up}, to search for or find out by looking; as, to
    look up the items of an account.
 
   {To look up to}, to respect; to regard with deference.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Look \Look\, v. t.
   1. To look at; to turn the eyes toward.
    [1913 Webster]
 
   2. To seek; to search for. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Looking my love, I go from place to place.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To expect. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To influence, overawe, or subdue by looks or presence as,
    to look down opposition.
    [1913 Webster]
 
       A spirit fit to start into an empire,
       And look the world to law.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To express or manifest by a look.
    [1913 Webster]
 
       Soft eyes looked love to eyes which spake again.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   {To look daggers}. See under {Dagger}.
 
   {To look in the face}, to face or meet with boldness or
    confidence; hence, sometimes, to meet for combat.
 
   {To look out}, to seek for; to search out; as, prudent
    persons look out associates of good reputation.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Look \Look\, n.
   1. The act of looking; a glance; a sight; a view; -- often in
    certain phrases; as, to have, get, take, throw, or cast, a
    look.
    [1913 Webster]
 
       Threw many a northward look to see his father
       Bring up his powers; but he did long in vain.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Expression of the eyes and face; manner; as, a proud or
    defiant look. "Gentle looks." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Up ! up! my friends, and clear your looks.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence; Appearance; aspect; as, the house has a gloomy
    look; the affair has a bad look.
    [1913 Webster]
 
       Pain, disgrace, and poverty have frighted looks.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
       There was something that reminded me of Dante's Hell
       in the look of this.         --Carlyle.
    [1913 Webster] lookdown

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 look /lok/
  leek

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top