Search result for

liste

(142 entries)
(0.0339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liste-, *liste*
English-Thai: Longdo Dictionary
blister(n) แผลพุพอง
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
listen[VI] ฟัง, See also: รับฟัง, คอยฟัง, Syn. attend, listen in, overhear
listener[N] ผู้ฟัง, Syn. hearer, audience
listen in[PHRV] ตั้งใจฟัง, See also: ฟัง, Syn. look in, tune in
listen in[PHRV] ตั้งใจฟัง (การสนทนา)
listen to[PHRV] ฟัง, See also: ได้ยิน
listen to[PHRV] เชื่อฟัง, See also: สนใจใน
listen for[PHRV] พยายามฟังเสียง
listen out[PHRV] ฟังจบ (ในการฟังวิทยุแบบโต้ตอบกันได้)
listen out for[PHRV] รอฟัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
listen(ลิส'เซิน) {listened,.listening,listens} vi. ฟัง,ตั้งใจฟัง,เชื่อฟัง,คอยฟัง. vt. ฟัง,ได้ยิน, See also: listenable adj. ดูlisten listener n. ดูlisten -Phr. (listen in แอบฟัง), Syn. hear ###A. ignore
blister(บลิส'เทอะ) n. เม็ดพุพอง,ฟอง,ยารักษาโรคผิวหนังพุพอง,ที่ครอบ -v. ทำให้ผิวหนังพุพอง,ทำให้เม็ดพุพอง,ที่ครอบ vi. เป็นเม็ดพุพอง,เป็นฟอง, Syn. bleb
enlisteen. ทหารเกณฑ์,ผู้สมัครเข้า
filister(ฟิล' ลิสเทอะ) n. รางเว้า,กบเว้า
fillister(ฟิล' ลิสเทอะ) n. รางเว้า,กบเว้า
glisten(กลิส'เซิน) vi. ระยิบระยับ,ส่องแสงแวววับ,สะท้อนแสง., See also: glistenly adv.
glister(กลิส'เทอะ) vi. ส่องแสงแวววับ,ระยิบระยับ., See also: glisteringly adv., Syn. glitter

English-Thai: Nontri Dictionary
listen(vi) ฟัง,แอบฟัง,ดักฟัง,ตั้งใจฟัง
listener(n) ผู้ฟัง
blister(n) เม็ดพุพอง
blister(vi) เป็นเม็ดพุพอง
glisten(n) แสงระยิบ,แสงวับ,แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ
glisten(vi) ส่องแสงระยิบ,ส่องแสงแวววับ,ส่องแสงแวววาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
listed companyบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
listed securityหลักทรัพย์จดทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Listed companyบริษัทจดทะเบียน
บริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดและต้องปฏิบัติตาม listing agreement [ตลาดทุน]
Listed companyบริษัทจดทะเบียน [การบัญชี]
Listed securityหลักทรัพย์จดทะเบียน
หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสินค้าเพื่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หลักทรัพย์จดทะเบียนและบริษัท จดทะเบียนผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด [ตลาดทุน]
Listed securityหลักทรัพย์จดทะเบียน [การบัญชี]
Listeners, Goodผู้ฟังที่ดี [การแพทย์]
Listeningการฟัง [TU Subject Heading]
Listening comprehensionความเข้าใจในการฟัง [TU Subject Heading]
Listening comprehension testsการทดสอบความเข้าใจในการฟัง [TU Subject Heading]
Lister Tubercleปุ่มหลังข้อมือด้านนอก [การแพทย์]
Listeriaเชื้อลิสเตอเรีย, ลิสเตอเรีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Listen!ฟังนะ! Ghost in the Shell (1995)
Listen...ฟังนะ We're So Happy You're So Happy (2008)
Listen!ฟัง! Gas Pills (2008)
Listen.ฟังนะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Listen, kids,ฟังนะลูก In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Listen up!ฟังนะ! Peleliu Airfield (2010)
Listen.ฟังนะ Practically Perfect (2010)
Listen to me!ฟังทางนี้ Sunset (2012)
Listen. Hey.ฟังสิ เฮ้ Glee, Actually (2012)
Listen.- ฟังนะ Suicide Squad (2016)
Yeah, good. Good. Hey, listen.ใช่ ดีนิ ดี เฮ้ ฟังนะ.. Chuck in Real Life (2008)
If I thought this was actually you talking, I might listen.ถ้าฉันคิดว่าสิ่งที่แม่พูดคือสิ่งที่แม่กำลังพูดจริงๆ หนูอาจจะฟัง Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
listeAfter patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.
listeA good management would listen to reasonable demands.
listeAlice wasn't listening to her sister.
listeAll of us listened to the music as if we were charmed by the moonlight.
listeAll the names are listed in alphabetical order.
listeAlright! Listen up and listen good!
listeAlso, could you please contact me if you would like to present your opinion on any of the topics listed?
listeAnd I had never listened to his records.
listeApart from sports, I like listening to jazz music.
listeAre you fond of listening to the radio?
listeAre you listening to English?
listeAre you listening to him?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จงฟัง[V] listen, Example: พนักงานทุกคนจงฟังให้ดี เราจะมีการคัดพนักงานออกจำนวน 50 คน, Thai definition: สั่งให้ฟัง
รับฟัง[V] listen to, See also: hear, Syn. ฟัง, ยอมรับฟัง, Example: เธอควรรับฟังคำเตือนของพ่อแม่ไว้บ้าง, Thai definition: ตั้งใจสดับฟังและหรือทำตามถ้อยคำนั้น
รับฟัง[V] tune in, See also: listen in to, Syn. ฟัง, รับได้, Example: อำเภอที่อยู่ห่างไกลพอจะรับฟังสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ได้สถานีเดียว, Thai definition: สามารถรับคลื่นเสียงหรือได้ยินเสียงนั้นได้
หูผึ่ง[V] listen carefully, See also: listen attentively, Example: พอข้าพเจ้าเอ่ยถึงเรื่องนี้ ท่านก็หูผึ่งว่าเด็กตัวเท่านี้อ่านหนังสือขั้นนั้นเชียวหรือ, Thai definition: เอาใจใส่เพราะอยากฟังอยากรู้
ฟังความข้างเดียว[V] listen to one-sided only, See also: believe one-sided story, be oblivious of the other side of the coin, Example: ผมไม่ชอบการโกหก จะไปทนฟังความอยู่ข้างเดียวกับคนที่พูดตอหลดตอแหลได้ทุกเรื่องทุกกรณีได้อย่างไร
สำเหนียก[V] listen carefully to, See also: pay attention to, Syn. ฟัง, ตระหนัก, ใส่ใจ, Example: เขาคอยสำเหนียกเหตุการณ์อยู่ที่ใกล้ชายแดน, Thai definition: คอยเอาใจใส่, กำหนดจดจำ
เงี่ยหู[V] pay attention, See also: listen carefully, Syn. ตั้งใจฟัง, เอียงหูฟัง, Ant. ละเลย, ไม่สนใจ, Example: หล่อนพูดเบามากจนเราต้องเงี่ยหูฟัง, Thai definition: เอียงหูฟังเพื่อให้ถนัด, ตั้งใจฟัง
ผู้ฟัง[N] listener, See also: audience, Ant. ผู้พูด, Example: การปราศรัยที่สนามหลวงมีผู้ฟังมากมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับสารโดยการผ่านสื่อทางเสียง
ฟัง[V] listen, See also: hear, Example: พวกเธอฟังที่วิทยากรเขาพูดหรือเปล่า มัวแต่คุยกันอยู่นั่น, Thai definition: ตั้งใจสดับ, คอยรับเสียงด้วยหู
ฟังเทศน์[V] listen to sermon, Syn. ฟังธรรม, ฟังเทศน์ฟังธรรม, Example: ชาวพุทธหลายครอบครัวต่างมาฟังเทศน์ที่วัดเป็นประจำ, Thai definition: สดับพระธรรมเทศนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order   FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m] ; série [f]
บัญชี[n.] (banchī) EN: list ; roll ; roster ; catalog   FR: liste [f] ; rôle [m]
บัญชีชื่อ [n. exp.] (banchī cheū) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list   FR: liste [f] ; répertoire [m]
บัญชีดำ[n.] (banchī dam) EN: blacklist   FR: liste noire [f]
บัญชีรายชื่อ [n. exp.] (banchī rāicheū) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll   FR: liste [f] ; répertoire [m] ; rôle [m]
บริษัทจดทะเบียน[n. exp.] (børisat jotthabīen) EN: listed company   
ชาตินิยม[adj.] (chātniyom) EN: nationalistic ; nationalist   FR: nationaliste
ดรรชนี = ดัชนี[n.] (datchanī) EN: index ; rate ; list   FR: index [m] ; indice [m] ; taux [m] ; liste [f]
ดูก่อน[v. exp.] (dū køn) EN: look here ; hear me ; listen to me   
เอตทัคคะ[n.] (ētathakkha) EN: specialist ; expert ; master   FR: expert [m] ; spécialiste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LISTED    L IH1 S T AH0 D
LISTER    L IH1 S T ER0
LISTEN    L IH1 S AH0 N
LISTENS    L IH1 S AH0 N Z
LISTENED    L IH1 S AH0 N D
LISTENER    L IH1 S AH0 N ER0
LISTENER    L IH1 S N ER0
LISTERIA    L IH2 S T IH1 R IY0 AH0
LISTENERS    L IH1 S N ER0 Z
LISTENING    L IH1 S N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
listed    (v) (l i1 s t i d)
listen    (v) (l i1 s n)
listens    (v) (l i1 s n z)
listened    (v) (l i1 s n d)
listener    (n) (l i1 s n @ r)
listeners    (n) (l i1 s n @ z)
listening    (v) (l i1 s n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liste {f} | Listen {pl}listing | listings [Add to Longdo]
Liste {f}roster [Add to Longdo]
Liste {f}; Register {n}register [Add to Longdo]
Liste {f}; Aufzählung {f}bill [Add to Longdo]
Liste {f}; Tabelle {f}schedule [Add to Longdo]
Liste {f}; Verzeichnis {n}list [Add to Longdo]
Liste {f} der engeren Wahl; engere Auswahlliste {f} | jdn. in die engere Auswahl ziehenshortlist; short-list | to shortlist sb. [Add to Longdo]
Liste der abwesenden Schülerabsentee slip [Add to Longdo]
Liste der Neuerscheinungenlist of new publications [Add to Longdo]
Liste der Neuerwerbungenlist of new acquisitions; list of recent acquisitions [Add to Longdo]
Liste {f}; Register {n} | jdn. von der Liste streichenroll | to strike sb. off the roll [Add to Longdo]
Listenpreis {m}; Richtpreis {m}list price [Add to Longdo]
Listenprogrammgenerator {m}report program generator (RPG) [Add to Longdo]
listetlists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いいか;いいかい[, iika ; iikai] (int) (col) Listen! (used to get someone's attention) [Add to Longdo]
いいから[, iikara] (exp) (col) listen up (used at start of command sentences for emphasis) [Add to Longdo]
お出来;御出来[おでき, odeki] (n) (uk) (See 出来物・できもの) boil; blister; pimple [Add to Longdo]
きらきら(P);キラキラ[, kirakira (P); kirakira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P) [Add to Longdo]
そんな[, sonna] (adj-pn) (See あんな,こんな,どんな・1) such (about the actions of the listener, or about ideas expressed or understood by the listener); like that; that sort of; (P) [Add to Longdo]
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.) [Add to Longdo]
ぬめっと[, numetto] (adv) (on-mim) glistening; shiny; sleek; slippery [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾耳[qīng ěr, ㄑㄧㄥ ㄦˇ, / ] listen attentively [Add to Longdo]
倾听者[qīng tīng zhě, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥ ㄓㄜˇ, / ] listener [Add to Longdo]
李斯特氏杆菌[Lǐ sī tè shì gǎn jūn, ㄌㄧˇ ㄙ ㄊㄜˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] listeria bacillus [Add to Longdo]
李斯特氏菌[Lǐ sī tè shì jūn, ㄌㄧˇ ㄙ ㄊㄜˋ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, ] listeria bacillus [Add to Longdo]
李斯特菌[lǐ sī tè jūn, ㄌㄧˇ ㄙ ㄊㄜˋ ㄐㄩㄣ, ] Listeria monocytogene [Add to Longdo]
聆听[líng tīng, ㄌㄧㄥˊ ㄊㄧㄥ, / ] listen (respectfully) [Add to Longdo]
听力理解[tīng lì lǐ jiě, ㄊㄧㄥ ㄌㄧˋ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ, / ] listening comprehension [Add to Longdo]
听者[tīng zhě, ㄊㄧㄥ ㄓㄜˇ, / ] listener; member of audience [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一覧済み[いちらんずみ, ichiranzumi] listed [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] listen (vs), refresh, play, playback [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
定価[ていか, teika] Listenpreis, fester_Preis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 liste
   list
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 liste [list]
   nomination; recommendation
   list
   index; table; tablet; tabulation
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 beadroll
 
 1. ruhlanna dua edilecek ölülerin listesi
 2. liste, katalog.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 compilation
 
 1. derleme
 2. derleme eser, çeşitli kaynaklardan toplanan bilgi veya yazılarla meydana getirilen eser
 3. liste.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 list
 
 1. liste, dizin, fihrist
 2. (çoğ.) yarışma yeri, mücadele alanı, er meydanı: listeye geçirmek, deftere yazmak
 3. fiyat koymak. list price katalog fiyatı. black list kara liste. enter the lists mücadeleye girişmekç free list parasız girenlerin listesi (tiyatro): memlekete gümrüksüz olarak girecek eşya listesi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 listing
 
 1. kayıt, kaydetme
 2. liste.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 roll
 
 1. yuvarlanış, yuvarlayış, tekerleme
 2. devirme, devrilme
 3. silindir, yuvak, merdane
 4. tomar şeklinde şey
 5. liste, defter, sicil, kayıt
 6. top, rulo
 7. bir çeşit küçük ekmek
 8. gümbürtü, gök gürlemesi
 9. kabarıklık
 10. bükülüp tomar haline konabilen tuvalet takımı çantası
 11. geminin sallaması, yalpa
 12. (argo) para tomarı, para
 13. (hav.) tono
 14. yere indikten sonra uçağın pistte bir müddet gitmesi. roll call yoklama. rolltop desk çubuklardan yapılmış kapağı kıvrılarak açılıp kapanan yazı masası, Amerikan yazıhanesi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 schedule
 
 1. liste
 2. tarife
 3. program
 4. program yapmak
 5. tarifeye geçirmek
 6. programa koymak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 scroll
 
 1. tomar
 2. parşömen tomarı
 3. liste, tarife
 4. taslak
 5. tomar şeklinde süs
 6. kemamn kıvrık ucu
 7. tomara kaydetmek
 8. tomar şeklinde sarmak
 9. tomar şeklinde süslerle tezyin etmek
 10. tomar gibi sarılmak. scroll saw şerit testere
 11. makinalı oyma testeresi. scrollwork tomar şeklinde süs, şerit testere ile yapılmış süs.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Liste [listə] (n) , s.(f )
   bill; list; listing; ploy; register; roster; schedule
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top