ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

like,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -like,-, *like,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's he think I look like, a jackass?สิ่งที่เขาคิดว่าฉันมีลักษณะ เหมือนคนโง่หรือไม่? Pinocchio (1940)
I'll make it the most famous showplace in England, if you like, and people will visit us and envy us, and say we're the luckiest, happiest couple in the country."ฉันจะทําให้มันเป็นการแสดง ที่โด่งดังที่สุดในอังกฤษถ้าคุณต้องการ" "แล้วผู้คนก็จะแห่มาดูเรา อิจฉาเรา และบอกว่าเรา เป็นคู่ที่โชคดีและมีความสุขที่สุดในประเทศ" Rebecca (1940)
Like, some account exec will get up and he'll say:เช่น exec บัญชีบางส่วนจะได้รับการขึ้นและเขาจะกล่าวว่า 12 Angry Men (1957)
I have made some notes here, and I would like, please, to say something.และฉันต้องการโปรดที่จะพูดอะไรบางอย่าง 12 Angry Men (1957)
- What's it look like, then?มันคือสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น? Yellow Submarine (1968)
It's like, you know how Dracula can't see himself in a mirror?ที่แดร็กคูล่ามองไม่เห็นตัวเองในกระจก Oh, God! (1977)
We gotta figure out something these people like, and fast!พวกเราต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าคนเหล่านี้ชอบอะไร The Blues Brothers (1980)
So, like, we figured beer was complimentary for the band.ดังนั้นพวกเราคิดว่าเราได้เบียร์ฟรีสำหรับวงเรา The Blues Brothers (1980)
You do it at home if you like, but not here.คุณทำมันที่บ้านถ้าคุณต้องการ, Idemo dalje (1982)
Now, why don't you... come in here... and see if there's anything else... you'd like, hmm?เอาละ ทำไมเธอไม่ลอง เข้ามาในนี้ดูล่ะ แล้วดูว่า มีอะไรอีกบ้างไหม Labyrinth (1986)
Two, the lightning sand, but you were clever enough to discover what that looks like, so in the future, we can avoid that, too.อย่างที่สอง , ทรายดูด แต่ท่านก็ฉลาดพอจะดูออกว่ามันหน้าตาเป็นไง ต่อไป พวกเราก็เลี่ยงมันได้ The Princess Bride (1987)
- Well... you know, like, what time?มันคงไม่ยากเท่าที่โรงเรียนหรอก นายเก่งอะไรล่ะ Big (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
like, After I got all worked up about ordering in English, I walked in the store and they greeted me with "Irasshaimase!" I felt, like, "What the ...?"
like, I'd like to set up a sign like, "This Way ->," but what would it be if I made it in English?
like, If you like, I will teach you to play chess.
like, I grabbed as much SIMM as possible in the computer shop the other day. Say what you like, it was more than just enthusiasm.
like, Instead use words like "some", "many", "often", and begin statements with openers like, "In my experience, ...", "Excuse me if I'm wrong, but...", "In many instances, ...."
like, Laugh as much as you like, I'll stick to my plan to the bitter end.
like, Like, 'Hey, I just saw a blue paper square!'
like, You can buy whichever you like, but not both.
like, You can go skiing if you like, but for my part I prefer to stay at home and read a novel.
like, You may stay here if you like, so long as you keep quiet.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仿如[fǎng rú, ㄈㄤˇ ㄖㄨˊ, 仿] like, similar to, as if [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Like \Like\ (l[imac]k), a. [Compar. {Liker} (l[imac]k"[~e]r);
   superl. {Likest}.] [OE. lik, ilik, gelic, AS. gel[imac]c, fr.
   pref. ge- + l[imac]c body, and orig. meaning, having the same
   body, shape, or appearance, and hence, like; akin to OS.
   gil[imac]k, D. gelijk, G. gleich, OHG. gil[imac]h, Icel.
   l[imac]kr, gl[imac]kr, Dan. lig, Sw. lik, Goth. galeiks, OS.
   lik body, D. lijk, G. leiche, Icel. l[imac]k, Sw. lik, Goth.
   leik. The English adverbial ending-ly is from the same
   adjective. Cf. {Each}, {Such}, {Which}.]
   1. Having the same, or nearly the same, appearance,
    qualities, or characteristics; resembling; similar to;
    similar; alike; -- often with in and the particulars of
    the resemblance; as, they are like each other in features,
    complexion, and many traits of character.
    [1913 Webster]
 
       'T is as like you
       As cherry is to cherry.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Like master, like man.        --Old Prov.
    [1913 Webster]
 
       He giveth snow like wool; he scattereth the
       hoar-frost like ashes.        --Ps. cxlvii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   Note: To, which formerly often followed like, is now usually
      omitted.
      [1913 Webster]
 
   2. Equal, or nearly equal; as, fields of like extent.
    [1913 Webster]
 
       More clergymen were impoverished by the late war
       than ever in the like space before.  --Sprat.
    [1913 Webster]
 
   3. Having probability; affording probability; probable;
    likely.
 
   Usage: [Likely is more used now.] --Shak.
      [1913 Webster]
 
         But it is like the jolly world about us will
         scoff at the paradox of these practices.
                          --South.
      [1913 Webster]
 
         Many were not easy to be governed, nor like to
         conform themselves to strict rules. --Clarendon.
      [1913 Webster]
 
   4. Inclined toward; disposed to; as, to feel like taking a
    walk.
    [1913 Webster]
 
   {Had like} (followed by the infinitive), had nearly; came
    little short of.
    [1913 Webster]
 
       Had like to have been my utter overthrow. --Sir W.
                          Raleigh
    [1913 Webster]
 
       Ramona had like to have said the literal truth, . .
       . but recollected herself in time.  --Mrs. H. H.
                          Jackson.
    [1913 Webster]
 
   {Like figures} (Geom.), similar figures.
    [1913 Webster]
 
   Note: Like is used as a suffix, converting nouns into
      adjectives expressing resemblance to the noun; as,
      manlike, like a man; childlike, like a child; godlike,
      like a god, etc. Such compounds are readily formed
      whenever convenient, and several, as crescentlike,
      serpentlike, hairlike, etc., are used in this book,
      although, in some cases, not entered in the vocabulary.
      Such combinations as bell-like, ball-like, etc., are
      hyphened.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Like \Like\, n.
   1. That which is equal or similar to another; the
    counterpart; an exact resemblance; a copy.
    [1913 Webster]
 
       He was a man, take him for all in all,
       I shall not look upon his like again. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A liking; a preference; inclination; -- usually in pl.;
    as, we all have likes and dislikes.
    [1913 Webster]
 
   3. (Golf) The stroke which equalizes the number of strokes
    played by the opposing player or side; as, to play the
    like.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Like \Like\, adv. [AS. gel[imac]ce. See {Like}, a.]
   1. In a manner like that of; in a manner similar to; as, do
    not act like him.
    [1913 Webster]
 
       He maketh them to stagger like a drunken man. --Job
                          xii. 25.
    [1913 Webster]
 
   Note: Like, as here used, is regarded by some grammarians as
      a preposition.
      [1913 Webster]
 
   2. In a like or similar manner. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Like as a father pitieth his children, so the Lord
       pitieth them that fear him.      --Ps. ciii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   3. Likely; probably. "Like enough it will." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Like \Like\, v. t. [imp. & p. p. {Liked} (l[imac]kt); p. pr. &
   vb. n. {Liking}.] [OE. liken to please, AS. l[imac]cian,
   gel[imac]cian, fr. gel[imac]c. See {Like}, a.]
   1. To suit; to please; to be agreeable to. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Cornwall him liked best, therefore he chose there.
                          --R. of
                          Gloucester.
    [1913 Webster]
 
       I willingly confess that it likes me much better
       when I find virtue in a fair lodging than when I am
       bound to seek it in an ill-favored creature. --Sir
                          P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. To be pleased with in a moderate degree; to approve; to
    take satisfaction in; to enjoy.
    [1913 Webster]
 
       He proceeded from looking to liking, and from liking
       to loving.              --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   3. To liken; to compare. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Like me to the peasant boys of France. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Like \Like\ (l[imac]k), v. i.
   1. To be pleased; to choose.
    [1913 Webster]
 
       He may either go or stay, as he best likes. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To have an appearance or expression; to look; to seem to
    be (in a specified condition). [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       You like well, and bear your years very well.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To come near; to avoid with difficulty; to escape
    narrowly; as, he liked to have been too late. Cf. Had
    like, under {Like}, a. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       He probably got his death, as he liked to have done
       two years ago, by viewing the troops for the
       expedition from the wall of Kensington Garden.
                          --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   {To like of}, to be pleased with. [Obs.] --Massinger.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top