ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

left,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -left,-, *left,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
left, righ, and centre(idm) ทุกหนทุกแห่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
left, After he left, she started feeling uneasy.
left, As soon as he left, the bank closed.
left, If there is any left, give me some.
left, If you turn to the left, you'll see a white building.
left, If you turn to the left, you will find the church on your right.
left, Keep to the left, please.
left, The last bus having left, I had to take taxi.
left, There is very little paper left, so order some more.
left, These is only one day left, whether we like it or not.
left, Turning to the left, you will find a coffee shop.
left, Turning to the left, you will find the gas station.
left, Turning to the left, you will find the post office.

Japanese-English: EDICT Dictionary
三段落ち;三段オチ[さんだんおち(三段落ち);さんだんオチ(三段オチ), sandan'ochi ( sandan ochi ); sandan ochi ( sandan ochi )] (n) (See 落ち・おち・3) three-part joke, where the first two parts are similar and mundane, while the third is the punchline (e.g. How do you get to my place? Go down to the corner, turn left, and get lost.); rule of three (in comedy writing) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leave \Leave\, v. t. [imp. & p. p. {Left} (l[e^]ft); p. pr. &
   vb. n. {Leaving}.] [OE. leven, AS. l?fan, fr. l[=a]f remnant,
   heritage; akin to lifian, libban, to live, orig., to remain;
   cf. bel[imac]fan to remain, G. bleiben, Goth. bileiban.
   [root]119. See {Live}, v.]
   1. To withdraw one's self from; to go away from; to depart
    from; as, to leave the house.
    [1913 Webster]
 
       Therefore shall a man leave his father and his
       mother, and shall cleave unto his wife. --Gen. ii.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   2. To let remain unremoved or undone; to let stay or
    continue, in distinction from what is removed or changed.
    [1913 Webster]
 
       If grape gatherers come to thee, would they not
       leave some gleaning grapes ?     --Jer. xlix.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       These ought ye to have done, and not to leave the
       other undone.             --Matt. xxiii.
                          23.
    [1913 Webster]
 
       Besides it leaveth a suspicion, as if more might be
       said than is expressed.        --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To cease from; to desist from; to abstain from.
    [1913 Webster]
 
       Now leave complaining and begin your tea. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To desert; to abandon; to forsake; hence, to give up; to
    relinquish.
    [1913 Webster]
 
       Lo, we have left all, and have followed thee. --Mark
                          x. 28.
    [1913 Webster]
 
       The heresies that men do leave.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To let be or do without interference; as, I left him to
    his reflections; I leave my hearers to judge.
    [1913 Webster]
 
       I will leave you now to your gossiplike humor.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To put; to place; to deposit; to deliver; to commit; to
    submit -- with a sense of withdrawing one's self from; as,
    leave your hat in the hall; we left our cards; to leave
    the matter to arbitrators.
    [1913 Webster]
 
       Leave there thy gift before the altar and go thy
       way.                 --Matt. v. 24.
    [1913 Webster]
 
       The foot
       That leaves the print of blood where'er it walks.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To have remaining at death; hence, to bequeath; as, he
    left a large estate; he left a good name; he left a legacy
    to his niece.
    [1913 Webster]
 
   8. to cause to be; -- followed by an adjective or adverb
    describing a state or condition; as, the losses due to
    fire leave me penniless; The cost of defending himself
    left Bill Clinton with a mountain of lawyers' bills.
    [WordNet 1.5]
 
   {To leave alone}.
    (a) To leave in solitude.
    (b) To desist or refrain from having to do with; as, to
      leave dangerous chemicals alone.
 
   {To leave off}.
    (a) To desist from; to forbear; to stop; as, to leave off
      work at six o'clock.
    (b) To cease wearing or using; to omit to put in the usual
      position; as, to leave off a garment; to leave off the
      tablecloth.
    (c) To forsake; as, to leave off a bad habit.
 
   {To leave out}, to omit; as, to leave out a word or name in
    writing.
 
   {To leave to one's self}, to let (one) be alone; to cease
    caring for (one).
 
   Syn: Syn>- To quit; depart from; forsake; abandon;
     relinquish; deliver; bequeath; give up; forego; resign;
     surrender; forbear. See {Quit}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Left \Left\ (l[e^]ft), imp. & p. p.
   of {Leave}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Left \Left\, a. [OE. left, lift, luft; akin to Fries. leeft, OD.
   lucht, luft; cf. AS. left (equiv. to L. inanis), lyft[=a]dl
   palsy; or cf. AS. l[=e]f weak.]
   1. Of or pertaining to that side of the body in man on which
    the muscular action of the limbs is usually weaker than on
    the other side; -- opposed to {right}, when used in
    reference to a part of the body; as, the left hand, or
    arm; the left ear. Also said of the corresponding side of
    the lower animals.
    [1913 Webster]
 
   2. Situated so that the left side of the body is toward it;
    as, the left side of a deliberative meeting is that to the
    left of the presiding officer; the left wing of an army is
    that to the left of the center to one facing an enemy.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Left bank of a river}, that which is on the left hand of a
    person whose face is turned downstream.
 
   {Left bower}. See under 2d {Bower}.
 
   {Left center}, the members whose sympathies are, in the main,
    with the members of the Left, but who do not favor extreme
    courses, and on occasions vote with the government. They
    sit between the Center and the extreme Left.
 
   {Over the left shoulder}, or {Over the left}, an old but
    still current colloquialism, or slang expression, used as
    an aside to indicate insincerity, negation, or disbelief;
    as, he said it, and it is true, -- over the left.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Left \Left\, n.
   1. That part of surrounding space toward which the left side
    of one's body is turned; as, the house is on the left when
    you face North.
    [1913 Webster]
 
       Put that rose a little more to the left. --Ld.
                          Lytton.
    [1913 Webster]
 
   2. Those members of a legislative assembly (as in France) who
    are in the opposition; the advanced republicans and
    extreme radicals. They have their seats at the left-hand
    side of the presiding officer. See {Center}, and {Right}.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top