Search result for

leerens

(72 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leerens-, *leerens*, leeren
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา leerens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *leerens*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Many a time, we'd come home empty-handed but Pa said that didn't matter.Oft kamen wir mit leeren Händen heim, aber Pa sagte, das sei egal. The Last Straw (1980)
You mean drones, galley slaves.Du meinst Packesel, Galeerensklaven. The Outrage: Part 1 (1980)
I- - I just keep thinking about all the empty days ahead.Ich muss nur an die vielen, leeren Tage denken, die uns bevorstehen. The Outrage: Part 2 (1980)
Then it's time to face another empty hotel room.Dann steht man vor dem nächsten leeren Hotelzimmer. The Travelling Man (1980)
Then it's time to face another empty hotel room.Dann steht man vor dem nächsten leeren Hotelzimmer. The Travelling Man (1980)
And then having to come home empty handedSie können ja nicht mit leeren Händen kommen. Battle Creek Brawl (1980)
I've sold everything, except the empty box.Ich verkaufte alles, außer der leeren Kiste. Bronco Billy (1980)
Clean your bedpans, and put up with your whims?Deine Bettpfannen leeren? Deine Launen ertragen. City of Women (1980)
Fiction was poorly represented and Fallvo himself saw to it that the nearly empty shelves looked more respectable.Die erzählerische Abteilung war unterrepräsentiert, und Fallvo kümmerte sich darum, dass die leeren Regale anständiger aussahen. The Falls (1980)
We are going to empty your memory as we might empty your pockets ...Wir leeren Ihr Gedächtnis, wie wir Ihre Taschen leeren könnten... Flash Gordon (1980)
And when I open the closets and I see all those empty clothes hangers...Wenn ich die Schränke aufmache und die leeren Bügel hängen sehe. Loulou (1980)
Your mind is just blank, horribly blank.Mit einem leeren Kopf, schrecklich leer. The Night of the Hunted (1980)
Some butchers daren't look into a calf's eyes.Sie fühlen sich unbehaglich unter dem leeren Blick der Patienten. The Night of the Hunted (1980)
Picture this enchanting bay, covered with galleys and hordes of Asian barbarians in this case, Persians but don't repeat it to anyone else mounting an assault on the town where the last of the defenders have just succumbed.Diese liebliche Bucht musst du dir voller Galeeren denken. Und diese unzähligen Galeeren treffen auf die starke Flotte der Perser. Die Einzelheiten sind nicht so wichtig. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
In the spare room.Im leeren Zimmer. Seems Like Old Times (1980)
Where was he when we were in the spare room?Wo war er, als wir im leeren Zimmer waren? Seems Like Old Times (1980)
- To sleep in the spare room.- Heute schlafe ich im leeren Zimmer. Seems Like Old Times (1980)
I don't wanna go through an empty experience.Ich will keinen leeren Sex haben. Stardust Memories (1980)
- I was hoping you'd find something.- Du kommst mit leeren Händen? The Victims (1981)
We realise you can't keep ancillary staff on in an empty hospital.Wahrscheinlich sehen meine Mitglieder ein, dass das Hilfspersonal nicht ewig in einem leeren Krankenhaus bleiben kann. The Compassionate Society (1981)
- All set to blow.- Rohre entleerenDas Boot (1981)
You can hear the bell on the boat calling the people for dinner and the beach would empty out.Wir würden die Glocke hören, die die Leute zum Essen ruft. Der Strand würde sich leeren... Diva (1981)
Start by emptying your pockets.Leeren Sie zuerst Ihre Taschen. Diva (1981)
They say you're emptying the house!Sie sagen, dass Sie sind das Leeren des Hauses! Do You Remember Dolly Bell? (1981)
Let's drink a glassWir wollen ein Glas leeren Cavalleria rusticana (1982)
Mr. Dugan, empty that truck.Mr. Dugan, leeren Sie den Laster. Inside Out (1982)
- "The Alan Grievey Show". - Check my bag. I brought a couple.Sie werden enttäuscht sein, dass wir mit leeren Händen kommen. In the Steele of the Night (1982)
I'm afraid there's nothing out there but empty space.Tut mir Leid, aber da ist nichts außer dem leeren All. Airplane II: The Sequel (1982)
Your Mr. Neville, Sarah... has the God-like power of emptying the landscape.Euer Mr. Neville, Sarah, hat die gottähnliche Macht, die Landschaft zu leerenThe Draughtsman's Contract (1982)
And I must rake and cover the latrine.Und ich muss die Latrinen sauber machen und ausleerenGandhi (1982)
So the truth is, after all your travels after all your efforts they've stopped the campaign and sent you back empty-handed.Die Wahrheit sieht doch so aus: Trotz Ihrer zahlreichen Reisen und Ihrer unendlichen Bemühungen stoppten sie dennoch unsere Aktion, schickten Sie mit leeren Händen heim. Gandhi (1982)
(Dulcy) He started on an empty stomach.(Dulcy) Er hat auf leeren Magen getrunken. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
They put an empty coffin in this crypt.Sie haben einen leeren Sarg in die Gruft gelegt. The Living Dead Girl (1982)
We live in bloodless times.Wir leben in einer blutleeren Epoche. Godard's Passion (1982)
He said we lived in bloodless times.Er meinte, wir würden in einer blutleeren Epoche leben. Godard's Passion (1982)
If I have to strap down my bosom for the next 20 years they'll end up looking like two empty wallets.Wenn ich die nächsten 20 Jahre meinen Busen einschnüren muss, sieht er bald nach 2 leeren Beuteln aus. Victor Victoria (1982)
Only into the empty fishing lake. But now it's not empty.In den leeren Teich hinein. Po nás potopa (1983)
TOBY: Look, mister, I don't know who you are... but for two weeks, I've been waiting in empty warehouses... cheap hotels, and taking taxicabs to meet someone in the middle of nowhere.Hören Sie, Mister, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber seit 2 Wochen warte ich in leeren Lagerhäusern, billigen Hotels und nehme Taxis, um mich mit Fremden irgendwo zu treffen. Diamonds 'n Dust (1983)
We got enough for two boxes but we only got one empty car on the train.Genug für 2 Waggons, aber wir haben nur 1 leerenWhen You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
But what if they don't find him?Weil ich keine leeren Drohungen ausstoße und damit will ich auch nicht anfangen. Brother's Keeper (1983)
- But I never come back empty-handed.Ich komme nie mit leeren Händen zurück. A Steele at Any Price (1983)
[Nicholas] Because I'm not in the business of selling blank walls or slides.!- Weil ich keine leeren Wände verkaufe. Steele Among the Living (1983)
- With a lot of blank pages.- Mit vielen leeren Seiten. Steele in the News (1983)
Save your lust for tomorrow.Ich hoffe, das sind keine leeren Versprechungen. The Island of the Bloody Plantation (1983)
- I can't. - You cried when I ran out of gas!Sie heulten wegen des leeren Tanks. The ComDads (1983)
Empty your pockets on the bed.Und jetzt Taschen ausleeren! Aufs Bett. Gorky Park (1983)
Request permission to relieve bladder.Erbitte Erlaubnis, Blase zu entleerenThe Right Stuff (1983)
I would now ask you to place your right hand in the coat pocket of the member to your right.Jetzt bitte ich Sie, Ihre rechte Hand in die Jackentasche des Clubmitglieds zu Ihrer Rechten zu stecken und den Inhalt dieser Taschen auf den Tisch zu entleerenTrading Places (1983)
Stop it, Gury Lvovich, I hate idle talk.Hören Sie auf, Guri Lwowitsch, ich mag keine leeren Worte. Vassa (1983)
To save us wasting words, you just keep quiet and listen.Um keine leeren Worte zu reden, sitze und höre zu. Vassa (1983)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Galeere {f} | Galeeren {pl}galley | galleys [Add to Longdo]
Hand {f} | Hände {pl} | mit der Hand | sich die Hand geben | unter der Hand | unter der Hand; klammheimlich | unter der Hand | unter der Hand | eine ruhige Hand | aus erster Hand | aus zweiter Hand | aus zweiter Hand kaufen | bei der Hand; zur Hand | mit leeren Händen | jdm. freie Hand lassen | etw. aus den Händen geben | ohne Hand und Fuß [übtr.] | von der Hand in den Mund leben [übtr.] | zwei linke Hände haben [übtr.] | mit sicherer Handhand | hands | by hand; manual; manually | to shake hands | secretly | on the quiet | underhand | underhandly; backhandedly | a steady hand | at first hand; firsthand | secondhand | to buy secondhand | at hand | empty-handed | to give someone plenty of rope | to let sth. out of one's hands | without rhyme or reason | to lead a hand-to-mouth existence | to be all thumbs | with sure touch [Add to Longdo]
ausleeren; leeren; ausräumen | ausleerend; leerend; ausräumendto empty; to empty out | emptying [Add to Longdo]
ausleeren; entleerento evacuate [Add to Longdo]
entleeren | entleerendto deflate | deflating [Add to Longdo]
entleerento vacate [Add to Longdo]
entleeren; absaugento siphon; to syphon [Add to Longdo]
den Darm entleeren; Kot ausscheiden; defäkierento defecate [Add to Longdo]
entleerendemptying [Add to Longdo]
entleerendsiphonal [Add to Longdo]
entleerendsiphoning [Add to Longdo]
entleerendvoiding [Add to Longdo]
entleerend; umquartierendevacuating [Add to Longdo]
leeren | leerendto deplete | depleting [Add to Longdo]
leerento flush [Add to Longdo]
leeren; ausgießento empty [Add to Longdo]
sich leeren; abfließen; auslaufen; sich ergießento empty [Add to Longdo]
den Becher bis zur bitteren Neige leerento drain the cup [Add to Longdo]
leerendblanking [Add to Longdo]
zurückkehren; zurückschicken; zurücklaufen; zurückzahlen; zurückgeben | zurückkehrend; zurückschickend; zurücklaufend; zurückzahlend; zurückgebend | zurückgekehrt; zurückgeschickt; zurückgelaufen; zurückgezahlt; zurückgegeben | in den Schoß der Familie zurückkehren | unverrichteter Dinge zurückkehren | mit leeren Händen zurückkehrento return | returning | returned | to return to the fold | to return empty-handed | to return empty-handed [Add to Longdo]
In einer leeren Tasche tanzt der Teufel.The devil dances in an empty pocket. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
徒手[としゅ, toshu] mit_leeren_Haenden, Frei-, mittellos [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top