Search result for

leda

(56 entries)
(0.0303 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leda-, *leda*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา leda มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *leda*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
IjustsmiledasifIdon'tknowyou .แค่ยิ้มให้ เพราะฉันไม่รู้จักเธอ Episode #1.12 (2010)
Soledad, if the jeweler's got the coins, then where are they?ถ้าหากคนขายเครื่องประดับมันเอาเหรียญไปล่ะ มันจะเอาไปไว้ไหน? Three Coins in a Fuchsbau (2012)
They both worked with a Spaniard, Soledad Marquesa.ทั้งคู่ทำงานให้กับ นา สแปเนียต, Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Soledad Marquesa, he's a Spanish national.โซลเดด มาเกซ่า\เป็นคนสเปน Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Soledad Marquesa.โซว์แดด มาร์เควร์ซา Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Soledad Marquesa.โซลแดด มาเคซา Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Soledad will make his move if he hasn't already.โซลเดดจะเคลื่อนไหว\เขาต้องไม่อยู่นิ่งแน่ Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Soledad killed my parents?โซลเดดฆ่าพ่อแม่ผมเหรอ? Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Soledad killed a police officer and took his uniform.โซลเดดฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วเอาเครื่องแบบเขาไป Three Coins in a Fuchsbau (2012)
He knows Soledad and he can help us find him.เขารู้จักโซลเดด\และเขาจะช่วยเราตามหาหมอนั่น Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Leda, this is my cousin I was telling you about.ลีด้า นี่คือลูกพี่ลูกน้องของฉันที่ฉันเคยเล่าให้ฟังไง We'll Meet Again (2012)
Soledad Marquesa,โซล์แดด มาร์เควสซ่า Happily Ever Aftermath (2012)
You want her, you come and get her. Fremont and Oleda.แกต้องการแฟนคืน ก็ตามไป ถ.ฟรีมอนต์ตัดโอเลด้า Mr. Right (2015)
You're in Soledad.ที่นี่เมืองโซลิแดด Of Mice and Men (1992)
Carlson, get the wagon hitched up. We'll take him into Soledad to get him fixed up.คาร์ลสัน ไปเตรียมเกียน เราจะพาเขาเข้าไปรักษาในเมืองโซลิแดด Of Mice and Men (1992)
... ispullingsuper-cooledair all the way down from the upper troposphere.... มาจากชั้นบรรยากาศโทรโฟสเฟียร์ The Day After Tomorrow (2004)
Middle name: Soledad.ชื่อกลาง โซลดัด Eagle Eye (2008)
General Abner Doubleday invented the game.General Abner Doubleday hat es erfunden. Spaceball (1980)
Pursuing the Leda connection, gossip made Bewick Fallcaster the father.Folgt man der Leda-Fährte, so war Bewick Fallcaster der Vater. The Falls (1980)
I knew him in Soledad.Ich kenne ihn aus Soledad. The Taxicab Wars (1983)
and shit like that. I did time in Folsom, Soledad and Chino, you know?Ich saB schon in Folsom, Soledad und Chino. Still Smokin (1983)
Towards Soledad Canyon.Nebenstraße zum Soledad Canyon. KITTnap (1985)
What do you Americans call it? We'll, uh-We'll double-date.Dann machen wir ein Doubledate wie die Amerikaner. Gourmet Steele (1985)
Leda?LedaA Zed & Two Noughts (1985)
Who is Leda?Wer ist diese LedaA Zed & Two Noughts (1985)
Did Jupiter know that when he raped Leda?Wusste Jupiter das, als er Leda schändete? A Zed & Two Noughts (1985)
Just like Leda.Wie LedaA Zed & Two Noughts (1985)
I understand that you are now called Leda?Wie ich höre, heißen Sie jetzt LedaA Zed & Two Noughts (1985)
- From the rape of the swan.- Von Leda und dem Schwan. A Zed & Two Noughts (1985)
Are you ready to go up, Leda?Bist du bereit nach oben zu gehen, LedaAll the Colors of the Heart (1987)
Harry, Leda's ready to go up.Harry, Leda ist soweit. All the Colors of the Heart (1987)
I know about your deal with the Soledad Brotherhood, Andrew.Ich weiß von der Soledad-Bruderschaft. Birth Day (1987)
- Soledad.- In Soledad. Birth Day (1987)
Andrew made a deal with a prison gang, the Soledad Brotherhood.Andrew handelt mit der Soledad-Bruderschaft. Birth Day (1987)
I'm Valeda Innis, First Electorine of Haven.Ich bin Valeda Innis, Erste Elektorine von Haven. Haven (1987)
- Switch to teleview.- Teledar einstellen. Spaceballs (1987)
We have both ships coming up on the Teledar, sir, if you wish to observe.Beide Raumschiffe sind auf dem Teledar, Sir, wenn Sie wollen. Spaceballs (1987)
Danny's down in Soledad.Sie verlegen unsere Leute in verschiedene Gefängnisse. Danny ist unten in Soledad. American Me (1992)
You're in Soledad.Wir sind in Soledad. Of Mice and Men (1992)
We'll take him into Soledad to get him fixed up.Wir bringen ihn nach Soledad. Of Mice and Men (1992)
Jacquasse, help me change. Yes, sire.Das schreit nach einem trunkenen Wams und der besten Kledage. The Visitors (1993)
In the evening a concert by the brothers of Soledad.Am Abend ein Konzert der Fratelli di Soledad. La seconda volta (1995)
- I was a book editor at Doubleday. - Ooh.Ich war Buchlektorin bei Doubleday. Out to Sea (1997)
Soledad, Attica, here at Oz in '82.Soledad, Attica hier passiert in Oz, 1982. Straight Life (1997)
But Soledad, he went to Gabrielle's house trying to kill Eladio.Aber Soledad ist zu Gabrielle gegangen, um Eladio zu töten. El Mundo Gira (1997)
- What about his brother, Soledad?- Was ist mit seinem Bruder Soledad? El Mundo Gira (1997)
- Soledad.Soledad. El Mundo Gira (1997)
Soledad Buente.Soledad Buente. El Mundo Gira (1997)
- What will happen to Soledad?- Was passiert mit Soledad? El Mundo Gira (1997)
But la migra Lozano knew that Soledad could not live with vengeance in his heart.Aber Lozano wusste, dass Soledad nicht mit Rachegefühlen leben konnte. El Mundo Gira (1997)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Graukopfbleda [ornith.]Grey-headed Bristle-Bill [Add to Longdo]
Grünschwanzbleda [ornith.]Green-tailed Bristle-Bill [Add to Longdo]
Rotschwanzbleda [ornith.]Common Bristle-Bill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Leda
   n 1: (Greek mythology) a queen of Sparta who was raped by Zeus
      who had taken the form of a swan; Helen of Troy was
      conceived in the rape of Leda

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Leda [leda]
   Leda
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top