ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lucid

L UW1 S AH0 D   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lucid-, *lucid*, luci
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lucid[ADJ] สว่าง, Syn. bright, shining

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lucid(ลู'ซิด) adj. แจ่มแจ้ง,สว่าง,โปร่งใส,สามารถเข้าใจได้ง่าย,ฉลาด,หลักแหลม,มีเหตุผล,มีจิตที่ปกติ., See also: lucidity n. ดูlucid lucidness n. ดูlucid, Syn. shining,bright
elucidate(อิลิว'ซิเดท) vt. ทำให้ชัดเจน,อธิบาย,ชี้แจง, See also: elucidation n. ดูelucidate elucidative adj. ดูelucidate elucidator n. ดูelucidate

English-Thai: Nontri Dictionary
lucidity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความสว่าง,ความโปร่งใส
elucidate(vt) ทำให้ชัดแจ้ง,อธิบาย,ชี้แจง,ชี้ให้เห็น
elucidation(n) การทำให้แจ่มแจ้ง,การอธิบาย,การชี้แจง,การชี้ให้เห็น
pellucid(adj) ใสแจ๋ว,โปร่งใส,แจ่มแจ้ง,ชัดเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lucid-สว่าง, -กระจ่าง, -สดใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lucid๑. เป็นมัน๒. ใส [มีความหมายเหมือนกับ hyaline]๓. โปร่งใส [มีความหมายเหมือนกับ transparent] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lucid intervalช่วงฟื้นสติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lucidum, Stratumสตราตัมลูซิดัม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're so lucid sometimes, it's just disgusting.บางครั้งคุณก็ชัดเจนเกิน น่ากลัวจริงนะ Basic Instinct (1992)
Your paper is lucid, very lucid,ของเธอวิเคราะห์ได้ชัดเจน ชัดเจนมากๆ Wild Reeds (1994)
What I'm saying is that a little lucidity would not go amiss.ที่ป๊าพูดคือ คิดให้แจ่มแจ้งสักนิด ก็ไม่มีอะไรเสียหาย The Dreamers (2003)
She's barely lucid enough to form word endings, much less plan a series of attacks on Nigel's life.เธอค่อนข้างชัดเจนพอที่จะใช้คำลงท้าย มากกว่าแผนในการเอาชีวิตไนเจิล American Duos (2007)
Hurry up, I'm lucid.เร็วเข้า ฉันจำได้ชัดแจ่ม American Duos (2007)
Totally lucid.ท่าทางปกติดีทุกอย่าง The Magnificent Seven (2007)
Maybe I'm just having a nightmare... an incredibly vivid lucid nightmare.บางทีผมแค่ฝันร้าย อย่างจังเลย ฝันร้ายจะๆเลย 1408 (2007)
And started talking to me and he was remarkably lucid.และเริ่มคุยกับผม เขาดูปกติมาก Pilot (2008)
I looked him in the eye. He was calm, lucid.ผมได้มองตาเขา เขาสงบ กระจ่าง Minimal Loss (2008)
He's not lucid. Shh.ตอแหล ตูโอของฉันไม่เคยโกหก Grilled (2009)
He said i was completely lucid.เค้าบอกว่าตอนที่ฉันยังมีสติเค้าบอกว่าตอนที่ฉันยังมีสติดีอยู่ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
He's lucid. Go page Shepherd.ผิดปกติแน่ ๆ New History (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit   FR: clair ; évident ; explicite
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly   FR: clairement ; distinctement ; nettement
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report   FR: démontrer ; élucider ; clarifier
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like   FR: clair ; cristallin ; limpide
การขยายความ[n. exp.] (kān khayāi khwām) EN: explanation ; elucidation   FR: amplification [f]
การแปลความหมาย[n. exp.] (kān plaē khwāmmāi) EN: interpretation ; explication ; elucidation ; translation   FR: interprétation [f] ; élucidation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LUCID    L UW1 S AH0 D
LUCIDA    L UW0 CH IY1 D AH0
LUCIDO    L UW0 CH IY1 D OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lucid    (j) lˈuːsɪd (l uu1 s i d)
lucidly    (a) lˈuːsɪdliː (l uu1 s i d l ii)
lucidity    (n) lˈuːsˈɪdɪtiː (l uu1 s i1 d i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
はきはき[, hakihaki] (adv,n,vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly [Add to Longdo]
カメラルシダ;カメラルーシダ[, kamerarushida ; kameraru-shida] (n) camera lucida (lat [Add to Longdo]
シロオビイソハゼ[, shiroobiisohaze] (n) Pellucida pygmy goby (Eviota pellucida); neon pygmy goby [Add to Longdo]
解説[かいせつ, kaisetsu] (n,vs,adj-no) explanation; commentary; exposition; elucidation; (P) [Add to Longdo]
解明[かいめい, kaimei] (n,vs) clarification; elucidation; explication; (P) [Add to Longdo]
説明的[せつめいてき, setsumeiteki] (adj-na) explanatory; expository; elucidatory [Add to Longdo]
大円鏡智[だいえんきょうち, daienkyouchi] (n) {Buddh} adarsa-jnana (great-perfect-mirror wisdom, wisdom clearly elucidating all things) [Add to Longdo]
達意[たつい, tatsui] (adj-na,n) lucidity; intelligibility; perspicuity [Add to Longdo]
透徹した[とうてつした, toutetsushita] (adj-f) clear; lucid; penetrating [Add to Longdo]
透明帯[とうめいたい, toumeitai] (n) zona pellucida [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lucid \Lu"cid\, a. [L. lucidus, fr. lux, lucis, light. See
   {Light}, n.]
   1. Shining; bright; resplendent; as, the lucid orbs of
    heaven.
    [1913 Webster]
 
       Lucid, like a glowworm.        --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
       A court compact of lucid marbles.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Clear; transparent. " Lucid streams." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Presenting a clear view; easily understood; clear.
    [1913 Webster]
 
       A lucid and interesting abstract of the debate.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. Bright with the radiance of intellect; not darkened or
    confused by delirium or madness; marked by the regular
    operations of reason; as, a lucid interval.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Luminous; bright; clear; transparent; sane; reasonable.
     See {Luminous}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lucid
   adj 1: (of language) transparently clear; easily understandable;
       "writes in a limpid style"; "lucid directions"; "a
       luculent oration"- Robert Burton; "pellucid prose"; "a
       crystal clear explanation"; "a perspicuous argument"
       [syn: {limpid}, {lucid}, {luculent}, {pellucid}, {crystal
       clear}, {perspicuous}]
   2: having a clear mind; "a lucid moment in his madness"
   3: capable of thinking and expressing yourself in a clear and
     consistent manner; "a lucid thinker"; "she was more coherent
     than she had been just after the accident" [syn: {coherent},
     {logical}, {lucid}]
   4: transmitting light; able to be seen through with clarity;
     "the cold crystalline water of melted snow"; "crystal clear
     skies"; "could see the sand on the bottom of the limpid
     pool"; "lucid air"; "a pellucid brook"; "transparent crystal"
     [syn: {crystalline}, {crystal clear}, {limpid}, {lucid},
     {pellucid}, {transparent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top