Search result for

lowly

(44 entries)
(0.0474 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lowly-, *lowly*, low
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lowly[ADJ] ต่ำ (ความสำคัญ, ฐานะ)
lowly[ADJ] ธรรมดา, See also: สามัญ, Syn. commonplace, ordinary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lowly(โล'ลี) adj.,adv. ถ่อมตัว,ต่ำต้อย,สามัญ,แผ่วเบา,นิ่มนวล., See also: lowliness n. ดู lowly, Syn. humble,humbly

English-Thai: Nontri Dictionary
lowly(adj) เจียมตัว,ต่ำต้อย,ถ่อมตัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
KIM Hong-do is known to treat the lowly and noblemen equallyคิมฮองดูสร้างสมดุลย์ ระหว่างศิลปทั่วไปกับศิลปชั้นสูง Portrait of a Beauty (2008)
You must always discipline yourself when come in contact with the lowlyเจ้าจะทำผิดกฎมณเทียรบาล เมื่อลดตัวลงไปคลุกคลีกับคนเหล่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
This lowly fella!เด็กชั้นต่ำ Iljimae (2008)
Young master, why do you wash a lowly person such as myself's feet?นายน้อย ทำไมท่านถึงล้างเท้าให้คนชั้นต่ำเช่นข้า? Iljimae (2008)
/He was, in fact, /just a lowly peasant.แม้ว่าเขาจะเป็นบุตรชายของ ลอร์ดมาตี้ ผู้ยิ่งใหญ่ Bedtime Stories (2008)
Is lowly lonely boy cheating on our queen?ชายหนุ่มขี้เหงาผู้ต่ำต้อยนอกใจราชินีของพวกเราดหรอ Gone with the Will (2009)
You got your girl without having to lie about your lowly occupation, right?นายได้สาวของนายโดยไม่ปิดบัง เกี่ยวกับงานกระจอกๆของนาย ใช่มั้ย Chuck Versus the Suburbs (2009)
Why would I do such boring things to someone as lowly as her?ทำไมฉันต้องทำอะไรน่าเบื่ออย่างนั้นกับคนสามัญชนอย่างเธอล่ะ? Episode #1.3 (2009)
The nature of our lowly existence.ธรรมชาติของพวกเรา ที่ปรากฎตัวเหลืออยู่เพียงนิดหน่อย Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
I'm a lowly cook."เป็นแค่กุ๊กธรรมดา" Chuck Versus Operation Awesome (2010)
I'm a lowly federal prosecutor,and Hasty is a big-shot federal judge.ฉันเป็นแค่อัยการรัฐผู้ต่ำต้อย แต่เฮสตี้น่ะ ผู้พิพากษาขาใหญ่เชียวนะยะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Why does a lowly servant continue to risk everything for Arthur and for Camelot?ทำไมคนรับใช้ต่ำต้อยถึงย่อมเสี่ยงทุกอย่าง เพื่ออาเธอร์และเพื่อคาร์แมล็อต? The Tears of Uther Pendragon (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่ำต้อย[ADJ] humble, See also: lowly, low, common, Syn. ต้อยต่ำ, Ant. สูงศักดิ์, Example: คนต่ำต้อยกว่ามักจะถูกคนที่เหนือกว่าเอาเปรียบเสมอ, Thai definition: ที่มีฐานะความเป็นอยู่หรือตำแหน่งหน้าที่ด้อยกว่ากันมากจนเทียบกันไม่ได้, มีฐานะไม่เท่าเทียมเพื่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า[adv.] (chā) EN: slowly ; tardy   FR: lentement ; tardivement
ช้า ๆ [adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily   FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay   FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace   FR: lentement
ช้ากว่านี้[X] (chā kwā nī) EN: more slowly   FR: plus lentement
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily   FR: nonchalamment
คืบ[v.] (kheūp) EN: move slowly ; inch ; creep slowly ; crawl slowly ; move inch by inch   FR: avancer difficilement
คืบคลาน[v.] (kheūpkhlān) EN: creep up on ; move slowly ; crawl   
ค่อย ๆ[adv.] (khǿi-khǿi) EN: slowly ; softly ; carefully   
กระจอกงอกง่อย[adj.] (krajøk-ngøk-ngøi) EN: lowly ; small-fry   

CMU English Pronouncing Dictionary
LOWLY    L OW1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lowly    (j) (l ou1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bescheiden {adj} | bescheidener | am bescheidenstenlowly | lowlier | lowliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えへらえへら[, eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly [Add to Longdo]
ぐじぐじ[, gujiguji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) mumblingly; grumblingly; (2) tardily; slowly [Add to Longdo]
じりじり[, jirijiri] (adv,n,vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell [Add to Longdo]
じわっと[, jiwatto] (adv) (on-mim) slowly but steadily [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
そろり[, sorori] (adv-to,adv) (1) slowly and quietly; (2) smoothly [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
のそのそ[, nosonoso] (adv,adv-to,vs) (on-mim) (See のっそり) slowly; heavily; stolidly [Add to Longdo]
のそり[, nosori] (adv,adv-to) (on-mim) moving slowly (and dull-wittedly) [Add to Longdo]
のそりのそり[, nosorinosori] (adv,adv-to) (See のそのそ) slowly; stolidly; heavily; lumpingly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卑贱[bēi jiàn, ㄅㄟ ㄐㄧㄢˋ, / ] lowly; mean and low [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lowly \Low"ly\, adv.
   1. In a low manner; humbly; meekly; modestly. "Be lowly
    wise." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. In a low condition; meanly.
    [1913 Webster]
 
       I will show myself highly fed, and lowly taught.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lowly \Low"ly\, a. [Compar. {Lowlier}; superl. {Lowliest}.]
   [Low, a. + -ly.]
   1. Not high; not elevated in place; low. "Lowly lands."
    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Low in rank or social importance.
    [1913 Webster]
 
       One common right the great and lowly claims. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Not lofty or sublime; humble.
    [1913 Webster]
 
       These rural poems, and their lowly strain. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Having a low esteem of one's own worth; humble; meek; free
    from pride.
    [1913 Webster]
 
       Take my yoke upon you, and learn of me, for I am
       meek and lowly in heart.       --Matt. xi.
                          29.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lowly
   adj 1: low or inferior in station or quality; "a humble
       cottage"; "a lowly parish priest"; "a modest man of the
       people"; "small beginnings" [syn: {humble}, {low},
       {lowly}, {modest}, {small}]
   2: inferior in rank or status; "the junior faculty"; "a lowly
     corporal"; "petty officialdom"; "a subordinate functionary"
     [syn: {junior-grade}, {lower-ranking}, {lowly}, {petty(a)},
     {secondary}, {subaltern}]
   3: used of unskilled work (especially domestic work) [syn:
     {humble}, {menial}, {lowly}]
   4: of low birth or station (`base' is archaic in this sense);
     "baseborn wretches with dirty faces"; "of humble (or lowly)
     birth" [syn: {base}, {baseborn}, {humble}, {lowly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top