Search result for

loges

(867 entries)
(0.1095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loges-, *loges*, loge
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา loges มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *loges*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
biotechnology (n ) 生物工学

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hematologist (n ) นักโลหิตวิทยา
histology (n ) มิญชวิทยา, วิทยาเนื้อเยื่อ

English-Thai: Longdo Dictionary
biologyชีววิทยา
biologist(n) นักชีววิทยา
ecological(adj) เกี่ยวกับระบบนิเวศน์
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, S. online diary, weblog, web diary
anesthesiologist(n) วิสัญญีแพทย์
physiological(adj) ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
physiology(n) กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
physiology(n) ศาสตร์ที่ศึกษาถึงกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต, สรีรศาสตร์, สรีรวิทยา
entomologist(n) ผู้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลง
urologist(n) แพทย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ
biological diversity(n) ความหลากหลายทางชีวภาพ
mythology(n) เทวตำนาน เช่น a collection of sites related to mythology and sorted by origin, including Greek, Egyptian, and Celtic myths
research methodology(n) ระเบียบวิธีวิจัย
methodology(n) ระเบียบวิธี, วิธีวิทยา
reflexology(n) การนวดกดจุดตามฝ่ามือและฝ่าเท้า เช่น Reflexology is excellent for self-treatment and even for diagnosis.
neurobiology(n) ประสาทชีววิทยา
entomologist(n) นักกีฏวิทยา เช่น Entomologists should study botany, entomology, and natural science.
alogia(n ) ความผิดปกติด้านพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคจิตเภท เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการด้านลบ ลักษณะคือพูดน้อย, เนื้อหาที่พูดมีน้อย , ใช้เวลานานกว่าจะตอบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
log    [N] เครื่องมือวัดความเร็วของเรือ
log    [VT] โค่นต้นไม้, See also: ตัดไม้
log    [VT] จดบันทึก, See also: บันทึก
log    [VT] เดินเรือหรือเครื่องบินด้วยอัตราเร็ว
log    [VT] ได้ข้อมูลจากการบันทึก
log    [VT] ได้รับความน่าเชื่อถือจากการสะสมชั่วโมงทำงานในเรือหรือเครื่องบิน
log    [VI] ตัดไม้ออกเป็นท่อนๆ, See also: เลื่อยไม้เป็นท่อน
log    [VT] ตัดไม้ออกเป็นท่อนๆ, See also: เลื่อยไม้เป็นท่อน
log    [N] บันทึกข้อมูลในการเดินทางของเรือหรือเครื่องบิน, See also: บันทึก, Syn. record of journey
log    [N] บันทึกเหตุการณ์, See also: บันทึก, Syn. record of events
log    [N] ไม้ซุง, See also: ซุง, ไม้ขอน, ท่อนไม้, Syn. timber, trunk
log    [N] คณิตศาสตร์ลอการิทึม, Syn. logarithm
log    [SL] อึ
clog    [N] รองเท้าไม้
flog    [VT] เฆี่ยน, See also: โบย, ฟาด, Syn. whip, beat, lash, Ant. defend, protect
flog    [VT] ขาย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. sell, Ant. buy
flog    [SL] ขาย
flog    [SL] ทำด้วยความพยายาม
loge    [N] ห้องเล็ก ๆ, See also: คอก
logo    [ABBR] โลโก้ (คำย่อของ logotype), See also: เครื่องหมาย
logy    [ADJ] เฉื่อยชา, See also: เซื่องซึม, ขาดกำลังวังชา, Syn. dull, sluggish
logy    [SUF] วิทยา, See also: ศาสตร์, การพูด
slog    [VT] ตีแรง, See also: ฟาด, ตบ
logic    [N] ตรรกศาสตร์, See also: ตรรกวิทยา
logic    [N] ระบบการใช้เหตุผล
logic    [N] เหตุผล, Syn. reason, sound judgment
dialog    [N] การอภิปราย, See also: การสนทนา
dialog    [N] บทพูด, See also: บทสนทนา, Syn. dialoque
dialog    [VI] สนทนา, See also: อภิปราย
epilog    [N] บทส่งท้ายของงานวรรณกรรม (ซึ่งมักจะกล่าวถึงชะตากรรมของตัวละคร), Syn. postscript, Ant. prologue
eulogy    [N] ถ้อยคำสรรเสริญ, See also: ข้อเขียนแสดงความยกย่องสรรเสริญ, Syn. commendation, glorification
log on    [PHRV] เริ่มทำงาน (ทางคอมพิวเตอร์), See also: ล๊อคอิน
log up    [PHRV] ลงบันทึกเวลา, See also: ลงเวลา, Syn. clock up
logger    [N] คนตัดไม้, See also: เครื่องตัดหรือยกลากไม้, Syn. lumberjack
loggia    [N] ที่นั่งในโรงละครที่สร้างเป็นวงเหนือจากพื้นขึ้นไป, Syn. theatre balcony
loggia    [N] ระเบียง, See also: เฉลียง, Syn. balcony, walkway
logjam    [N] การที่ท่อนซุงในแม้น้ำทับถมกันจนเคลื่อนที่ไม่ได้
slogan    [N] คำขวัญ, See also: คติ, Syn. catchword, catch phrase, motto, watchword
slogan    [N] คำโฆษณา, Syn. advertising copy, jingle
analogy    [N] ความคล้ายคลึงกัน, Syn. likeness
apology    [N] คำขอโทษ, See also: การขอโทษ, การขอขมา, การขออภัย, Syn. excuse, regrets
backlog    [VT] เก็บรวบรวมไว้, See also: ้สำรองไว้, Syn. reserve
backlog    [N] งานคั่งค้าง, See also: งานที่ยังทำไม่เสร็จ, Syn. accumulation, reserve
backlog    [N] ท่อนไม้ใหญ่สำหรับเล่นแคมป์ไฟ
biology    [N] ชีววิทยา, Syn. naturalist
bologan    [SL] เรื่องไร้สาระ, See also: เรื่องเหลวไหล, Syn. baloney
bologna    [N] ไส้กรอกสำหรับทำแซนด์วิช, Syn. baloney
catalog    [ADJ] เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อ, Syn. catalogue
catalog    [N] บัญชีรายชื่อ, Syn. catalogue, list
catalog    [VT] บันทึกในบัญชีรายชื่อ, Syn. catalogue, record

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phylogenetic classificationการจำแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phylogenyวิวัฒนาการชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phenomenologyปรากฏการณ์วิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Pneumoencephalogramภาพรังสีโพรงสมองมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pneumoencephalographyการถ่ายภาพรังสีโพรงสมองหลังฉีดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
point set topologyทอพอโลยีเซตของจุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
palynologyเรณูวิทยา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parallelogramรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parallelogram linkageกลไกก้านต่อแบบขนาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
petrologyศิลาวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pathology, generalพยาธิวิทยาทั่วไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, geographicalภูมิศาสตร์พยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, internal; pathology, medicalอายุรพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, medical; pathology, internalอายุรพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, mental; psychopathologyจิตพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, specialพยาธิวิทยาจำเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, surgicalศัลยพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngologyวิทยาคอหอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proof, ontologicalการให้เหตุผลทางภววิทยา, ข้อพิสูจน์ทางภววิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ptyalagogue; sialagogue; sialogogueยาขับน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
positivism, logicalปฏิฐานนิยมเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
posologyวิทยาพิกัดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelogramไพอีโลแกรม, ภาพรังสีกรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelographyการทำไพอีโลแกรม, การถ่ายภาพรังสีกรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelography, excretionการทำไพอีโลแกรมขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ pyelography, intravenous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelography, intravenousการทำไพอีโลแกรมวิธีฉีดเข้าหลอดเลือด [มีความหมายเหมือนกับ pyelography, excretion] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelography, retrogradeการทำไพอีโลแกรมสวนทางขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protozoologyวิทยาสัตว์เซลล์เดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parapsychologyปรจิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PAL (programmable array logic)พีเอแอล (แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
palaeoclimatology; paleoclimatologyภูมิอากาศบรรพกาลวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palaeontology; paleontologyบรรพชีวินวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
periodontics; periodontologyปริทันตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontics; periodontologyปริทันตวิทยา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathological anatomy; anatomy, pathologic; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathological diagnosisการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathologist๑. นักพยาธิวิทยา๒. พยาธิแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathologyพยาธิวิทยา [มีความหมายเหมือนกับ pathobiology ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, animal; zoopathologyสัตวพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, cellularกลลพยาธิวิทยา, พยาธิวิทยาเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, clinicalพยาธิวิทยาคลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, comparativeพยาธิวิทยาเปรียบเทียบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, dental; pathodontiaทันตพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, experimentalพยาธิวิทยาทดลอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiochemistry; chemistry, physiologicalสรีรเคมี [มีความหมายเหมือนกับ biochemistry, human] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PLA (programmable logic array)พีแอลเอ (แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
physiological effectivenessประสิทธิผลทางสรีรภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
physiologically balanced occlusionการสบ(ฟัน)ได้ดุลเชิงสรีระ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
physiologyสรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiology, animal; zoodynamics; zoophysiologyสัตวสรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educational Technologyเทคโนโลยีการศึกษา, การประยุกต์เอาระเบียบวิธีการ แนวความคิดต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนผลิตผลอันเกิดจากผลของวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Catalog cardบัตรรายการ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Anglo-American Cataloguing Rules หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน
เป็นหลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุกรมที่มีการใช้อย่างกว้างขวางในห้องสมุดและหน่วยงานบริการสารสนเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นมาตรฐานในการลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นสื่อความหมายให้ตรงกัน ไม่ว่าสารสนเทศนั้นจะจัดทำหรือใช้ในที่ใด ประเทศใด ภาษาใดก็ตาม สามารถใช้สารสนเทศร่วมกัน และแลกเปลี่ยนกันได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 และ ได้มีการปรับปรุง และแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เสมอ ปัจจุบันเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1998 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed. 1998 Revision) หรือเรียกอย่างย่อว่า AACR2R จัดทำโดยความร่วมมือของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน คณะกรรมการลงรายการของประเทศออสเตรเลียและของประเทศแคนาดา สมาคมห้องสมุดอังกฤษและหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดยอาศัยมาตรฐานสากลการลงรายการบรรณานุกรม (ISBD) เป็นหลัก ปัจจุบันกล่าวได้ว่า ISBD เป็นส่วนเดียวกับ AACR2R

AACR2R ได้กำหนดรูปแบบในการลงรายการบรรณานุกรมออกเป็น 8 ส่วน คือ

1) ส่วนชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ

2) ส่วนฉบับพิมพ์

3) ส่วนรายละเอียดเฉพาะวัสดุ หรือประเภทของสิ่งพิมพ์

4) ส่วนการพิมพ์ การจำหน่าย ฯลฯ

5) ส่วนลักษณะทางกายภาพ

6) ส่วนชุด

7) ส่วนหมายเหตุ

8) ส่วนเลขมาตรฐานและข้อความที่เกี่ยวกับการได้รับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Catalog cardบัตรรายการ
บัตรที่บันทึกรายการต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลของหนังสือ รายการต่างๆ นั้น ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้า ภาพประกอบ ชื่อชุด หมายเหตุ รายการเลขมาตรฐานสากล และแนวสืบค้น ซึ่งบัตรรายการนี้ เป็นเครื่องมือสำหรับผู้อ่านในการค้นหาหนังสือในห้องสมุด เนื่องจากในบัตรรายการจะประกอบด้วยเลขเรียกหนังสือด้วย

การเรียงบัตรรายการแยกตามประเภทของบัตรผู้แต่ง บัตรชื่อเรื่อง บัตรหัวเรื่อง ภายใต้บัตรแต่ละประเภทนั้น จัดเรียงตามลำดับตัวอักษรแบบพจนานุกรม

บัตรรายการทำด้วยกระดาษขนาด 3x5 นิ้ว ด้านล่างของบัตรเจาะรูสำหรับร้อยบัตรเก็บไว้ในลิ้นชักตู้บัตรรายการ
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Catalogingการทำบัตรรายการ, การลงรายการทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cataloging in Publication การจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ , การจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์
Cataloging in Publication หรือ CIP คือ การจัดทำรายการข้อมูลในสิ่งพิมพ์ เป็นโครงการหนึ่งของหอสมุดรัฐสภาอเมริกับหน่วยงานอื่นๆ ในการจัดการรายการบรรณานุกรม โครงการนี้ เริ่มเมื่อปี ค.ศ. 1971 เพื่อกระจายข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดรัฐสภาอเมริกันและหน่วยงานที่ร่วมโครงการ ข้อมูลที่นำมาสร้างข้อมูลรายการสิ่งพิมพ์นี้ ได้มาจากสำนักพิมพ์ผู้ร่วมโครงการ มีข้อมูลมากพอที่ให้บรรณารักษ์ใช้ในการทำบัตรรายการหรือรายการหลักได้ หรือใช้เป็นตัวช่วยในการลงรายการ โดยมีการดัดแปลงหรือแก้ไขให้ตรงกับนโยบายในการลงรายการ หรือให้มีความเหมาะสมกับการให้บริการของห้องสมุดมากขึ้น ทำให้ลดเวลาในการวิเคราะห์หนังสือได้มาก สามารถส่งหนังสือออกให้บริการได้เร็วขึ้น

การจัดทำ Cataloging ของหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน มีความสมบูรณ์ในกระบวนการจัดทำรายการบรรณานุกรมของหนังสือ กล่าวคือ สำนักพิมพ์จะต้องส่งแบบฟอร์มการลงรายการบรรณานุกรม (CIP Data Application form) พร้อมเอกสารฉบับเต็มมายังหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน ซี่งเจ้าหน้าที่ของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศกำหนดการลงรายการบรรณานุกรม พร้อมส่งกลับไปยังสำนักพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์ข้อมูลบรรณานุกรมดังกล่าวลงในหน้าหลังหน้าปกใน (Verso) ซึ่งรูปแบบรายการบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ ก็จะถูกส่งออกไปยังห้องสมุด และร้านค้าหนังสือทั่วโลก แต่กระบวนการกำหนดข้อมูลบรรณานุกรมยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์จนกว่าสำนักพิมพ์จะส่งหนังสือกลับมายังงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอีกครั้งเพื่อเติมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น จำนวนหน้า ขนาดและตรวจสอบความถูกต้องจากการพิมพ์ของสำนักพิมพ์อีกครั้ง หลังจากการตรวจสอบ รูปแบบรายการบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้จะถูกเผยแพร่อีกครั้ง จากกระบวนการดังกล่าวนี้เอง ทำให้หอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน สามารถจัดเก็บหนังสือทุกเล่มที่ผลิตในประเทศ และเป็นการควบคุมบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างครบถ้วน

หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลบรรณานุกรมแห่งชาติด้วยกรอบของวิธีการ ๒ แนวทาง กล่าวคือ กฎหมายการพิมพ์ที่ให้ความสำคัญกับหอสมุดแห่งชาติในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ของประเทศ และการแบ่งปันรายการบรรณานุกรมระหว่างห้องสมุดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย ก็คือ การกำหนดข้อมูลบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ซึ่งมีกระบวนการที่ไม่ต่างจากหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกันเท่าใดนัก นับตั้งแต่สำนักพิมพ์ส่งงานที่จะพิมพ์พร้อมเลข ISBN ที่ได้รับมาจากตัวแทนออกเลข ISBN จนถึงส่งมาให้หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลียจัดทำข้อมูลบรรณานุกรมแห่งชาติ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำ CIP คือ การส่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าวเข้าหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย

ส่วนหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ สำนักพิมพ์ และร้านหนังสือที่จัดพิมพ์หนังสือใหม่ ซึ่งต้องการข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (Cataloguing-in-Publication - CIP) รวมถึงห้องสมุดที่ต้องการข้อมูลหนังสือใหม่เพื่อแจ้งไปยังผู้ใช้บริการในรูปแบบของ Alert services จะต้องติดต่อขอรับบริการข้อมูล CIP ที่ Bibliographic Data Services Limited - BDSL ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำ CIP ซึ่งมีมาตรฐานตามที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษกำหนด ด้วยการติดต่อตรงไปยัง BDSL หรือติดต่อผ่านไปที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ทั้งนี้ข้อมูล CIP ที่ได้อาจใช้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นในการลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม จนกว่าหอสมุดแห่งชาติอังกฤษจะได้รับตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ จึงจะมีการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอีกครั้งเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงที่ถาวรต่อไป

ในประเทศไทย หอสมุดแห่งชาติ รับบริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมให้กับสำนักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ขอใช้บริการเช่นเดียวกับการให้บริการหมายเลข ISBN

CIP ภาพตัวอย่าง CIP หนังสือภาษาต่างประเทศ

CIP2 ภาพตัวอย่าง CIP หนังสือภาษาไทย

รายการบรรณานุกรม

United States Copyright Office. [ออนไลน์] http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Copyright_Office. Accessed: 20100628 : 00.07.

Haddad, Peter. 1999. National bibliography in Australia: moving into the next millennium. [ออนไลน์] http://archive.ifla.org/IV/ifla65/papers/016-123e.htm. Accessed: 20100629 : 09.50.

National Library of Australia. Cataloguing-in-publication user guide. [ออนไลน์] http://www.nla.gov.au/services/user-guide.html. Accessed: 20100629 : 09.55.

Bibliographic Data Services Limited. [ออนไลน์]. http://www.bibliographicdata.co.uk. Accessed: 20100629 : 17.30.

Nielsen UK ISBN Agency. [ออนไลน์] http://www.isbn.nielsenbook.co.uk/controller.php?page=121. Accessed: 20100629 : 14.25.

The British National Bibliography. [ออนไลน์] http://www.bl.uk/bibliographic/natbib.html. Accessed: 20100629 : 13:00. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

MAchine Readable Catalogingการลงรายการที่เครื่องสามารถอ่านได้
MAchine - Readable Cataloging คือ รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ เป็นรูปแบบมาตรฐานสากลเพื่อการจัดเก็บ สื่อสาร แลกเปลี่ยน และถ่ายโอนข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศและรายการที่เกี่ยวข้อง จัดทำขึ้นโดยหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) เมื่อปี ค.ศ. 1966

โครงการมาร์กเป็นโครงการนำร่อง (MARC (MAchine-Readable Cataloging) Pilot Project) ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก Council on Library Resources มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มาร์กวัน (MARC I) เพื่อบันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ และแจกจ่ายออกไปยังห้องสมุดสมาชิกจำนวน 16 แห่งทุกสัปดาห์ในรูปแบบของเทปแม่เหล็ก เพื่อนำไปผลิตรายการ รายการหนังสือในรูปแบบเล่ม และรายการบรรณานุกรมเฉพาะสาขา ต่อมาในปี ค.ศ. 1967 จึงได้มีการนำรูปแบบมาร์กทู (MARC II) เข้ามาช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศในทุกรูปแบบ ระหว่างห้องสมุดที่มีการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างกัน ในปี ค.ศ. 1971 โครงการมาร์กได้เริ่มต้นขยายไปสู่งานที่เขียนด้วยตัวอักษรโรมันและงานในรูปแบบอื่นๆ ไม่เฉพาะหนังสือเท่านั้นโดยไม่จำกัดภาษา

ในทศวรรษ 1980 ยูเอสมาร์ก (USMARC) ซึ่งเป็นมาร์กเวอร์ชั่น American ได้แบ่งเป็นเวอร์ชั่น Canadian ซึ่งเรียกว่า CANMARC หลังจากมีการแก้ไขและปรับปรุงทั้ง 2 รูปแบบ คือ USMARC และ CANMARC แล้วในปี ค.ศ. 1997 ได้มีการรวม 2 รูปแบบเข้าด้วยกันอีกครั้งและแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ตรงตามความต้องการที่เฉพาะของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และเรียกรูปแบบนี้ว่า มาร์ก 21 (MARC 21) ซึ่งสื่อถึงศตวรรษที่ 21 รับผิดชอบโดย Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress ร่วมกับ The Standards and the Support Office, The Library and Archives Canada การแก้ไขปรับปรุงมาสู่มาร์ก 21 คือ การปรับข้อกำหนดหน่วยข้อมูลย่อยในมาร์ก ให้ครอบคลุมการทำรายการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เหมาะกับการสื่อสารในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น และใช้งานร่วมกับหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุง (Anglo-American Cataloguing Rules 2nd ed., 1998 Revision-AACR 2)

โครงสร้างรายการ MARC21 แบ่งเป็น 3 ส่วน

MAchine Readable Cata<b>log</b>ing

ส่วนนำระเบียนหรือป้ายระเบียน (Leader หรือ record label) มีประโยชน์ในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล เป็นส่วนแรกเริ่มของระเบียนข้อมูลที่บันทึกอยู่ในรูปของรหัส มีความยาวคงที่จำนวน 24 อักขระ เช่น

1. จำนวนอักขระในระเบียน

2. สถานภาพของระเบียน เช่น ระเบียนใหม่

3. ประเภทของระเบียน เช่น ระเบียนของหนังสือ

4. ระดับทางบรรณานุกรม

5. จำนวนอักขระของตัวบ่งชี้

6. จำนวนอักขระของเขตข้อมูลย่อย

ส่วนนามานุกรมระเบียนหรือตารางระบุตำแหน่งเขตข้อมูล (record directory) ช่วยให้คำสั่งค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เป็นส่วนที่ 2 ที่ระบุว่าในระเบียนมีเขตข้อมูลอะไรบ้าง แต่ละเขตข้อมูลมีความยาวเท่าไร ตำแหน่งเริ่มต้นที่ตำแหน่งใด ทำให้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลในระเบียนได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนเขตข้อมูล (Variable field) เขตข้อมูลในการลงรายการประกอบด้วย

1. ส่วนเขตข้อมูลควบคุม (variable control field) ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่กำหนดความยาวคงที่

2. ส่วนเขตข้อมูลสำหรับและบันทึกและสืบค้น (variable data field) ไม่จำกัดความยาวหรือไม่คงที่ ใช้ลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศส่วนต่างๆ

การระบุรหัสการจัดการข้อมูลที่ลงรายการ ซึ่งประกอบด้วย

1. เลขประจำตัวเขตข้อมูล (tag number)

2. ตัวบ่งชี้ (indicator)

3. รหัสเขตข้อมูลย่อย (subfield code)

เลขประจำเขตข้อมูล (Tag number) เป็นเลข 3 หลัก แบ่งเป็น 10 กลุ่ม

0XX เขตข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมและระบุเลขเรียกวัสดุสารสนเทศ

1XX เขตข้อมูลรายการหลัก

2XX เขตข้อมูลชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ ฉบับพิมพ์ การพิมพ์ การจำหน่าย ฯลฯ

3XX เขตข้อมูลลักษณะรูปร่าง

4XX เขตข้อมูลชื่อชุด

5XX เขตข้อมูลหมายเหตุ

6XX เขตข้อมูลหัวเรื่อง

7XX เขตข้อมูลรายการเพิ่มที่ไม่ใช่หัวเรื่อง และชื่อชุด

8XX เขตข้อมูลรายการเพิ่มชื่อชุด

9XX เขตข้อมูลที่สงวนไว้ให้หน่วยงาน กำหนดใช้ภายในได้

ตัวบ่งชี้ (indicator) เป็นรหัส 2 ตัวแรกของแต่ละเขตข้อมูล มีค่า 0-9 หรือเว้นว่าง (blank) หรือมีสัญลักษณ์เป็น # ใช้เพื่อประมวลผลการสืบค้นและแสดงผล เช่น

100 0 สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์

มี indicator ตัวแรกเป็น 0 หมายความว่า ชื่อผู้แต่ง ลงรายการด้วยชื่อต้น เช่น ชื่นคนไทย หรือหากตัวบ่งชี้แรกเป็น 1 หมายความว่า ชื่อผู้แต่งลงรายการด้วยชื่อสกุลที่เป็นคำเดียว เป็นต้น

รหัสเขตข้อมูลย่อย (subfield code) แต่ละเขตข้อมูลจะประกอบด้วยเขตข้อมูลย่อย เช่น

260 $aปทุมธานี :$bศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,$c2552

เขตข้อมูลย่อย a หมายถึง สถานที่พิมพ์

เขตข้อมูลย่อย b หมายถึง สำนักพิมพ์/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์

เขตข้อมูลย่อย c หมายถึง ปีที่พิมพ์

ตัวอย่างเขตข้อมูลย่อยของเขตข้อมูล 100

100 $a Personal name (NR)

100 $b Numeration (NR)

100 $c Titles and other words associated with a name (R)

100 $d Dates associated with the name (NR)

100 $e Relator term (NR)

100 $g Miscellaneous information (NR)

100 $j Attribution qualifier (R)

100 $k Form subheading (R)

100 $l Language of a work (NR)

100 $n Number of part/section of a work (R)

100 $p Name of part/section of a work (R)

100 $q Fuller form of name (NR)

100 $t Title of a work (NR)

100 $u Affiliation (NR)

100 $0 Authority record content number (R)

100 $4 Relator code (R)

100 $6 Linkage (NR)

100 $8 Field link and sequence number (R)

รายการอ้างอิง

Bryne, Deborah J. MARC Manual : Understanding and Using MARC Records. Englewood, Colo. : Libraries Unlimited, 1991.

Library of Congress. Network Development and MARC Standards Office. MARC21 Format for Bibliographic Data. http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ Accessed: 12-02-2-12

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารสนเทศ 13312 หน่วยที่ 8-11. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://stks.or.th/th/knowledge-bank/28-library-science/1821-20120303-marc21.html [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Names, Personal (Cataloging)ชื่อบุคคล (การทำบัตรรายการ) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Educational Technologyเทคโนโลยีการศึกษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Card catalog cabinetตู้บัตรรายการ

Card-Cata<b>log</b>-Cabinet

ภาพตู้บัตรรายการ

Card-Cata<b>log</b>-Cabinet

ภาพตู้บัตรรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Catalogแค็ตตาล็อก, บัญชีรายชื่อ หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ที่มีภาพสินค้าเช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ ไฟฟ้า พร้อมรายละเอียดของสินค้าเพื่อเผยแพร่หรือสําหรับให้ลูกค้าเลือกซื้อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Catalogerบรรณารักษ์ผู้ทำบัตรรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Catalog copyบัตรร่าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Chronological arrangementการจัดเนื้อเรื่องตามลำดับวันเดือนปี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Corporate heading (Cataloging)รายการนิติบุคคล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Descriptive catalogingการลงรายการเชิงพรรณนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Holographต้นฉบับลายมือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online library catalogรายการบรรณานุกรมออนไลน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online Public Access Catalog รายการเข้าถึงแบบออนไลน์

คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยความแก่ผู้ใช้ในการสืบค้นและชี้แหล่งรายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดว่าห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการหรือไม่ หากมีก็จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ เลขเรียกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ และสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ ก่อนตัดสินใจคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ และจะไปหาตัวเล่มบนชั้นต่อไป อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลครั้งเดียวแต่ได้ข้อมูลหลากประเภทในเวลาเดียวกัน เช่น หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวารสาร เป็นต้น จากช่องทางการสืบค้น ต่างๆ เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขเรียกหนังสือ เป็นต้น ซึ่งใช้หลักการสืบค้นเช่นเดียวกับการสืบค้นด้วยบัตรรายการ แต่มีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากแหล่งบริการสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต อีกทั้งผู้ใช้ยังสามารถสั่งพิมพ์ ดาวน์โหลด หรือ export รายการที่สืบค้นได้ เพื่อส่งผ่านทางอีเมลต่อไป รวมถึงทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ทันสมัย เนื่องจากเมื่อห้องสมุดได้รับทรัพยากรใหม่ๆ เข้ามาในห้องสมุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล บรรณารักษ์ก็จะทำการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลอยู่เสมอ

ตัวอย่างหน้าแรกของ Online Public Access Catalog ของศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

OPAC

ตัวอย่างหน้า Online Public Access Catalog ซึ่งแสดงรายระเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมเลขเรียกหนังสือ สถานภาพ และสถานที่จัดเก็บ

OPAC

แหล่งข้อมูล

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Printed catalogรายการบัตรของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Publisher's catalogบัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์

บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ (Publisher's catalog) ใช้สำหรับแสดงรายการสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของสำนักพิมพ์ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่รายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์แต่ละแห่งเป็นเจ้าของ รวมทั้งรายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์วางแผนจะผลิตหรือตีพิมพ์จำหน่าย

ในห้องสมุด บรรณารักษ์งานจัดหา ใช้บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ สำหรับการติดตาม และตรวจสอบรายการสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจ ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าห้องสมุด

ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ เช่น ของสมาคม American Chemical Society (ACS) ได้จัดทำบัญชีรายชื่อ ACS Publications Product Catolog 2012 หรือ Karger Libri Catolog 2012 ของสำนักพิมพ์ Karger Libri AG เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Nanotechnologyนาโนเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Union catalogสหบัตร, สหบรรณานุกรม
สหบัตร/สหบรรณานุกรม เป็นรวมรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดของห้องสมุดหลายแห่งมารวมไว้ในรายการเดียวกัน มีชื่อหรืออักษรย่อของห้องสมุดกำกับไว้ เพื่อให้ทราบว่ารายการนั้นๆ มีอยู่ที่ห้องสมุดแห่งใด

เดิมที่ยังใช้บัตรรายการในการลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศนั้น จะเป็นการรวมรายการบัตรของห้องสมุดไว้เป็นรายการบัตรเดียวกันในแต่ละบัตรรายการจะมีชื่อหรืออักษรย่อของชื่อของห้องสมุดกำกับไว้เช่นเดียวกัน โดยทั่วไปจัดเรียงบัตรรายการตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่ง หรืออาจจะเรียงลำดับตามหัวข้อวิชา อาจจะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มได้

การจัดทำสหบัตรหรือสหบรรณานุกรมมีประโยชน์หลายประการ คือ

1. ทำให้ทราบแหล่งทรัพยากรสารสนเทศว่ามีอยู่ในห้องสมุดใดบ้าง

2. ทำให้ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยอาจมีข้อตกลงในการจัดหาร่วมกัน ห้องสมุดแห่งใดมีรายการทรัพยากรสารสนเทศนั้นแล้ว ห้องสมุดแห่งอื่นไม่จำเป็นต้องซื้อมาซ้ำอีก สามารถใช้บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด

3. ทำให้สามารถรวบรวมรายการทรัพยากรสารสนเทศตามผู้แต่ง หรือกลุ่มสาขาวิชาได้สะดวกและรวดเร็ว

ตัวอย่าง

สหบัตรของห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโดย หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวบรวมบัตรรายการของทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2521-2529

Union-Cata<b>log</b>

จากภาพจะเป็นการรวมสหบรรณานุกรมของรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจากรายการตัวอย่าง จะเห็นว่ารายการนี้มีอยู่ในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ ศูนย์เอกสารประเทศ และหอสมุดกลาง

ปัจจุบันมีการจัดทำฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมมหาวิทยาลัย โดยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้ริเริ่มดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ในการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุมหาวิทยาลัย/สถาบัน มหาิวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าด้วยกัน

ตัวอย่าง รายการสหบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมของโครงการ ThaiLIS

Union-Cata<b>log</b>-ThaiLIS

จากตัวอย่างข้างต้นจะปรากฏว่า หนังสือ เรื่อง คิดถึงทุกปี ของ บินหลา สันกาลาคีรี มีอยู่ในห้องสมุด 14 แห่ง

รายการอ้างอิง

สุนทรี หังสสูต. สหบัตรและรวมรายชื่อวารสาร. หน้า 61-66 ใน การควบคุมทางบรรณานุกรมเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523.

Reitz, Joan M. Dictionary for library and information science. Westport, Conn. : Libraries Unlimited, 2004. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Union catalog databaseฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

หมายถึง ฐานข้อมูลที่รวบรวม และชี้แหล่งรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีให้บริการในห้องสมุดแต่ละแห่ง โดยผู้ใช้สามารถค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจากห้องสมุดต่างๆ พร้อมกัน ด้วยการค้นหาเพียงครั้งเดียว ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา และเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุดทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ตลอดจนการช่วยลดความซ้ำซ้อนในการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยาสารสนเทศสำหรับบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เนื่องจากสามารถค้นหาและถ่ายโอนรายการทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดต่างๆ เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของตนเองได้ด้วย

ทั้งนี้ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ฐานแรกของไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย หรือ ThaiLIS ซึ่งย่อมาจากคำว่า Thailand Library Integrated System ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ในส่วนสำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ คือ NSTDA Online Library และเครือข่ายความร่วมมือ ด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการที่เป็นโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ คือ Koha ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการภายใต้ห้องสมุดเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ เข้าถึงที่ http://thailibrary.org

Union cata<b>log</b> database
ภาพ ฐานข้อมูล NSTDA Online Library และเครือข่ายความร่วมมือ
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Technology assessmentการประเมินเทคโนโลยี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Backlogหนังสือค้าง
ออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้

1. บุคลากร

1.1จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ

1.2มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร บุคลากรใหม่ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านทำรายการ

1.3มีเวลาในการปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา ต้องปฏิบัติงานด้านอื่นๆ อีกด้วย

1.4ไม่เข้าใจรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ทำให้ได้งานน้อยและล่าช้า

1.5ไม่มีความชำนาญในภาษาและเนื้อหาวิชาเฉพาะ

2. การจัดหาหนังสือ

2.1 การจัดซื้อหนังสือเป็นปริมาณมากๆ

2.2 การรับบริจาคหนังสือ (Gift) และหนังสืออภินันทนาการ (Donations) จำนวนมากๆ และห้องสมุดไม่สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที

2.3 ปริมาณการจัดหาหนังสือและกำลังคนไม่สัมพันธ์กัน มีการจัดหาหนังสือเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่บุคลากรที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และลงรายการไม่ได้เพิ่มขึ้น หรือไม่ได้สัดส่วนกัน

3. ปัญหาการลงรายการ

ผู้ปฏิบัติงานนำกฎเกณฑ์มาใช้โดยไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป และการลงรายการตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดเป็นข้อจำกัด และเป็นอุปสรรค์ต่อการเร่งดำเนินการลงรายการให้ทัน

4. การจัดหมวดหมู่หนังสือ

ความไม่สามารถวิเคราะห์หมวดหมู่ของหนังสือ เนื่องจาก เป็นหนังสือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หรือ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเฉพาะวิชา ที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้

รายการอ้างอิง

[1] Osborn, A.D. 1951. "Arrearages-Ugly word." Library Journal 76 (November 15, 1951) : 1863-1867.

[2] Piternick, George. 1969. "University library arrearages." Library Resources & Technical Services 13,1 (Winter 1969) : 102-114.

[3] นันทพร แก้วบูชา. การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือค้างในขั้นตอนงานทำบัตรรายการและจัดหมู่หนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ อ.ม.] -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทย่าลัย, 2531. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Paleontologyบรรพชีวินวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fertilization (Biology)ปฏิสนธิ (ชีววิทยา) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Parasiologyปรสิตวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medical parasitologyปรสิตวิทยาทางการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary parasitologyปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Network technologyเทคโนโลยีเครือข่าย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Neurologyประสาทวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ornithologyปักษีวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photonics technologyเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical thin film technologyเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Clean technologyเทคโนโลยีสะอาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biological resourcesทรัพยากรชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microbial ecologyภูมินิเวศน์จุลินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embedded technologyเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Technology transfer การถ่ายทอดเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Assistive technologyเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Technological innovationsนวัตกรรมทางเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biologyชีววิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Assistive technologyเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dental technologyเทคโนโลยีทางทันตกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Language processing technologyเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาษา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Security technologyเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sensor technologyเทคโนโลยีเซนเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)
acarology(แอคคาร็อล' โลจี) n. ชีววิทยาที่เกี่ยวกับตัวเห็บหรือหมัด -acarologist n.
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
aetiology(อีทิออล' โลจี) n. etiologyAF abbr. Air Force, Anglo-French
agrobiology(แอก' โกรไบออล' โลจี) ชีวเกษตรกรรม, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีวิต และโภชนาการของพืช. -agrobiologic, agribiological adj. -agrobiologist n. วิทยาที่เกี่ยวกับเ (agro+biology)
agrology(อะกรอล' โลจี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดินเพาะปลูกเกษตรกรรม, ปฐพีเกษตรกรรม. -agroligic, agrological adj.
air logเครื่องบันทึกระยะทางที่บินของเครื่องบิน
algology(แอลกอล' โลจี) n. พฤกษศาสตร์ที่เกี่ยวกับ algae. -algological adj. -algologist n. (botany dealing with algae)
allogamy(อะลอก' กะมี) n. การผสมพันธุ์ของดอกไม้ต่างชนิด. -allogamous adj.
allograft(แอล' โลกราฟทฺ' , -แกรฟทฺ) n. homograft, การย้ายปะตอนของเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะจากสิ่งมีชีวิตไปยังอีกสิ่งมีชีวิตที่เป็นพันธุ์เดียว (species) กัน
allograph(แอล' โลกราฟ) n. การเขียนหรือการเซ็นชื่อดดยคนหนึ่งเพื่ออีกคนหนึ่ง
amphibology(แอมฟิบอล' โลจี) n. การที่มีความหมายสองนัย, ความหมายที่คลุมเคลือ, ประโยคที่มีความหมายสองนัยฐ การพูดจาเหลวไหล. -amphibolical, amphibolous adj.
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
analogic(al) (แอนนะลอจ' จิค, -เคิล) adj. คล้ายกัน,เหมือนกัน,อุปมา,เปรียบเหมือน analogism (อะแนล' โลจิสซึม) n. อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ -analogist n.,-analogistic adj. (reasoning, analogy)
analogize(อะแนล'โชไจซ) vt.,vt. ใช้วิธีการอุปมาเปรียบเทียบในการอธิบายหรือโต้เถียง, ทำการอุปมาในลักษณะเหมือนกัน
analogous(อะแนล' โลเกิส) adj. เหมือนกัน,คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน. -analogousness n., Syn. akin ###A. unlike
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
analogy(อะแนล' โลจี) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, ภาวะอุปมาเหมือน, การเปรียบเหมือน,ประสิทธิภาพเหมือนกัน (resemblance)
anesthesiologist(แอนเนสธีซิออล' โลจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาสลบหรือชา,วิสัญญีแพทย์, Syn. anaesthe- siologist
anesthesiology(แอนเนสธีซิออล' โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับการวางยาสลบหรือยาชา, วิสัญญีวิทยา, Syn. anaesthesiology
angelology(เอนเจลลอล' โลจี) n. ทูตสวรรค์วิทยา, ทฤษฎีเกี่ยวกับทูตสวรรค์
angiology(แอลขิออล' โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับหลอดโลหิตและหลอดน้ำเหลือง
anthologise(แอนธอล' ละไจซ) vi.,vt. รวบรวมบทเขียนต่า'
anthology(แอนธอล' โลจี่) n. บทเขียนรวมของหลายนักเขียน, บทเขียนรวมของนักเขียนคนเดียว -anthological adj., -anthologist n. (collection of writings)
anthropologist(แอนโธรพอล' โลจิสทฺ) n. มนุษย์วิทยา, ผู้เชี่ยวชาญวิชามนุษย์วิทยา
anthropology(แอนโธรพอล' โลจี) n.
antilogarithm(แอนทีลอก' กะริธึม) n. ตัวเลขที่มีเลขที่กำหนดให้เป็น logarithm. -antilogarithmic adj.
antiphlogistic(แอนทีโฟลจิส' ทิค) adj. ต้านการอักเสบ, ป้องกันการอักเสบ. -n. ยาต้านหรือป้องกันการอักเสบ (antiphlogistic)
apiology(เอพิออล'โลจี) n. การศึกษาเกี่ยวกับผึ้ง, - apiologist n. (scientific study of bees)
apologetic(อะพอล'ละเจท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการขออภัย,เต็มที่หรือต้องการขออภัย, Syn. regretful, sorry ###A. unrepentant)
apologetics(อะพอล'ละเจท'ทิคซฺ) n. สาขาของศาสนาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
apologia(แอพพะโล'เจีย) n. หนังสือแก้ต่างหรือแก้ข้อกล่าวหา, การแก้ข้อกล่าวหา (apology)
apologise(อะพอล'โลไจซฺ) vi. ขออภัย,แก้ตัว,ออกตัว. -apologis (z) er n.
apologist(อะพอล'โลจิสทฺ) n. ผู้ขออภัย,ผู้แก้ข้อกล่าวหา, Syn. advocate)
apologize(อะพอล'โลไจซฺ) vi. ขออภัย,แก้ตัว,ออกตัว. -apologis (z) er n.
apologue(แอพ'พะลอก) n. นิทานแฝงคติศีลธรรม. -apologal adj. (didactic narrative)
apology(อะพอล'โลจี) n. การขออภัย,การขอโทษ,คำขอโทษหรือขออภัย, Syn. plea, excuse)
archeology(อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -archeologic (al) adj. archeologist n.
areology(อารีออล'โลจี) n. การศึกษาเกี่ยวกับดาวพระอังคาร. -areologic (al) adj. -areologist n. (study of the planet Mars)
arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ALU เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะ ดู central processing unit ประกอบ
assyriology(อะเซอริออล'โลจี) n. การศึกษาประวัติศาสตร์ภาษา วัฒนธรรมและอื่น ๆ ของ Assyria -Assyriologist, n.
astrogeology(แอสโทรจีออล'โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับส่วนประกอบของดาวนพเคราะห์ ดวงดาวและวัตถุอื่นในอวกาศ (astro-geology)
astrologer(แอสทรอล'โลเจอะ) n. นักโหราศาสตร์, Syn. expert in astrology)
astrologic(al) (แอสโทรลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับโหราศาสตร์ (of astrology)
astrology(แอสทรอล'โลจี) n. โหราศาสตร์,
autecology(ออทีคอส'โลจี) n. นิเวศวิทยาที่เกี่ยวกับเฉพาะตัวและสิ่งแวดล้อม. -autecologic (al) adj. (author authorized
auxology(ออคซอล'โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
axiology(แอคซิออล'โลจี) n. สาขาปรัชญาที่เกี่ยวกับคุณค่าต่าง ๆ ศีลธรรมจรรยา ความสวยงามและศาสนา. -axiological adj. -axiologist n. (branch of philosophy)
bacteriologicaladj. ดูbacteriology

English-Thai: Nontri Dictionary
analogous(adj) คล้ายคลึง,เหมือนกัน,อุปมาเหมือน
analogy(n) ความคล้ายคลึง,การอุปมา,การเปรียบเทียบ
anthology(n) กวีนิพนธ์
anthropology(n) มานุษยวิทยา
apologetic(adj) เชิงขอโทษ
apologise(vi) ขอโทษ,ขออภัย,ออกตัว,แก้ตัว
apologist(n) ผู้ขอโทษ,ผู้ขออภัย,ผู้แก้ตัว,ผู้แก้ข้อกล่าวหา
apology(n) คำขอโทษ,คำขออภัย,คำแก้ตัว,การขอโทษ,การขออภัย
archaeological(adj) เกี่ยวกับโบราณคดี
archaeologist(n) นักโบราณคดี
archaeology(n) โบราณคดี
astrologer(n) โหร
astrology(n) โหราศาสตร์
bacteriologist(n) นักบัคเตรี
biological(adj) เกี่ยวกับชีววิทยา,ทางชีววิทยา
biologist(n) นักชีววิทยา
biology(n) ชีววิทยา
catalog(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalog(vt) ทำบัญชีของ,ทำรายชื่อของ
catalogue(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalogue(vt) ทำบัญชีของ,ทำรายชื่อของ
chronological(adj) ตามลำดับเหตุการณ์,กาลภาพ
chronology(n) การเรียงตามลำดับเหตุการณ์
clog(n) เครื่องถ่วง,สิ่งที่ขัดขวาง,อุปสรรค
clog(vt) ขัดขวาง,ถ่วง,ทำให้ตัน,อุด,กีดขวาง
cologne(n) โคโลญจน์,น้ำหอม
criminology(n) อาชญากรรมวิทยา
Decalogue(n) บัญญัติ 10 ประการ
dialogue(n) บทสนทนา,การสนทนา
entomology(n) กีฏวิทยา,วิชาว่าด้วยแมลง
epilogue(n) บทส่งท้าย,คำส่งท้าย,ปัจฉิมกถา,บันทึกท้ายเล่ม
ethnology(n) ชาติพันธุ์วิทยา,ชนชาติวิทยา,ชาติวงศ์วิทยา
etymology(n) นิรุกติศาสตร์,วิชาว่าด้วยประวัติที่มาของคำ
eulogise(vt) กล่าวสรรเสริญ,สรรเสริญเยินยอ
eulogize(vt) กล่าวสรรเสริญ,สรรเสริญเยินยอ
eulogy(n) คำสรรเสริญ,การยกย่อง,การสรรเสริญ
flog(vt) เฆี่ยน,โบย,ตี,ฟาด,หวด
genealogical(adj) เกี่ยวกับวงศ์วาน
genealogy(n) ชาติวงศ์,กำพืด,การลำดับวงศ์ตระกูล
geological(adj) เกี่ยวกับธรณีวิทยา,ทางธรณีวิทยา
geologist(n) นักธรณีวิทยา
geology(n) ธรณีวิทยา
ichthyology(n) สัตวศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยปลา
ideology(n) ลัทธิ,มโนคติวิทยา
illogical(adj) ไม่สมเหตุผล,ไร้เหตุผล
kilogram(n) น้ำหนักเป็นกิโลกรัม
kilogramme(n) น้ำหนักเป็นกิโลกรัม
log(adj) ทำด้วยไม้ซุง
log(n) ซุง,ท่อนไม้,ขอนไม้
logarithm(n) ลอการิทึม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anthropological linguisticsภาษาศาสตร์มนุษยวิทยา
archaeologist (n ) นักโบราณคดี
Automated Meteorological Data Acquisition System (jargon ) ระบบรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยอัตโนมัติ
catalogue (n ) รายการ
dermatologist (n) ตจแพทย์
dermatology (n) ตจวิทยา
ecohydrology[UK [ˌɛkəʊhaɪˈdrɒlədʒi], US [ˌɛkoʊhaɪˈdrɑːlədʒi] ] (n uniq ) น. นิเวศนุกวิทยา - วิชาที่ว่าด้วยระบบน้ำที่มีอยู่ในโลกและระบบนิเวศ (eco + hydrology: นิเวศ + อุทกวิทยา)
ecologically (adj ) เกี่ยวกับระบบนิเวศ
See also: R. ecology
embryologist (n) นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน
See also: R. embryo
enology (n) การศึกษาเรื่องไวน์, การทำไวน์ และการปลูกองุ่น
See also: S. viticulture,
epidemiologist (n) นักระบาดวิทยา
See also: S. -, A. -, R. disease
Faculty of Sociology and Anthropology (n ) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Faculty of Sociology and Anthropology (n ) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
flog the bishop (phrase slang) สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
See also: S. masturbation,
forensic anthropologyนิติมานุษยวิทยา
forensic archaeologyนิติโบราณคดี
greek mythology (n) เทพปกรณัมกรีก
See also: S. Greek myth,
histological (n ) มิญชวิทยา
homologส่วนที่มีความเหมือน, ส่วนอื่นที่ทำหน้าที่คล้าย
ichthyology (n ) มีนวิทยา
immunological[อิมมิวโนโลจิคอล] (n) การศึกษาเกี่ยวกับวิทยาภูมิคุ้มกัน
kinesiologist (n ) นักจลนสรีรศาสตร์
Lexicologyศัพทวิทยา
limnologist[ลิมโนโลจิสต์] (n) นักชลธีวิทยา
logbookสมุดปูมเรือ เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการเดินเรือไว้ ตามลำดับเวลา
logging steps (n) เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้สำหรับนับจำนวนก้าวที่เดิน หรือวัดปริมาณแคลลอรี่ที่ใช้ ซึ่งปัจจุบันมีหลายรูปแบบ เป็น pedometer(เครื่องวัดจำนวนก้าว) สำหรับลดน้ำหนัก และมีวิทยุในตัว หรือมีไฟฉายในตัว เป็นต้น
methodologyconcept behind the tool
morphological (adj) (adj.) เิชิงสัณฐานวิทยา เช่น (Mathematical) morphological Operation การปฎิบัติการเิชิงสัณฐานวิทยา(ทางคณิตศาสตร์)
See also: R. morphology
morphology (n) สัณฐานวิทยา
morphology (n ) วิทยาหน่วยคำ
palaeontology (n ) สาขาทางธรณีวิทยาซึ่งศึกษาซากฟอสซิล
paleontology (n ) บรรพชีวินวิทยา
Penological Practiceส่วนทัณฑปฎิบัติ
philological (adj ) เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องภาษาที่ใช้ในอักษรศาสตร์ เกี่ยวกับภาษาศาสตร์
philology[(ฟิลอจ'ละจี)] (n ) นิรุกติศาสตร์, ภาษาศาสตร์, การศึกษาเรื่องภาษา.
See also: S. Synonym: . philological adj. philologist n. !philologer n. philologize vi. ###S.
psychoneuroimmunology (n ) จิตประสาทภูมิคุ้มกัน; การแพทย์สาขาที่เกี่ยวกับสภาวะอารมณ์มีผลต่อภูมิคุ้มกันอย่างไร
radiological technologist[เรดิโอโลจิคัล เทคโนโลจีส] (n uniq ) นักรังสีเทคนิค
rhelogy (n ) การศึกษาเกี่ยวกับการไหลของของเหลวและของกึ่งของเหลว
rheology (n ) วิชาที่เกี่ยวกับของไหล[วิทยาศาสตร์] ของกึ่งเหลวกึ่งแข็งหรือหนืดๆ
rheumatologist (n ) หมอรักษาโรคไขข้อ
seiesmology (n ) วิทยาแผ่นดินไหว
stomatology[สโตมาโตโลจี] (n ) โอษฐวิทยา, การศึกษาเกี่ยวกับโรคชนิดต่างๆ ที่พบในช่องปากและอวัยวะข้างเคียง
subjectcatalogingรายการทรัพยากรสารสนเทศ
travelogue (n) สารคดีท่องเที่ยว
tribology (n ) การศึกษาเกี่ยวการแรงเสียดทานบนเครื่องจักร, การศึกษาเกี่ยวกับการหล่อลื่น หรือการศึกษาเกี่ยวกับการตอบสนองระหว่างพื้นผิวที่เสียดสีกันขณะเคลื่อนไหว
typology (n ) การจัดกลุ่ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Apologize?ขอโทษ? The Ties That Bind (2012)
He's lying!Das ist gelogen! Don Kikhot (1957)
I lied.Ich habe gelogen. The Exorcist (1973)
Yes, Logan.Ja, Logan. Logan's Run (1976)
- I lied.- Ich habe gelogen. Masters of the Universe (1987)
Logan!Logan? The First Power (1990)
Logan.Logan. Prodigy (2000)
Logan.Logan. Art Attack (2001)
Logan!Logan! Female Trouble (2001)
He was lying.Er logWitch Wars (2004)
Word.- Logisch! Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
She lied.Hat sie gelogen. Love Hurts (2005)
He lied.Er logDummy (2007)
Logan?RORY: Logan? Will You Be My Lorelai Gilmore? (2007)
We lied.Wir haben gelogen. It's a Wonderful Lie (2008)
- Sure.- Logo. The Calm (2014)
_Neuausrichtung des analogen Gerätes. Most Likely to... (2014)
I lied.Ich habe gelogen. New York Kids (2014)
And great hoaxes in archaeology.และการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Great hoaxes in archaeology--การหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Were just showing me the course catalog.เขาพึ่งจะให้ดูตารางเรียน New Haven Can Wait (2008)
I apologize for hunting you down now, but I'm--i'm desperate.ผมขอโทษที่มารบกวน แต่ผมเข้าตาจนจริงๆ New Haven Can Wait (2008)
I owe you an apology.แม่ติดคำขอโทษลูก Chuck in Real Life (2008)
Apology accepted.อภัยโทษแล้ว Chuck in Real Life (2008)
My apologies. There seems to beผมต้องขอโทษจริง ๆ ดูเหมือน There Might be Blood (2008)
Jenny, I think you owe lily an apology.เจนนี่, พ่อคิดว่าหนูติดค้างคำขอโทษอยู่นะ. There Might be Blood (2008)
How many times do I have to apologize? I don't want an apology!หรือพนักงานต้อนรับหล่ะ? Committed (2008)
And the logarithm?มโนภาพทั้ง7ที่ตามหลอกหลอน Odyssey (2008)
I've written eulogies.ผมได้เขียนคำสรรเสริญ Odyssey (2008)
Unitologist Church has been notified.โบสถ์ยูนิโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
The Unitologists seem to have an idea that this is what created us, or something stupid like that.ยูนิสโตโลจิสคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ให้กำเนิดเรา งี่เง่าเป็นบ้าเลย Dead Space: Downfall (2008)
Jen is a geologist and a site surveyor, not an anthropologist, archeologist, or Unitologist.เจน เป็นนักธรณีวิทยา นักสำรวจ ไม่ใช่นักมนุษย์วิทายา นักโบราณคดี หรือ ยูนิสโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
What a bunch of Unitologist bullshit.ไอ้พวกบ้ายูนิโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
Set the example that we Unitologists are not hysterical fanatics.ทำให้เห็นว่ายูนิโตโลจิสอย่างเรา ไม่ใช่ผู้บ้าสร้างปัญหา Dead Space: Downfall (2008)
The log says there were 20 corpses set for chryo-storage.ในนี้บอกไว้ว่าเก็บไว้ 20 ศพ Dead Space: Downfall (2008)
You another Unitologist?นายเป็นยูนิโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
Maybe Irons here can sign you up with the Unitologists.เป็นยูนิโตโลจิสเลยมั้ยล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Unitology is a lie.ยูนิโตโลจีส เป็นเรื่องหลอกลวง Dead Space: Downfall (2008)
Doesn't mean it's neurological.ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นระบบประสาท Not Cancer (2008)
I got no logical reason- To be his friend?ฉันไม่เห็นมีเหตุผลทางตรรก ที่จะเป็นเพื่อนกับเขา Not Cancer (2008)
There are other oncologists.มีหมอมะเร็งคนอื่น Not Cancer (2008)
Better oncologists. But i need you.หมอมะเร็งดีกว่า แต่ฉันต้องการคุณ Not Cancer (2008)
A neurological symptom with no apparent neurological cause.อาการทางระบบประสาทด้วย ไม่มีสาเหตุทางระบบประสาทเด่นชัด Adverse Events (2008)
Drugs could have set offa dormant neurological condition.ยาสามารถไปเกาะตัวที่ระบบประสาท Adverse Events (2008)
You owe me an apology.คุณเป็นหนี้คำขอโทษผม Adverse Events (2008)
We need to reexamine neurological disorders.เราต้องการการตรวจneurological disorderซ้ำ Adverse Events (2008)
I was there to track down my biological parents.ฉันติดตามร่องรอยหาพ่อแม่ที่ให้กำเนิด Birthmarks (2008)
Your mother wants you to deliver a eulogy.แม่คุณต้องการให้คุณกล่าวคำสดุดี Birthmarks (2008)
"Eulogy." From the Greek for "good word."สดุดีในภาษากรีก\\\"คือกล่าวคำดีๆ\\\" Birthmarks (2008)
You're biologically programmed to have feelings for him.การทดลองทางชีววิทยา\ จะทำให้รู้สึกกับเขาดีขึ้น Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
logShe was very shy about her emergency problem, and asked the gynecologist to please examine her.
logSend me a new catalog.
logIf you're going to apologise, sooner is better.
logYou should apologize for your rudeness.
logIn the early part of my study, I allude to work that had already been done on the psychology of crowd-control.
logSincere apologies.
logHe apologized to us having broken his promise.
logDon't apologize.
logI can't find any logic to English spelling. T-O-G-H can be pronounced as fish. [Lie]
logHe is very much interested in biology.
logHe is sawing a log into boards.
logThe anthropologist says old customs still prevail in the province.
logAlthough astrology has no scientific basis, it's very popular and it seems that many people believe in it.
logHe failed to apologize for betraying our trust.
logI must apologize to you for breaking the vase.
logDay by day and month by month Internet technology is growing. Actually make that second by second and minute by minute.
logThe teacher asked the students to practice the dialogue in pairs.
logFrom an ethical point of view, the great principle of technology is "responsibility to the present" but the new way of thinking, "responsibility to the future" has emerged.
logPlease accept our apologies for the trouble this matter has caused you.
logThe different character typologies are represented schematically in figure one.
logI found some wild mushrooms under the log.
logThe more I studied psychology, the more interesting I came to find it.
logShe had the decency to apologize.
logBenson and Holmes analyzed the psychological effect of artificial insemination on parents.
logI must apologize to you for not writing for so long.
logThis is a sociological study on abortion.
logI cannot follow your logic.
logTo my surprise, the anthropologist was accused of murder.
logHe has a doctor's degree in psychology.
logThat's reversing the logical order of things.
logI'm not interested in apologetics.
logI see no analogy between your problem and mine.
logI'd appreciate it if you sent me your latest catalog.
logHer weight increased to 50 kilograms.
logFor some reason economic booms have names taken from Japanese mythology given to them.
logParticipating in the General Meeting made me aware of the new technology of data transportation.
logI like astrology.
logZoology deals with the study of animal life.
logShe know her husband's psychology.
logAll our catalogues are free for the asking.
logWith this as background I turn now to an account of the present state of evolutionary biology.
logThe design was also given the finishing touch to have launch impact and dynamism provided by the novelty of the arch shaped logo design.
logI called Susan to apologize to her, but she hung up on me.
logHe made an apology.
logThe cabin was built of logs.
logAround his facts the scientist weaves a logical pattern or theory which gives the facts meaning, order, and significance.
logIt is psychologically difficult for her to say no.
logAs soon as we are born, the world gets to work on us and transforms us from merely biological into social units.
logThe means of communication can include letters, magazine and newspaper advertisements, radio and television commercials, and telephone marketing, as well as catalogs.
logPsychology is the scientific study of the mind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทคโนโลยีสมัยใหม่ [N] advanced technologies, Syn. เทคโนโลยีทันสมัย, Ant. เทคโนโลยีรุ่นเก่า, Example: คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกชนิด, Count unit: ชนิด
ไบโอเทคโนโลยี [N] biotechnology, Thai definition: เทคโนโลยีแขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับการนำเอาระบบของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ มาใช้ในกระบวนการแปรรูปเพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ
อุดมการณ์ทางการเมือง    [N] political ideology, Thai definition: แนวความคิดทางการเมืองที่มีความสำคัญต่อกลุ่มชน และกลุ่มชนยึดถือร่วมกัน
บัตรรายการ    [N] catalogue card, See also: card index (library), Example: นักศึกษาสามารถค้นหนังสือได้จากบัตรรายการในห้องสมุด
ศัพท์บัญญัติ    [N] terminology, Example: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ศัพท์บัญญัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน, Count unit: คำ, Thai definition: คำที่กำหนดให้ใช้จากคำที่แปลมาจากภาษาอื่น
ขออโหสิ    [V] ask for forgiveness, See also: apologize, Syn. ขออโหสิกรรม, Example: กรรมใดที่ลูกตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ลูกขออโหสิ อย่าให้เราต้องเบียดเบียนให้แก่กันและกัน, Thai definition: ขอให้ยกโทษที่ล่วงเกิน
ลงแส้    [V] whip, See also: beat, flog, scourge, lash, thrash, Syn. โบยแส้, Example: ม้าตัวนั้นถูกลงแส้เพื่อให้วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1
กก.    [CLAS] kilogramme, See also: kg, Syn. กิโลกรัม
เนคเทค [N] NECTEC, See also: National Electronics and Computer Technology Center, Syn. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ป. [N] graduate of theology, Syn. เปรียญ, Thai definition: ผู้สอบความรู้พระปริยัติธรรมสายบาลีได้ตามหลักสูตรตั้งแต่ 3 ประโยคขึ้นไป
วท [N] Thailand Institute of Scientific and Technological Research, See also: TISTR, Syn. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วว [N] Ministry of Science, Technology and Environment, Syn. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
สวทช. [N] National Science and Technology Development Agency, Syn. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อต. [N] The Meteorological Department, See also: MET., Syn. กรมอุตุนิยมวิทยา
เอไอที [N] Asian Institute of Technology, See also: AIT, Syn. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ไอที [N] informational technology, See also: IT, Syn. เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่โบราณ    [N] historic site, See also: historic spot, ancient or historical remains, archaeological site, Syn. โบราณสถาน
เข้าสู่ระบบ    [V] log in, See also: logs in, log on, logs on, logs into, Syn. เข้าระบบ, Ant. ออกนอกระบบ, Example: สมาชิกจะเข้าสู่ระบบได้ก็ต่อเมื่อใส่รหัสผ่านก่อน, Thai definition: ติดต่อกับระบบคอมพิวเตอร์โดยผู้ใช้จะต้องใส่รหัสประจำตัวก่อน
เทคโนโลยีสารสนเทศ [N] information technology, See also: IT, Example: เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก, Thai definition: เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ [N] information technology, See also: IT, Thai definition: เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
อาวุธชีวภาพ    [N] biological weapon, Syn. อาวุธเชื้อโรค, Example: มนุษย์รู้จักผลิตอาวุธชีวภาพนี้โดยเลียนแบบการเกิดโรคระบาด, Thai definition: อาวุธที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ซึ่งครอบคลุมถึงสารพิษจากสิ่งมีชีวิต หรือแม้กระทั่งฮอร์โมนหรือสารอื่นใดที่สิ่งมีชีวิตผลิตขึ้นมา
อาวุธเชื้อโรค    [N] biological weapon, Syn. อาวุธชีวภาพ, Example: กองทัพสหรัฐ เคยตั้งโรงงานอาวุธเชื้อโรค โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ตามท้องตลาด เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า ผู้ก่อการร้ายสามารถผลิตอาวุธเชื้อโรคได้อย่างง่าย, Thai definition: อาวุธที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ซึ่งครอบคลุมถึงสารพิษจากสิ่งมีชีวิต หรือแม้กระทั่งฮอร์โมนหรือสารอื่นใดที่สิ่งมีชีวิตผลิตขึ้นมา
ศัพท์เฉพาะ    [N] terminology, See also: technical terms, Ant. ศัพท์ทั่วไป
สดุดี    [V] praise, See also: acclaim, eulogize, laud, Syn. แซ่ซ้อง, ยกย่อง, เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย
สรีรวิทยา    [N] physiology
สังคมวิทยา    [N] sociology
โหราศาสตร์ [N] astrology
ไฮเทค [N] high-tech, See also: high-technology
ชีวภาพ    [ADJ] biological, Example: การสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นกั้นแม่น้ำยมตอนบนจะมีผลกระทบมากต่อทรัพยากรชีวภาพ, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
เทคโนโลยีชีวภาพ [N] biotechnology, Example: คนอาจเห็นว่าเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ แต่แท้ที่จริงแล้วเทคโนโลยีชีวภาพได้เจริญควบคู่มากับวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณ, Thai definition: การใช้กระบวนการที่มีพื้นฐานทางชีวภาพในอุตสาหกรรมการผลิต และการให้บริการ
อุดมการณ์    [N] ideology, Example: วัยรุ่นจะเชื่อเสมอว่าอุดมการณ์คือสิ่งที่ทำให้เป็นจริงได้เสมอ, Thai definition: อุดมคติอันสูงส่งที่จูงใจมนุษย์ให้พยายามบรรลุถึง
สงครามจิตวิทยา    [N] psychological warfare, Example: ทั้งโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกต่างก็ใช้สงครามจิตวิทยาระหว่างกัน
วิทยาการผลิต    [N] technology, Example: เขาได้นำวิทยาการผลิตและความเจริญทางด้านเทคโนโลยีนานาประการของชาวตะวันตกมาใช้, Thai definition: การนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตและการให้บริการ
มนุษยวิทยา    [N] anthropology, Syn. มานุษยวิทยา, มนุษย์วิทยา, Example: มนุษยวิทยาแบ่งเรื่องของมนุษย์ออกเป็นสองภาคคือ ภาคว่าด้วยเรื่องเชื้อชาติและภาคว่าด้วยวัฒนธรรม, Thai definition: วิชาว่าด้วยเรื่องตัวคนและสิ่งที่คนสร้างขึ้น
ระบบนิเวศ    [N] ecology, Example: ระบบนิเวศหนึ่งๆ นั้นประกอบด้วยบริเวณที่สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ และกลุ่มประชากรที่มีชีวิตอยู่ในบริเวณดังกล่าว, Thai definition: โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ กับบริเวณแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดำรงชีวิตอยู่
อุปมาอุปไมย    [N] analogy, See also: comparison, simile, Example: ผู้ที่ได้อ่านหนังสือโบราณจะพบความเปรียบมากมาย ทั้งที่เป็นอุปมาอุปไมย อุปลักษณ์ สาธก, Thai definition: การเปรียบเทียบกัน
เปรียญธรรม [N] graduation in Buddhist theology, See also: the highest level of Buddhist dhamma, Example: ผู้บวชได้ร่วมมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคจากทั่วประเทศ
จำนนต่อเหตุผล    [V] yield to superior logic, See also: surrender, yield, submit, listen to reason, Syn. จำนน, ยอม, ยอมจำนน, ยินยอม, Ant. ขัดขืน, Example: เขาต้องยอมจำนนต่อเหตุผล
เฉลิม [V] glorify, See also: eulogize, extol, exalt, enhance one's prestige, Syn. ยกย่อง, Example: รัฐบาลตั้งใจที่จะพยายามดำเนินการจัดสร้างพระตำหนักให้เสร็จภายในปีนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ
เทพนิยาย [N] fairy tale, See also: myth, mythology, Example: หากย้อนไปเมื่อหลายปีก่อน ชีวิตของเธอเหมือนนางเอกในเทพนิยาย, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องราวหรือตำนานเกี่ยวกับเทวดา
นรีเวชศาสตร์    [N] gynecology
โบราณคดี [N] archaeology, Syn. โบราณคดีวิทยา, Example: การขุดค้นพบที่บ้านเชียงนี้มีความสำคัญยิ่งต่อการศึกษาวิจัยวิชาโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์, Thai definition: วิชาที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน
โบราณวัตถุ [N] antiques, See also: relics, ruins, archaeological finds, Syn. วัตถุโบราณ, ของเก่า, Example: เราสะสมโบราณวัตถุไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานก็เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังจะได้ศึกษา, Thai definition: สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี
ภาษาศาสตร์    [N] linguistics, See also: philology, Example: พื้นฐานของการวิจัยนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ภาษาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน, Thai definition: วิชาที่ศึกษาภาษาในแง่ต่างๆ เช่น เสียง โครงสร้าง ความหมาย โดยอาศัยวิธีการวิทยาศาสตร์
ภูมิวิทยา    [N] geology, Syn. ธรณีวิทยา, วิชาภูมิวิทยา, Example: วิชาแร่เป็นแขนงหนึ่งของภูมิวิทยา, Thai definition: วิชาว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับประวัติ โครงสร้าง และสภาพของโลก
มหา    [N] title confered on Buddhist monk who passed the third grade in Buddhist theology, See also: graduate in Buddhist theology who passes at least the third grade out of nine grades in al, Example: ท่านดีใจที่มหาฉ่ำได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตก่อนตาย, Thai definition: สมณศักดิ์ที่ใช้นำหน้าชื่อภิกษุผู้ที่สอบไล่ได้ตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป
มานุษยวิทยา    [N] anthropology, Example: ท่านเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมหลายสาขา เช่น ภาษา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา ศาสนา ประเพณี เป็นต้น, Thai definition: วิชาว่าด้วยเรื่องตัวคนและสิ่งที่คนสร้างขึ้น
ยกย่องชมเชย    [V] praise, See also: admire, eulogize, extol, laud, commend, compliment, applaud, Syn. ชื่นชม, ยกย่องสรรเสริญ, Example: เด็กต้องการที่จะให้บิดามารดายกย่องชมเชยตนเวลาสอบได้คะแนนดี
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน    [N] parallelogram, Syn. สี่เหลี่ยมด้านขนาน, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านคู่ตรงข้ามขนานกัน
ละครพูด    [N] dialogue play, See also: legitimate drama, Thai definition: ละครพูดเจรจา ได้แบบจากตะวันตก เป็นละครที่เล่นอย่างชีวิตจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนติลอการิทึม [n.] (aēntiløkāritheum) EN: antilogarithm   FR: antilogarithme [m]
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae thīphak) EN: accommodation ; food and lodging   FR: repas et logement [mpl]
อนาล็อก[n.] (anālǿk) EN: analogue = analog (Am.)   FR: analogue [m]
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อาศัย [v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay   FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาศัยอยู่[v. exp.] (āsai yū) EN: reside ; stay at ; stay in ; stay overnight   FR: loger ; demeurer
อาชญาวิทยา = อาชญาวิทยา[n.] (ātchayāwitthayā = ātyāwitthayā) EN: criminology   FR: criminologie [f]
อาชญาวิทยา = อาชญาวิทยา[n.] (ātyāwitthayā = ātchayāwitthayā ) EN: criminology   FR: criminologie [f]
อาวุธเชื้อโรค[n. exp.] (āwut cheūarōk) EN: bacteriological weapon   FR: arme bactériologique [f]
อาวุธชีวภาพ[n. prop.] (āwut chīwaphāp) EN: biological weapon   FR: arme biologique [f]
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place   FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]
บัญชี[n.] (banchī) EN: list ; roll ; roster ; catalog   FR: liste [f] ; rôle [m]
บ้านช่อง[n.] (bānchǿng) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing   FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging   FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
บานแผนก[n.] (bānphanaēk) EN: table of contents ; catalog ; list   FR: table des matières [f]
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: blog ; web log   FR: blog [m] = bloc [m] = blogue [m] (Québ.) ; journal personnel [m]
บันทึกเหตุการณ์[n.] (bantheuk hētkān) EN: log   FR: journal de bord [m]
บัตรรายการ[n. exp.] (bat rāikān) EN: catalogue card ; index card   
บล็อก[n.] (blǿk) EN: blog   FR: blog [m] ; journal personnel [m]
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash   FR: fouetter ; flageller
โบโลญญา [n. prop.] (Bōlōnyā) EN: Bologna   FR: Bologne
โบโลญญ่า = โบโลญญา[TM] (Bōlōnyā) EN: Bologna   FR: Bologne
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhadī) EN: archeology   FR: archéologie [f]
โบราณคดีวิทยา[n.] (bōrānnakhadīwitthayā) EN: archeology   FR: archéologie [f]
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasathān) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site   FR: ruine [f] ; site historique [m]
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatthu = bōrānwatthu) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds   FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
บทนำ[n.] (botnam) EN: editorial   FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m]
บทพูด[n.] (botphūt) EN: dialogue ; conversation   FR: dialogue [m] ; conversation [f]
บทสนทนา[n.] (botsonthana) EN: conversation ; dialog   FR: conversation [f] ; dialogue [m]
ฉบับรวมเล่ม[n. exp.] (chabap rūam lem) EN: collection ; anthology   FR: collection [f]
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward   
ชาน[n.] (chān) EN: porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda = verandah ; deck   FR: plate-forme [f] ; terrasse [f]
ช่างแก้นาฬิกา[n.] (chang kaē nālikā) EN: watchmaker   FR: horloger [m] ; horlogère [f] ; réparateur de montres [m]
ช่างนาฬิกา[n.] (chang nālikā) EN: watchmaker   FR: horloger [m] ; réparateur de montres [m]
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud   FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง[n. exp.] (cheūn chom penyāngying) EN: rave review   FR: critique dithyrambique [f] ; critique élogieuse [f]
ชีวะ[n.] (chīwa) EN: physiology   FR: physiologie [f]
ชีวจริยธรรม[n. exp.] (chīwajariyatham) EN: bioethics   FR: bioéthique [f] ; éthique biologique [m]
ชีวภาพ[adj.] (chīwaphāp) EN: biological   FR: biologique
ชีววิทยา[n.] (chīwawitthayā) EN: biology   FR: biologie [f]
ชีววิทยาเชิงคำนวณ[n. exp.] (chīwawitthayā choēng khamnūan) EN: computational biology   
ชีววิทยาของเซลล์[n. exp.] (chīwawitthayā khøng sel ) EN: cell biology   FR: biologie cellulaire [f]
ชีววิทยาของเซลล์ทางการแพทย์[n. exp.] (chīwawitthayā khøng sel thāng kān phaēt) EN: medical cell biology   
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud   FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: group ; collection ; anthology   FR: collection [f]
ชุมนุมเรื่องสั้น [n. exp.] (chumnum reūangsan) EN: anthology of short stories   FR: recueil de nouvelles [m]
ด้านเทคโนโลยี[adj.] (dān thēknōlōyī) EN: technological   FR: technologique
ดาวน์โหลดโปรแกรม[v. exp.] (dāolōt prōkraēm) FR: télécharger un logiciel
โดยอนุโลม[X] (dōi anulōm) EN: by analogy ; mutatis mutandis   

CMU English Pronouncing Dictionary
LOG    L AO1 G
LOGO    L OW1 G OW0
PLOG    P L AA1 G
LOGE    L OW1 JH
CLOG    K L AA1 G
SLOG    S L AA1 G
FLOG    F L AA1 G
LOGS    L AO1 G Z
LOGES    L OW1 JH AH0 Z
LOGIC    L AA1 JH IH0 K
LOGAN    L OW1 G AH0 N
LOGIE    L OW1 JH IY0
BALOG    B AE1 L AO0 G
LOGOS    L OW1 G OW2 Z
CLOGS    K L AA1 G Z
LOGUE    L OW1 G
LOGAR    L OW1 G ER0
BALOGA    B AA0 L OW1 G AH0
LOGHRY    L AA1 G R IY0
PROLOG    P R OW0 L AA1 G
LOGGER    L AA1 G ER0
LOGICA    L AA1 JH IH0 K AH0
EULOGY    Y UW1 L AH0 JH IY0
LOGJAM    L AA1 G JH AE2 M
BALOGH    B AE1 L OW0
DIALOG    D AY1 AH0 L AO0 G
LOGGIA    L AA1 G IY0 AH0
ZLOGAR    Z L OW1 G ER0
LOGGED    L AO1 G D
ANALOG    AE1 N AH0 L AO2 G
SLOGAN    S L OW1 G AH0 N
KELLOGG    K EH1 L AO0 G
GEOLOGY    JH IY0 AA1 L AH0 JH IY0
LOGICAL    L AA1 JH IH0 K AH0 L
LOGGINS    L AA1 G IH2 N Z
LOGJAMS    L AA1 G JH AE2 M Z
ANALOGY    AH0 N AE1 L AH0 JH IY0
LOGSTON    L AA1 G S T AH0 N
HIRULOG    HH IH1 R UW2 L AA2 G
ILLOGIC    IH2 L AA1 JH IH0 K
ECOLOGY    IH0 K AA1 L AH0 JH IY0
ECOLOGY    IY0 K AA1 L AH0 JH IY0
APOLOGY    AH0 P AA1 L AH0 JH IY0
COLOGNE    K AH0 L OW1 N
LOGICON    L AA1 JH IH0 K AA2 N
LOGSDON    L AA1 G Z D AH0 N
HALOGEN    HH AE1 L AH0 JH AH0 N
LOGGING    L AO1 G IH0 NG
LOGGERS    L AA1 G ER0 Z
ZOOLOGY    Z OW0 AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
log    (v) (l o1 g)
clog    (v) (k l o1 g)
flog    (v) (f l o1 g)
logs    (v) (l o1 g z)
slog    (v) (s l o1 g)
clogs    (v) (k l o1 g z)
flogs    (v) (f l o1 g z)
logic    (n) (l o1 jh i k)
slogs    (v) (s l o1 g z)
analog    (n) (a1 n @ l o g)
cloggy    (j) (k l o1 g ii)
eulogy    (n) (y uu1 l @ jh ii)
logged    (v) (l o1 g d)
loggia    (n) (l o1 jh i@)
logics    (n) (l o1 jh i k s)
slogan    (n) (s l ou1 g @ n)
catalog    (n) (k a1 t @ l o g)
Bologna    (n) (b @1 l o1 n y @)
Cologne    (n) (k @1 l ou1 n)
analogs    (n) (a1 n @ l o g z)
analogy    (n) (@1 n a1 l @ jh ii)
apology    (n) (@1 p o1 l @ jh ii)
backlog    (n) (b a1 k l o g)
biology    (n) (b ai1 o1 l @ jh ii)
clogged    (v) (k l o1 g d)
ecology    (n) (ii1 k o1 l @ jh ii)
flogged    (v) (f l o1 g d)
geology    (n) (jh i1 o1 l @ jh ii)
log-jam    (n) - (l o1 g - jh a m)
logbook    (n) (l o1 g b u k)
loggias    (n) (l o1 jh i@ z)
logging    (v) (l o1 g i ng)
logical    (j) (l o1 jh i k l)
slogans    (n) (s l ou1 g @ n z)
slogged    (v) (s l o1 g d)
slogger    (n) (s l o1 g @ r)
trilogy    (n) (t r i1 l @ jh ii)
zoology    (n) (z uu1 o1 l @ jh ii)
catalogs    (n) (k a1 t @ l o g z)
Sinology    (n) (s ai1 n o1 l @ jh ii)
analogue    (n) (a1 n @ l o g)
backlogs    (n) (b a1 k l o g z)
cloggier    (j) (k l o1 g i@ r)
clogging    (v) (k l o1 g i ng)
dialogue    (n) (d ai1 @ l o g)
doxology    (n) (d o1 k s o1 l @ jh ii)
duologue    (n) (d y uu1 @ l o g)
epilogue    (n) (e1 p i l o g)
etiology    (n) (ii2 t i o1 l @ jh ii)
eulogies    (n) (y uu1 l @ jh i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคโนโลยี English: technology
成り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: ใช้การได้ English: to be practical (logical, feasible)
謝る[あやまる, ayamaru] Thai: กล่าวขอโทษ English: to apologize
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนที่มีการศึกษาสัตว์ English: zoological gardens

German-Thai: Longdo Dictionary
Gynäkologe(n) |der, pl. Gynäkologen| สูตินารีแพทย์, See also: der Frauenarzt
unlogisch(adj adv) ไม่ตรรกะ หรือ ไม่สมเหตุสมผล, See also: S. unnachvollziehbar, A. logisch, nachvollziehbar
Soziologie(n) |die, nur Sg.| วิชาสังคมศาสตร์
soziologisch(adj) ที่เกี่ยวกับทางสังคม
Soziologe(n) |der, pl. Soziologen| นักสังคมศาสตร์ , See also: S. die Soziologin/-nen,
logisch(adj adv) ที่สอดคล้องกับเหตุผล, เป็นเหตุเป็นผล
Physiologie(n) |die, nur Sg.| กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
Physiologie(n) |die, nur Sg.| ศาสตร์ที่ศึกษาถึงกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต, สรีรศาสตร์, สรีรวิทยา
physiologisch(adj adv) ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
physiologisch(adj adv) เกี่ยวกับสรีรศาสตร์, เกี่ยวกับสรีรวิทยา
Morphologie(n) |die, nur Sg.| สัณฐานวิทยา, See also: S. Formenlehre,
morphologisch(adj) เิชิงสัณฐานวิทยา เช่น (Mathematische) morphologische Operation การปฎิบัติการเิชิงสัณฐานวิทยา(ทางคณิตศาสตร์), See also: R. morphologie

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ansprechendlogging [Add to Longdo]
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons [Add to Longdo]
Ablaufglied {n}step logic element [Add to Longdo]
Abmeldung {f} (am System) [comp.]logging off; logoff [Add to Longdo]
Abrechnungsprotokolldatei {f}accounting log file [Add to Longdo]
Abstammung {f}; Ahnentafel {f}genealogy [Add to Longdo]
Abwassertechnik {f}sewage technology [Add to Longdo]
Adressdekodierung {f}address decode logic [Add to Longdo]
Änderungsprotokoll {n}activity log [Add to Longdo]
Änderungsprotokoll {n}amendment log [Add to Longdo]
Äthiologie {f}etiology [Add to Longdo]
Agrarökologie {f}Agricultural Ecology [Add to Longdo]
Ahnenforschung {f}genealogical research [Add to Longdo]
Algebra {f} [math.] | Boolesche Algebra {f}algebra | algebra of logic [Add to Longdo]
Altbestandskatalogisierung {f}retrospective conversion [Add to Longdo]
Alterungslehre {f}gerontologic [Add to Longdo]
Analog-Digitalwandler {m}analog (to) digital converter (ADC) [Add to Longdo]
Analog-Ausgabeeinheit {f}analog output unit [Add to Longdo]
Analog-Digital-Umsetzer {m}analog-digital converter; A/D converter [Add to Longdo]
Analog-Eingabeeinheit {f}analog input unit [Add to Longdo]
Analoganzeige {f}analog display; analogue display [Add to Longdo]
Analogausfall {m}analog failure [Add to Longdo]
Analogdarstellung {f}analog representation [Add to Longdo]
Analogdatenverarbeitung {f}analogue data processing [Add to Longdo]
Analog- und Digitaltechnik {f}analog and digital technology [Add to Longdo]
Analog- und Digital-Oszilloskop {n}analog and digital oscilloscopes [Add to Longdo]
Analog- und Digitalelektronik {f}analog and digital electronics [Add to Longdo]
Analoggröße {f}analog quantity [Add to Longdo]
Analoghilfseingang {m}auxiliary analog input [Add to Longdo]
Analogie {f} | Analogien {pl}analogy | analogies [Add to Longdo]
Analogkanal {m}analog channel [Add to Longdo]
Analogmessinstrument {n}analog measuring instrument [Add to Longdo]
Analogon {n}; Gegenstück {n}; Nachbildung {f}analog; analogue [Add to Longdo]
Analogquelle {f}analog supply [Add to Longdo]
Analogrechner {m}analog computer [Add to Longdo]
Analogschaltung {f}analog circuit [Add to Longdo]
Analogsichtgerät {n}analog display unit [Add to Longdo]
Analogsignal {n}analog signal [Add to Longdo]
Analogsignalverarbeitung {f}analog signal processing [Add to Longdo]
Analogspeicher {m}analog memory [Add to Longdo]
Analogtechnik {f}analog instrumentation; analog technique [Add to Longdo]
Analogverstärkung {f}analog gain [Add to Longdo]
Analogwertschreiber {m}analog data recorder [Add to Longdo]
Analogzeichengeber {m}analog transmitter [Add to Longdo]
Analysator {m}analogue [Add to Longdo]
Angewohnheit {f}; Gewohnheit {f}; Gepflogenheit {f} | Angewohnheiten {pl}; Gewohnheiten {pl}; Gepflogenheiten {pl} | die Angewohnheit haben zu; die Gewohnheit haben zu | mit einer Gewohnheit brechen; sich etw. abgewöhnenhabit | habits | to be in the habit of | to break a habit [Add to Longdo]
Anthologie {f}anthology [Add to Longdo]
Anthropologe {f}; Anthropologin {f}anthropologist [Add to Longdo]
Anthropologie {f}; Menschenkunde {f}; Lehre {f} vom Menschenanthropology [Add to Longdo]
Antilogarithmus {m}antilogarithm [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
logement(n) |m| ที่พักอาศัย, See also: S. résidence, habitat, appartement ,

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
IT[アイティー, aitei-] (n) {comp} (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT [Add to Longdo]
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC [Add to Longdo]
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
あいまい論理;曖昧論理[あいまいろんり, aimaironri] (n) {comp} fuzzy logic [Add to Longdo]
おもり[, omori] (n) clog [Add to Longdo]
お題目;御題目[おだいもく, odaimoku] (n) (1) (pol) (See 題目・3,南無妙法蓮華経) Nichiren chant; (2) (an empty) slogan [Add to Longdo]
お詫び[おわび, owabi] (n,vs) apology [Add to Longdo]
かっこ[, kakko] (n) (chn) (from からころ) (See からころ) geta; Japanese wooden clogs [Add to Longdo]
でれっと[, deretto] (adv,n,vs) (col) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy [Add to Longdo]
でれでれ[, deredere] (adv,n,vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
に続いて[につづいて, nitsuduite] (exp) (See に続く) (temporal or logical sense) following ...; in the wake of ... [Add to Longdo]
に続く[につづく, nitsuduku] (exp,v5k) (See に続いて,続く) (temporal or logical sense) follow ...; come after ... [Add to Longdo]
へどもど[, hedomodo] (vs,adv) flustered; flurried; stuttering (e.g. an apology) [Add to Longdo]
べた褒め[べたぼめ;べたほめ, betabome ; betahome] (n,vs) high praise; eulogy; rave review [Add to Longdo]
ませ;まし[, mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc. [Add to Longdo]
アーキオロジー;アーケオロジー[, a-kioroji-; a-keoroji-] (n) archaeology [Add to Longdo]
アームウォマー[, a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer [Add to Longdo]
アクセスログ[, akusesurogu] (n) {comp} access log [Add to Longdo]
アクティブロジック機能[アクティブロジックきのう, akuteiburojikku kinou] (n) {comp} active logic function [Add to Longdo]
アクリログアナミン[, akuriroguanamin] (n) acryloguanamine [Add to Longdo]
アストロロジー[, asutororoji-] (n) astrology [Add to Longdo]
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
アトニー[, atoni-] (n) (physiological) atony (ger [Add to Longdo]
アナコン[, anakon] (n) (abbr) {comp} analog computer [Add to Longdo]
アナデジ[, anadeji] (n) (abbr) analog digital [Add to Longdo]
アナログ[, anarogu] (adj-na,n,adj-no) analog; analogue; (P) [Add to Longdo]
アナログRGB[アナログアージービー, anarogua-ji-bi-] (n) {comp} analog RGB (red green blue) [Add to Longdo]
アナログコントローラ[, anarogukontoro-ra] (n) analog controller [Add to Longdo]
アナログコンピュータ[, anarogukonpyu-ta] (n) {comp} analog computer [Add to Longdo]
アナログコンピューター[, anarogukonpyu-ta-] (n) {comp} analog computer [Add to Longdo]
アナログシンセサイザー[, anarogushinsesaiza-] (n) analog synthesizer [Add to Longdo]
アナログジョイスティック[, anarogujoisuteikku] (n) {comp} analog joystick [Add to Longdo]
アナログスイッチ[, anarogusuicchi] (n) {comp} analog switch [Add to Longdo]
アナログスピードメーター[, anarogusupi-dome-ta-] (n) analog speedometer [Add to Longdo]
アナログデータ[, anarogude-ta] (n) {comp} analog data [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] (n) {comp} analog-to-digital converter; AD converter; ADC [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[, anarogudeisupurei] (n) {comp} analog display [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] (n) {comp} analog-digital converter; AD converter; ADC [Add to Longdo]
アナログボード[, anarogubo-do] (n) {comp} analog board [Add to Longdo]
アナログポート[, anarogupo-to] (n) {comp} analog port [Add to Longdo]
アナログモデム[, anarogumodemu] (n) {comp} analog modem [Add to Longdo]
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] (n) {comp} summer; analog adder [Add to Longdo]
アナログ回線[アナログかいせん, anarogu kaisen] (n) {comp} analog line (circuit) [Add to Longdo]
アナログ回路[アナログかいろ, anarogu kairo] (n) {comp} analog circuitry [Add to Longdo]
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] (n) {comp} analog multiplier [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七政四余[qī zhèng sì yú, ㄑㄧ ㄓㄥˋ ㄙˋ ㄩˊ, / ] seven heavenly bodies and four imaginary stars (in astrology and fengshui) [Add to Longdo]
三不[sān bù, ㄙㄢ ㄅㄨˋ, ] "the three no's" (an example of an abbreviated slogan or catchphrase) [Add to Longdo]
三教九流[sān jiào jiǔ liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, ] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) and Nine Schools (Confucians, Daoists, Yin-Yang, Legalists, Logicians, Mohists, Political Strategists, Ecletics, Agriculturists); fig. people from all trades (often derog.) [Add to Longdo]
三段论[sān duàn lùn, ㄙㄢ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] syllogism (deduction in logic) [Add to Longdo]
三江生态旅游区[Sān jiāng shēng tài lǚ yóu qū, ㄙㄢ ㄐㄧㄤ ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄑㄩ, / ] Sanjiang ecological tourist area in Wenchuan county 汶川县, northwest Sichuan [Add to Longdo]
三叠纪[Sān dié jì, ㄙㄢ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Triassic (geological period 250-205m years ago) [Add to Longdo]
三迭纪[sān dié jì, ㄙㄢ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Triassic (geological period 250-205m years ago); also written 三疊紀|三叠纪 [Add to Longdo]
三部曲[sān bù qǔ, ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄑㄩˇ, ] trilogy [Add to Longdo]
上同调[shàng tóng diào, ㄕㄤˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] cohomology (invariant of a topological space in math.) [Add to Longdo]
上新世[Shàng xīn shì, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] Pliocene (geological epoch from 5m-2m years ago) [Add to Longdo]
不通[bù tōng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, ] be obstructed; be blocked up; be impassable; not make sense; be illogical; be ungrammatical [Add to Longdo]
不过意[bù guò yì, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄧˋ, / ] be sorry; feel apologetic [Add to Longdo]
世界气象组织[shì jiè qì xiàng zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
中国国家地震局[Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中国国防科技信息中心[Zhōng guó Guó fáng Kē jì Xìn xī Zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] China Defense Science and Technology Information Center (CDSTIC) [Add to Longdo]
中国地质调查局[Zhōng guó dì zhì diào chá jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ, / 調] China Geological Survey (CGS) [Add to Longdo]
中国地震台[Zhōng guó dì zhèn tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄊㄞˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中国地震局[Zhōng guó dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中国航天技术进出口公司[zhōng guó háng tiān jì shù jìn chū kǒu gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄣˋ ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China National Aero-Technology Import-Export Corporation (CATIC) [Add to Longdo]
中新世[Zhōng xīn shì, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] Miocene (geological epoch from 24m-5m years ago) [Add to Longdo]
中生代[Zhōng shēng dài, ㄓㄨㄥ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, ] Mesozoic (geological era 250-65m years ago, covering Triassic 三疊紀|三叠纪, Jurassic 侏羅紀|侏罗纪 and Cretaceous 白堊紀|白垩纪 [Add to Longdo]
中胚层[zhōng pēi céng, ㄓㄨㄥ ㄆㄟ ㄘㄥˊ, / ] mesoderm (cell lineage in embryology) [Add to Longdo]
中饱[zhōng bǎo, ㄓㄨㄥ ㄅㄠˇ, / ] embezzlement; to line one's pockets with public funds; (possible etymological meaning: the middle-man makes a profit) [Add to Longdo]
主义[zhǔ yì, ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] -ism; ideology [Add to Longdo]
九尾龟[jiǔ wěi guī, ㄐㄧㄡˇ ㄨㄟˇ ㄍㄨㄟ, / ] nine-tailed turtle of mythology; The Nine-tailed Turtle, novel by late Qing novelist Zhang Chunfan 張春帆|张春帆 [Add to Longdo]
九泉[jiǔ quán, ㄐㄧㄡˇ ㄑㄩㄢˊ, ] the nine springs; the underworld of Chinese mythology; Hades [Add to Longdo]
九流[jiǔ liú, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, ] Nine Schools of Thought (Confucians 儒家, Daoists 道家, Yin-Yang 陰陽|阴阳, Legalists 法家, Logicians 名家, Mohists 墨家, Political Strategists 縱橫|纵横, Ecletics 雜家|杂家, Agriculturists 農傢|农家) [Add to Longdo]
事理[shì lǐ, ㄕˋ ㄌㄧˇ, ] reason; logic [Add to Longdo]
二叠纪[Èr dié jì, ㄦˋ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Permian (geological period 292-250m years ago) [Add to Longdo]
二里头[èr lǐ tou, ㄦˋ ㄌㄧˇ ㄊㄡ˙, / ] Erlitou (archeological site at Yanshi, Henan) [Add to Longdo]
二迭纪[èr dié jì, ㄦˋ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Permian (geological period 292-250m years ago); also written 二疊紀|二叠纪 [Add to Longdo]
五代[wǔ dài, ˇ ㄉㄞˋ, ] Five dynasties (in different contexts, from mythology through to Han and the interregnum between Han and Tang); the five dynasties forming the interregnum between Tang and Song (936-947) - namely Later Liang 后梁, Later Tang 后唐, Later Jin 后晋, Later Han 后汉, [Add to Longdo]
五环[wǔ huán, ˇ ㄏㄨㄢˊ, / ] five rings; Olympic logo [Add to Longdo]
交换技术[jiāo huàn jì shù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] switching technology [Add to Longdo]
人类学[rén lèi xué, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] anthropology [Add to Longdo]
人类学家[rén lèi xué jiā, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] anthropologist [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] to substitute; to act on behalf of others; to replace; generation; dynasty; age; period; (historical) era; (geological) eon [Add to Longdo]
代数拓扑[dài shù tuò pū, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄊㄨㄛˋ ㄆㄨ, / ] algebraic topology (math.) [Add to Longdo]
仰韶[Yǎng sháo, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ, ] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery) [Add to Longdo]
仰韶文化[Yǎng sháo wén huà, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery) [Add to Longdo]
伐木场[fá mù chǎng, ㄈㄚˊ ㄇㄨˋ ㄔㄤˇ, / ] a logging area [Add to Longdo]
低速层[dī sù céng, ㄉㄧ ㄙㄨˋ ㄘㄥˊ, / ] low velocity zone (seismology); also called asthenosphere 軟流層|软流层 [Add to Longdo]
作出[zuò chū, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄨ, ] to put out; to come up with; to make (a choice, decision, proposal, response, comment etc); to issue (a permit, statement, explanation, apology, reassurance to the public etc); to draw (conclusion); to deliver (speech, judgment); to devise (explanation); [Add to Longdo]
侏罗纪[Zhū luō jì, ㄓㄨ ㄌㄨㄛ ㄐㄧˋ, / ] Jurassic (geological period 205-140m years ago) [Add to Longdo]
俗字[sú zì, ㄙㄨˊ ㄗˋ, ] common form of Chinese character (as opposed to etymologically correct form 正體字|正体字); same as 俗體字|俗体字 [Add to Longdo]
俗体字[sú tǐ zì, ㄙㄨˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, / ] common form of Chinese character (versus the etymologically correct form) [Add to Longdo]
信息技术[xìn xī jì shù, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] information technology; IT [Add to Longdo]
修罗[xiū luó, ㄒㄧㄡ ㄌㄨㄛˊ, / ] Asura, malevolent spirits in Indian mythology [Add to Longdo]
傅立叶[Fù lì yè, ㄈㄨˋ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] Francois-Maire Charles Fourier (French sociologist and socialist, 1772-1837) [Add to Longdo]
传染病学[chuán rǎn bìng xué, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] epidemiology [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
アクセスログ[あくせすろぐ, akusesurogu] access log [Add to Longdo]
アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr) [Add to Longdo]
アナログ[あなろぐ, anarogu] analog [Add to Longdo]
アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer [Add to Longdo]
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch [Add to Longdo]
アナログデータ[あなろぐでーた, anarogude-ta] analog data [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
アナログポート[あなろぐぽーと, anarogupo-to] analog port [Add to Longdo]
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder [Add to Longdo]
アナログ回線[アナログかいせん, anarogu kaisen] analog line (circuit) [Add to Longdo]
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] analog divider [Add to Longdo]
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer [Add to Longdo]
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ除算器[アナログじょざんき, anarogu jozanki] analog divider [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ信号[アナログしんごう, anarogu shingou] analog signal [Add to Longdo]
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] analog device [Add to Longdo]
アナログ通信路[アナログつうしんろ, anarogu tsuushinro] analog channel [Add to Longdo]
アナログ伝送[アナログでんそう, anarogu densou] analog transmission [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation [Add to Longdo]
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation [Add to Longdo]
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] analog variable [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] ECL, Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]
エラーログ[えらーろぐ, era-rogu] error log [Add to Longdo]
オブジェクト技術[オブジェクトぎじゅつ, obujiekuto gijutsu] object technology [Add to Longdo]
カタログ[かたろぐ, katarogu] catalog (vs), catalogue [Add to Longdo]
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure [Add to Longdo]
キーテクノロジー[きーてくのろじー, ki-tekunoroji-] key technology [Add to Longdo]
キロ[きろ, kiro] kilo-, kilogram, kilometre, 10**3, k [Add to Longdo]
ゲート[げーと, ge-to] gate, logic element [Add to Longdo]
コア技術[コアぎじゅつ, koa gijutsu] core technology [Add to Longdo]
コミットログ記録[こみっとろぐきろく, komittorogukiroku] log-commit record [Add to Longdo]
システム論理装置[システムろんりそうち, shisutemu ronrisouchi] system logical unit [Add to Longdo]
ジャーナル[じゃーなる, ja-naru] journal, log [Add to Longdo]
ダイアログ[だいあろぐ, daiarogu] dialogue [Add to Longdo]
ダイアログボックス[だいあろぐぼっくす, daiarogubokkusu] dialog box [Add to Longdo]
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box [Add to Longdo]
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下宿[げしゅく, geshuku] Pension, Logis [Add to Longdo]
問答[もんどう, mondou] Frage_und_Antwort, Dialog [Add to Longdo]
孝古学[こうこがく, koukogaku] Archaeologie [Add to Longdo]
対話[たいわ, taiwa] Gespraech, Dialog [Add to Longdo]
序幕[じょまく, jomaku] Vorspiel, Prolog [Add to Longdo]
心理学[しんりがく, shinrigaku] Psychologie [Add to Longdo]
心理描写[しんりびょうしゃ, shinribyousha] psychologische_Schilderung [Add to Longdo]
日本学者[にほんがくしゃ, nihongakusha] Japanologe [Add to Longdo]
昆虫学[こんちゅうがく, konchuugaku] Insektenkunde, Entomologie [Add to Longdo]
星占い[ほしうらない, hoshiuranai] Astrologie, Horoskop [Add to Longdo]
条理[じょうり, jouri] Vernunft, Logik [Add to Longdo]
気象学[きしょうがく, kishougaku] Meteorologie [Add to Longdo]
泊り客[とまりきゃく, tomarikyaku] Logiergast [Add to Longdo]
泌尿器科[ひにょうきか, hinyoukika] urologische_Abteilung, Urologie [Add to Longdo]
測候所[そっこうじょ, sokkoujo] meteorologische_Station, Wetterwarte [Add to Longdo]
漫才[まんざい, manzai] humoristischer_Dialog (auf der Buehne) [Add to Longdo]
独吟[どくぎん, dokugin] Sologesang, Solovortrag [Add to Longdo]
産婦人科医[さんふじんかい, sanfujinkai] Gynaekologe [Add to Longdo]
相似[そうじ, souji] Aehnlichkeit, Analogie [Add to Longdo]
禅問答[ぜんもんどう, zenmondou] Zen-Dialog, unverstaendlicher_Dialog [Add to Longdo]
[すじ, suji] -Muskel, -Sehne, -Ader, -Faser; -Linie; -Logik; Vernunft, Handlung (Roman), Quelle (einer Information) [Add to Longdo]
筋道[すじみち, sujimichi] Vernunft, -Logik [Add to Longdo]
系譜[けいふ, keifu] Stammbaum, Ahnentafel, Genealogie [Add to Longdo]
細胞[さいぼう, saibou] -Zelle (biologisch) [Add to Longdo]
脈絡[みゃくらく, myakuraku] (logischer) Zusammenhang [Add to Longdo]
詩集[ししゅう, shishuu] Gedichtsammlung, Anthologie [Add to Longdo]
論理[ろんり, ronri] Logik [Add to Longdo]
集団心理[しゅうだんしんり, shuudanshinri] Gruppenpsychologie, Massenpsychologie [Add to Longdo]
音韻学[おんいんがく, on'ingaku] Phonologie, Phonetik [Add to Longdo]
類似[るいじ, ruiji] Aehnlichkeit, Analogie [Add to Longdo]
類推[るいすい, ruisui] Analogie, Analogieschluss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top