ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liquidity

L IH0 K W IH1 D AH0 T IY0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liquidity-, *liquidity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liquidity[N] สภาพคล่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liquidity(ลิควิด'ดิที) n. สภาพที่เป็นของเหลว,ความคล่องตัว,ความสามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liquidity (Economics)สภาพคล่อง (เศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Liquidity ratioอัตราส่วนสภาพคล่อง [การบัญชี]
Liquidity riskความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่นักลงทุนต้องการขายตราสาร แต่ขายไม่ได้ หรือขายได้แต่ไม่ได้ราคาตามที่กำหนดไว้ [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
liquidity trap (n name) กับดักสภาพคล่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Absolutely. We offer liquidity within...แน่นอนค่ะ เราเสนอสภาพคล่องภายใต้... It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
Well... maybe she's just too polite to tell you that we know you have a liquidity issue.คือ... บางทีเธออาจจะมีมารยาทมากเกินไป ที่จะบอกคุณว่าเรามีรายงานสภาพคล่อง Fire: Part 1 (2013)
The one who wrote Liquidity Events in Post-Soviet Markets?ผู้ที่เขียนหนังสือ "ข้อจำกัดในตลาดยุคหลังโซเวียต" ใช่ไหม Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
That, yes, Morgan has suffered some losses, but our liquidity is strong and there's no cause for concern.มอร์แกนได้รับความเสียหาย บางส่วน แต่สภาพคล่องของเรามีความ แข็งแกร่ง และมีสาเหตุสำหรับกังวลไม่มี The Big Short (2015)
Bear Stearns is denying rumors of liquidity problems.เบสเทอนส ปฏิเสธ The Big Short (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สภาพคล่อง[N] liquidity, Example: พรรคพวกที่กองทุนได้ขายหุ้นบางตัวออกไปเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลักษณะจร[n. exp.] (laksana jøn) EN: mobility ; fluidity ; liquidity   
สภาพคล่อง[n. exp.] (saphāp khlǿng) EN: liquidity ; market liquidity   

CMU English Pronouncing Dictionary
LIQUIDITY L IH0 K W IH1 D AH0 T IY0
LIQUIDITY L IH0 K W IH1 D IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liquidity (n) lˈɪkwˈɪdɪtiː (l i1 k w i1 d i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liquiditätskoeffizient {m}liquidity ratio [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過剰流動性[かじょうりゅうどうせい, kajouryuudousei] (n) excess liquidity [Add to Longdo]
現金不足[げんきんふそく, genkinfusoku] (n,adj-no) cash shortage; illiquidity [Add to Longdo]
国際流動性[こくさいりゅうどうせい, kokusairyuudousei] (n) international liquidity [Add to Longdo]
黒字倒産[くろじとうさん, kurojitousan] (n) business insolvency due to liquidity problems [Add to Longdo]
手元流動性[てもとりゅうどうせい, temotoryuudousei] (n) liquidity on hand; ready liquidity cash plus marketable securities [Add to Longdo]
流動性[りゅうどうせい, ryuudousei] (n) liquidity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Liquidity \Li*quid"i*ty\ (l[i^]*kw[i^]d"[i^]*t[y^]), n. [L.
   liquiditas, fr. liquidus liquid: cf. F. liquidit['e].]
   The state or quality of being liquid.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liquidity
   n 1: the state in which a substance exhibits a characteristic
      readiness to flow with little or no tendency to disperse
      and relatively high incompressibility [syn: {liquid},
      {liquidness}, {liquidity}, {liquid state}]
   2: the property of flowing easily; "adding lead makes the alloy
     easier to cast because the melting point is reduced and the
     fluidity is increased"; "they believe that fluidity increases
     as the water gets warmer" [syn: {fluidity}, {fluidness},
     {liquidity}, {liquidness}, {runniness}]
   3: being in cash or easily convertible to cash; debt paying
     ability

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top