Search result for

limestones

(60 entries)
(0.0366 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limestones-, *limestones*, limestone
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา limestones มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *limestones*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limestone[N] หินปูน, Syn. motar, cement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limestone(ไลมฺ'สโทน) n. หินปูน

English-Thai: Nontri Dictionary
limestone(n) หินปูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limestoneหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limestone sink; limesink; sinkหลุมยุบในหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limesink; limestone sink; sinkหลุมยุบในหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sink; limesink; limestone sinkหลุมยุบในหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
algal limestoneหินปูนสาหร่าย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Bedford limestoneหินปูนเบดฟอร์ด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magnesian limestoneหินปูนแมกนีเซียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
marly limestoneดินสอพอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
chemical limestoneหินปูนเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dolomitic limestoneหินปูนโดโลไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
freshwater limestoneหินปูนน้ำจืด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Indiana limestoneหินปูนอินเดียนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
limestoneหินปูน, หินตะกอนชนิดหนึ่งเกิดจากการสะสมตัวของโคลน ตะกอนพวกแคลไซต์หรือแคลเซียมคาร์บอเนต  ซึ่งทับถมกันอยู่เป็นเวลานาน ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Limestoneหินปูน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
High-concentration granular limestone.หินปูนโครงสร้างทรงกลมที่มีความเข้มข้นสูง Air: Part 3 (2009)
Still looking for limestone.ยังคงออกหาหินปูนอยู่ Air: Part 3 (2009)
Somalia. The dip slopes in the overlying limestone, the orientation of the flora, shallow waters...โซมาเลีย จากชั้นแผ่นหินที่ลาดเอียง A561984 (2009)
In just a few seconds they turn into limestone and are completely petrified.ภายในไม่กี่วินาทีร่างกายของมันจะแปรสภาพเป็นหินปูน และสุดท้ายก็จะแข็งเป็นหิน Trollhunter (2010)
We've unearthed nearly a dozen limestone amphora, eerily similar to those that housed the Dead Sea Scrolls.เราขุดเจอโถหินปูน 12 ชิ้น น่ากลัวพอๆกับที่หลบซ่อนอยู่ในรายการของเดทซี Face Off (2011)
You might contaminate the surface of the limestone.ท่านอาจทำให้พื้นผิวหินปูนปนเปื้อน You Bury Other Things Too (2011)
You know, most of these older banks are made of granite or limestone for longevity.รู้มั้ย ธนาคารเก่าๆ พวกนี้ ส่วนใหญ่สร้างจากหินแกรนิต หรือหินปูนเพื่อความทนทาน Hit (2012)
She had limestone under her fingernails, but limestone wouldn't have been used when this asylum was built, so she was obviously held somewhere else.เธอมีเศษหินปูน ติดอยู่ใต้เล็บ แต่หินปูนไม่ได้ถูกใช้ ในการก่อสร้างโรงพยาบาลนี้ เห็นชัดว่าเธอ ได้มาจากที่อื่น Heathridge Manor (2012)
I mean, all I found is buckshot, spun sugar, animal feces, fragments of stained glass and common limestone gravel, which tells me that our victim was at some kind of county fair-type place before he was killed.ผมหมายถึง,ผมเจอแต่ลูกตะกั่ว สายไหม,อึสัตว์ เศษของกระจกสเตนกลาส The Tiger in the Tale (2012)
(FOREMAN) Now we add the iron ore, limestone and coke.FOREMAN) ตอนนี้เราเพิ่มแร่เหล็ก หินปูนและโค้ก. One Chance (2013)
They accumulated in thick deposits of chalk or limestone on the ocean floor.พวกเขาสะสมใน เงินฝากหนาของชอล์ก หรือหินปูนบนพื้นมหาสมุทร The World Set Free (2014)
And the oceans converted dissolved CO2 into limestone even without any help from life.และมหาสมุทรแปลง ละลาย ซีโอ2 เป็นหินปูน แม้จะไม่มีความช่วย เหลือจากชีวิตใด ๆ The World Set Free (2014)
Limestone.หินปูน Survival of the Fittest (2015)
- Limestone pie and hot melted silver.พายหินปูน และน้ำแร่เงินร้อนๆ Return to Oz (1985)
Limestone.หินปูน The Shawshank Redemption (1994)
Yeah. I saw this church in Dusseldorf... made of limestone, big as a train station.ใช่ ผมเห็นโบสถ์นี้ในดูเซ็นดอล์ฟ Walk the Line (2005)
And two limestone salads.Und zweimal den Limestone-Salat. Mommie Dearest (1981)
Limestone College.- Am Limestone College. Chapter 42 (2016)
I just learned today that Limestone College, founded in 1845, was the first women's college in South Carolina, and one of the first in the nation.Ich erfuhr heute, dass das Limestone College... 1845 gegründet, das erste Frauencollege in South Carolina war. Und eines der ersten des Landes. Chapter 42 (2016)
He put this belief into action before and he will again, and Frank Underwood will not allow this journey to end with Limestone.Er bewies das schon in der Vergangenheit und wird es nun wieder tun. Und Frank Underwood wird diese Reise nicht bei Limestone zu Ende sein lassen. Chapter 42 (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หินปูน[N] limestone, See also: tartar, lime, Example: จากการสำรวจพบว่าบนเขาหินปูนแห่งนี้มีพืชสมุนไพรมากมาย, Thai definition: หินที่มีเนื้อสารเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเกือบทั้งสิ้น สารประกอบหินดังกล่าวเกิดจากการตกตะกอนเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีก็มี และที่เกิดจากการตกจมรวมตัวเป็นพืดใหญ่ของสัตว์ประเภทมีเปลือกหุ้มตัว เป็นสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตก็มี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินปูน[n.] (hinpūn) EN: limestone ; tartar ; lime   FR: calcaire [m] ; pierre calcaire [f] ; roche calcaire [f] ; pierre à chaux [f]
นกจู๋เต้นเขา(หิน)ปูน[n. exp.] (nok jū ten khao (hin) pūn) EN: Limestone Wren-Babbler   FR: Turdinule des rochers [f] ; Timalie à calcaire

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMESTONE    L AY1 M S T OW2 N
LIMESTONES    L AY1 M S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limestone    (n) (l ai1 m s t ou n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kalkgebirge {n}limestone mountains [Add to Longdo]
Kalkstein {m} [min.]limestone [Add to Longdo]
Kalksteinbruch {m}limestone quarry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルスト[, karusuto] (n,adj-no) karst (geologic formation of irregular limestone deposits) (ger [Add to Longdo]
鍾乳洞(P);鐘乳洞[しょうにゅうどう, shounyuudou] (n) limestone cave (cavern, grotto); (P) [Add to Longdo]
石灰岩[せっかいがん, sekkaigan] (n) limestone [Add to Longdo]
石灰石[せっかいせき, sekkaiseki] (n) limestone [Add to Longdo]
石灰洞[せっかいどう, sekkaidou] (n) limestone cave [Add to Longdo]
石粉[いしこ, ishiko] (n) stone or feldspar or limestone dust or powder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喀斯特[kā sī tè, ㄎㄚ ㄙ ㄊㄜˋ, ] karst (loan), weathered limestone, often forming caves [Add to Longdo]
喀斯特地貌[kā sī tè dì mào, ㄎㄚ ㄙ ㄊㄜˋ ㄉㄧˋ ㄇㄠˋ, ] karst landform (weathered limestone, often forming caves) [Add to Longdo]
岩溶[yán róng, ㄧㄢˊ ㄖㄨㄥˊ, ] karst (porous limestone, geol.) [Add to Longdo]
灰岩[huī yán, ㄏㄨㄟ ㄧㄢˊ, ] limestone; CL:塊|块[kuai4] [Add to Longdo]
石灰岩[shí huī yán, ㄕˊ ㄏㄨㄟ ㄧㄢˊ, ] limestone [Add to Longdo]
石灰石[shí huī shí, ㄕˊ ㄏㄨㄟ ㄕˊ, ] limestone [Add to Longdo]
英石[yīng shí, ㄕˊ, ] ornamental limestone from Yingde 英德, Guangdong [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top