ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liliane

L AH0 L IY0 AE1 N   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liliane-, *liliane*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา liliane มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *liliane*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Liliane.LilianeClasse Tous Risques (1960)
Liliane, look!Liliane, sieh mal! Classe Tous Risques (1960)
Panten, we're moving into the mouth of the Liliana river.Panten, Kurs auf die Mündung des Flusses LilianeAlye parusa (1961)
I told Liliane Fouchard, the daughter of the State Secretary...Ich sagte zu meiner Cousine Liliane Fouchard... Der Name wird Ihnen geläufig sein, der Staatssekretär Fouchard ist ihr... The Troops get Married (1968)
Hi, Liliane.Salut, LilianeDay for Night (1973)
- Really?- Hör mal, LilianeDay for Night (1973)
What shall we do tonight?Und was machen wir heute Abend, LilianeDay for Night (1973)
You know Liliane and I are getting married?Weißt du, Liliane und ich, wir heiraten. Sehr schön. Day for Night (1973)
Liliane, Alphonse told me the news.Ah, Liliane. Alphonse hat es mir erzählt. Day for Night (1973)
Liliane, slate this one, please.Liliane! Wollen Sie nicht die Klappe schlagen, LilianeDay for Night (1973)
I can't wait to finish a scene so I can come looking for you.Vor der Kamera denke ich ständig "Was macht Liliane?" Day for Night (1973)
He promised me a ride but took Liliane instead.Der Stuntman sollte mich ins Studio mitnehmen, jetzt ist er weg mit LilianeDay for Night (1973)
Where is she?Wo ist LilianeDay for Night (1973)
I have to talk to you.- Wo ist denn Liliane? - Ich muss mit Ihnen sprechen. Day for Night (1973)
Liliane won't be coming.Liliane wird nicht kommen. Day for Night (1973)
Liliane ran off with the stuntman.Liliane ist mit dem englischen Stuntman weggefahren. Day for Night (1973)
But I think Liliane still loves you.Ich glaube, dass Liliane Sie trotzdem liebt. Day for Night (1973)
At first, he'll take her everywhere with him.Am Anfang wird er Liliane immer zu den Dreharbeiten mitnehmen. Day for Night (1973)
By despising Liliane you're merely debasing yourself.Wenn Sie jetzt von Liliane verächtlich sprechen, ist es, als wenn Sie sich selbst schlecht machen. Day for Night (1973)
Maybe you're right.Vielleicht haben Sie Recht. Abgesehen von LilianeDay for Night (1973)
But Liliane was fired.Aber Liliane wurde entlassen. The Clockmaker of St. Paul (1974)
And that bitch who has Bernard on a string...Und Liliane: Eine Schlampe, die mit Bernard macht, was sie will. The Clockmaker of St. Paul (1974)
We came to talk to you about Liliane Torrini.Wir wollen über Liliane reden. Liliane Torrini. The Clockmaker of St. Paul (1974)
No, but we know Liliane well.Nein, aber Liliane kennen wir gut. The Clockmaker of St. Paul (1974)
He was trying to seduce Liliane.Er lief Liliane hinterher, und zwar heftig. The Clockmaker of St. Paul (1974)
A demonstration organized by leftist groups took place near Miss Torrini's workplace.Linksextreme haben eine Demonstration bei dem Arbeitsplatz von Liliane Torrini organisiert. The Clockmaker of St. Paul (1974)
Liliane is taking as much blame as she can.Liliane belastet sich, so sehr sie kann. The Clockmaker of St. Paul (1974)
Liliane and I didn't listen to the radio in the car.Liliane und ich hörten kein Radio im Auto. The Clockmaker of St. Paul (1974)
Maybe Razon got personal with Liliane.Ob Razon was mit Liliane hatte? The Clockmaker of St. Paul (1974)
I saw Liliane.Ich hab Liliane gesehen. The Clockmaker of St. Paul (1974)
I would do it with Liliane's parents.Nicht allein. Mit Lilianes Eltern. The Clockmaker of St. Paul (1974)
I could help until she comes out...Ich helfe ihnen, bis Liliane rauskommt und dann... The Clockmaker of St. Paul (1974)
I got Liliane the job.Ich ließ Liliane einstellen. The Man Who Loved Women (1977)
Thank you, Liliane.Danke, LilianeThe Man Who Loved Women (1977)
Good morning, Liliane.Guten Morgen, LilianeThe Man Who Loved Women (1977)
(Liliane) Hold the line, sir.(Liliane) Moment bitte. The Man Who Loved Women (1977)
I must write about Liliane in my book.Ich muss über Liliane schreiben. The Man Who Loved Women (1977)
That's no way to treat a customer, Miss Liliane.So können Sie die Gäste nicht behandeln, LilianeThe Man Who Loved Women (1977)
Liliane was half femme fatale, half tomboy.Liliane hatte das Gesicht eines Vamps und burschikose Manieren. Love on the Run (1979)
Liliane did the faces. I did the costumes.Liliane hat die Gesichter gemalt, ich die Kostüme. Love on the Run (1979)
Sometimes, Liliane slept over.Manchmal blieb Liliane über Nacht. Love on the Run (1979)
Since her arrival, I'd had no intimacy with Christine.Es war mit jeder Intimität zwischen mir und Christine vorbei, nachdem Liliane in unser Leben trat. Love on the Run (1979)
He said, "Christine, I think "Liliane has designs on you."Trotz allem, ich frage mich, ob Liliane nicht doch etwas mit dir vorhat. Love on the Run (1979)
Liliane and I had become close friends.Liliane, eine Geigenschülerin, wurde meine Freundin. Love on the Run (1979)
Another fight, I said to myself. The day before, I'd asked Antoine to be nicer to Liliane.Ich dachte, sie hätten wieder Streit gehabt, obwohl ich Antoine gebeten hatte, etwas netter zu Liliane sein. Love on the Run (1979)
He'd given her a book. He noticed that to protect it she'd made a dust-jacket with a newspaper. This so moved him.Er hätte Liliane ein Buch geschenkt und später bemerkt, dass sie es zum Schutz in Zeitungspapier eingebunden hätte. Love on the Run (1979)
He lived with Liliane until she decided to leave him.Er lebte dann mit Liliane zusammen, bis sie sich entschloss, ihn zu verlassen. Love on the Run (1979)
Liliane really wanted to live alone and adopt a child.Liliane wollte sowieso allein leben und ein Kind adoptieren. Love on the Run (1979)
Subtitled by GELULA CO., INC.Uebersetzung: Liliane Vindret-Meier Maverick (1994)
It's all about a young woman... Liliane... who can't have children, who loves gardening and novels.Es geht um eine junge Frau namens Liliane, die keine Kinder bekommen kann und Gartenarbeit und Romane mag. The Color of Lies (1999)

CMU English Pronouncing Dictionary
LILIANE    L AH0 L IY0 AE1 N
LILIANE    L IH1 L IY0 AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top