ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liliana

L IH2 L IY0 AE1 N AH0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liliana-, *liliana*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา liliana มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *liliana*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Liliana?LilianaLa Dolce Vita (1960)
- No, I'm not Liliana.- Ich bin nicht LilianaLa Dolce Vita (1960)
Who's there? Liliana's not here anymore.Liliana ist nicht mehr hier, die ging vor einigen Wochen nach Mailand. La Dolce Vita (1960)
Liliana.Durch LilianaI Dream of Jeannie Cusamano (1999)
Hello, Liliana.Guten Tag, LilianaMarcello Marcello (2008)
On June 21st, 1974, Ricardo Morales had breakfast with Liliana Colotto for the last time.Am 21. Juni 1974 frühstückte Ricardo Morales zum letzten Mal mit Liliana Colotto. The Secret in Their Eyes (2009)
Liliana Colotto, 23 years old, teacher, Recently married to Ricardo Morales, bank clerk.Liliana Colotto, 23 Jahre alt, Lehrerin, seit Kurzem mit Ricardo Morales verheiratet, einem Kassierer bei der Banco de la Nación. The Secret in Their Eyes (2009)
I showed Liliana this system, otherwise, years pass and you forget who's in the photo.Ich habe Liliana dieses System gezeigt. Sonst vergisst man nach ein paar Jahren, wer auf dem Foto ist. The Secret in Their Eyes (2009)
Were he and Liliana Colotto friends?Waren er und Liliana Colotto befreundet? The Secret in Their Eyes (2009)
And bring me the Liliana Colotto file, to seal it and archive it.Und bringen Sie mir die Akte Liliana Colotto, um sie abzuschließen und zu archivieren. The Secret in Their Eyes (2009)
The day she was killed, Liliana made me tea with lemon.Am Tag, als er sie umbrachte, machte mir Liliana einen Tee mit Zitrone. The Secret in Their Eyes (2009)
You're implicated in the Liliana Colotto case, rape and homicide.Sie sind in den Fall Liliana Colotto verwickelt, Vergewaltigung und Mord. The Secret in Their Eyes (2009)
Liliana Colotto?Liliana Colotto? The Secret in Their Eyes (2009)
What happened to Liliana?Zwei Verrückte springen plötzlich auf Sie los... Was ist mit Liliana geschehen? The Secret in Their Eyes (2009)
You know as well as I do you raped and killed her.Sie wissen genau so gut wie ich, dass Sie sie vergewaltigt und umgebracht haben. Liliana... The Secret in Their Eyes (2009)
What's that got to do with Liliana?Was hat das alles mit Liliana zu tun? The Secret in Their Eyes (2009)
Remember Liliana?Erinnern Sie sich an LilianaThe Secret in Their Eyes (2009)
Let's go see your new room, Liliana.Schauen wir uns dein neues Zimmer an, LilianaSomeone to Watch Over Lily (2011)
Perhaps you don't realise what we have here today, my dear Liliana!Vielleicht realisieren Sie gar nicht, was wir hier heute haben, meine liebe LilianaViolent Shit: The Movie (2015)
My dear Liliana, I think it's time we start preparing and send the invitations for our party.Meine liebe Liliana, ich denke es ist an der Zeit die Vorbereitungen Violent Shit: The Movie (2015)
Liliana, why don't you get something to drink for these officers. Would you like a cup of tea?Liliana, warum holen Sie nicht etwas zu trinken für die Beamten, möchten Sie eine Tasse Tee? Violent Shit: The Movie (2015)
Liliana, why don't you take these gentlemen to the door?Liliana, bringen Sie die beiden Herren zur Tür? Violent Shit: The Movie (2015)
Liliana.LilianaViolent Shit: The Movie (2015)
Thank you, Liliana.Danke, LilianaViolent Shit: The Movie (2015)
I've asked Liliana to serve us some tea out here.Ich habe Liliana gebeten, uns Tee nach draußen zu bringen. Julieta (2016)
Doña Liliana.Doña LilianaThe Good, the Bad, and the Dead (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
LILIANA    L IH2 L IY0 AE1 N AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
牡丹鸚哥[ぼたんいんこ, botan'inko] (n) (uk) lovebird (esp. Lilian's lovebird, Agapornis lilianae) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top