Search result for

likening

(66 entries)
(0.1349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -likening-, *likening*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา likening มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *likening*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liken    [VT] เปรียบเทียบ, Syn. compare
liken to    [PHRV] เหมือนกับ, See also: เปรียบเสมือน, Syn. compare to, compare with, equate to
likeness    [N] ความเหมือนกัน, See also: ความคล้ายคลึงกัน, Syn. similarity, resemblance, similitude, alikeness, Ant. unlikeness, dissimilitude
likeness    [N] ภาพเหมือน, See also: ภาพ, Syn. image, portrait
unlikeness    [N] ความไม่เหมือนกัน, Syn. contrast, difference, diversity, inconsistency

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
likenHe bears a strong likeness to my son.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liken(ไล'เคิน) {likened,likening,likens} vt. เปรียบเทียบ,เปรียบเสมือน
likeness(ไลคฺ'นิส) n. ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน, Syn. similarity

English-Thai: Nontri Dictionary
liken(vt) ทำให้เหมือนกัน,ทำให้คล้ายกัน,เปรียบเทียบ
likeness(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหมือน    [N] similarity, See also: analogy, resemblance, likeness, similitude, Ant. ความต่าง, Example: การเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของนิกายนั้นจะทำให้คนเข้าใจแต่ละนิกายมากขึ้น
การเทียบ    [N] comparison, See also: analogy, comparing, similarity, likeness, Syn. การเปรียบ, การเปรียบเทียบ, การเทียบเคียง, Example: การเทียบตนเองกับบุคคลอื่นแล้วมองว่าตนเองต่ำต้อยกว่าคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ
การเทียบเคียง    [N] comparison, See also: analogy, comparing, similarity, likeness, Syn. การเปรียบ, การเปรียบเทียบ, Example: ความสุขในชีวิตมิได้วัดจากวัตถุปัจจัยภายนอก ค่านิยม หรือ กฎเกณฑ์ ของสังคม หรือโดยการเทียบเคียงกับใครอื่น หากบุคคลย่อมประจักษ์ได้จากความพึงพอใจในชีวิตตน
ข้อแตกต่าง    [N] difference, See also: dissimilarity, distinction, unlikeness, Ant. ข้อเหมือน, Example: รูปสองรูปนี้มีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดหลายอย่าง, Count unit: ข้อ
ความคล้าย    [N] resemblance, See also: likeness, similarity, semblance, Syn. ความคล้ายคลึง, Ant. ความต่าง, Example: ฝาแฝดมักมีความคล้ายกันในส่วนของรูปร่างหน้าตา
ความคล้ายคลึง    [N] resemblance, See also: similarity, likeness, Syn. ความคล้าย, Ant. ความแตกต่างกัน, Example: รูปภาพสองรูปมีความคล้ายคลึงกันมาก
ความต่าง    [N] difference, See also: dissimilarity, unlikeness, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเหมือน, Example: ความต่างของสินค้าอยู่ที่คุณภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทียบ[v.] (thīep) EN: compare ; liken ; match ; bring close together for comparison ; draw a parallel between   FR: rapprocher ; comparer
อุปมา[v.] (uppamā) EN: compare ; liken   FR: comparer

CMU English Pronouncing Dictionary
LIKEN    L AY1 K AH0 N
LIKENS    L AY1 K AH0 N Z
LIKENED    L AY1 K AH0 N D
LIKENESS    L AY1 K N AH0 S
LIKENING    L AY1 K AH0 N IH0 NG
MILLIKEN    M IH1 L IH0 K AH0 N
MULLIKEN    M AH1 L IH0 K AH0 N
LIKENESSES    L AY1 K N AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liken    (v) (l ai1 k @ n)
likens    (v) (l ai1 k @ n z)
likened    (v) (l ai1 k @ n d)
likeness    (n) (l ai1 k n @ s)
likening    (v) (l ai1 k @ n i ng)
likenesses    (n) (l ai1 k n @ s i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
例える[たとえる, tatoeru] Thai: เปรียบคล้ายกับ English: to liken

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vergleichen | vergleichend | verglichen | vergleicht | verglichto liken | likening | likened | likens | likened [Add to Longdo]
Kolik {f} [med.] | Koliken {pl}colic | colics [Add to Longdo]
UdSSR : Union der Sozialistischen SowjetrepublikenUSSR : Union of Socialist Soviet Republics [Add to Longdo]
Ähnlichkeit {f}likeness [Add to Longdo]
die AlpenrepublikenAustria and Switzerland [Add to Longdo]
Basilika {f} | Basiliken {pl}basilica | basilicas [Add to Longdo]
Enzyklika {f}; päpstlicher Erlass | Enzykliken {pl}encyclical | encyclicals [Add to Longdo]
Familienähnlichkeit {f}family likeness [Add to Longdo]
Gleichheit {f}alikeness [Add to Longdo]
Katholik {m}; Katholikin {f} | Katholiken {pl}Catholic; Roman Catholic | Catholics [Add to Longdo]
Republik {f} | Republiken {pl}republic | republics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄える;比える[よそえる, yosoeru] (v1) (1) (uk) to compare; to liken; (2) to use as a pretext [Add to Longdo]
擬す[ぎす, gisu] (v5s,vt) (1) (See 擬する) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]
擬する[ぎする, gisuru] (vs-s,vt) (1) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]
見立てる;見たてる[みたてる, mitateru] (v1,vt) (1) to select; to choose; (2) to diagnose (an illness); to judge; (3) to liken to something else; to regard as something else (e.g. to use another person as a mirror); (4) to see someone off; (5) to look after; to be (someone's) guardian; (6) to underrate; to look down on; to underestimate (someone) [Add to Longdo]
似顔[にがお, nigao] (n) portrait; likeness; (P) [Add to Longdo]
似顔絵(P);似顔画(iK)[にがおえ, nigaoe] (n) portrait; likeness; (P) [Add to Longdo]
準える(P);擬える;准える[なぞらえる(P);なずらえる, nazoraeru (P); nazuraeru] (v1,vt) to pattern after; to liken to; to imitate; (P) [Add to Longdo]
肖像権[しょうぞうけん, shouzouken] (n) rights to usage of one's likeness [Add to Longdo]
相似[そうじ, souji] (n,adj-na,vs,adj-no) (1) resemblance; likeness; similitude; (2) (mathematical) similarity; (3) (See 相同) (biological) analogy; (P) [Add to Longdo]
相似点[そうじてん, soujiten] (n) point of likeness (between); resemblance; similarity [Add to Longdo]
二河白道[にがびゃくどう, nigabyakudou] (exp) {Buddh} metaphor in which the road to paradise is likened to a white road between two rivers, one of water (wrath) and one of fire (greed) [Add to Longdo]
肉蒲団;肉布団[にくぶとん, nikubuton] (n) (arch) female bedmate (whose body is likened to a fleshy cushion) [Add to Longdo]
版権物[はんけんもの, hankenmono] (n) likeness; (amateur) picture of a copyrighted character [Add to Longdo]
法輪[ほうりん, hourin] (n) {Buddh} (See 輪宝,転法輪) the teachings of Buddha (as likened to the Dharmachakra, originally a wheel-like weapon used to destroy the evils of mankind); Buddhist doctrine [Add to Longdo]
類える;比える[たぐえる, tagueru] (v1) (1) (uk) (obsc) to compare; to liken; (2) to make (someone) accompany [Add to Longdo]
例える(P);譬える;喩える[たとえる, tatoeru] (v1,vt) to compare; to liken; to speak figuratively; to illustrate; to use a simile; (P) [Add to Longdo]
羝羊[ていよう, teiyou] (n) (1) (obsc) ram (sheep); (2) used to liken one to someone who lives their life by instinct [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Liken \Lik"en\ (l[imac]k"'n), v. t. [imp. & p. p. {Likened}
   (l[imac]k"'nd); p. pr. & vb. n. {Likening}.] [OE. liknen. See
   {Like}, a.]
   1. To allege, or think, to be like; to represent as like; to
    compare; as, to liken life to a pilgrimage.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever heareth these sayings of mine, and doeth
       them, I will liken him unto a wise man which built
       his house upon a rock.        --Matt. vii.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   2. To make or cause to be like. [R.] --Brougham.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 likening
   n 1: the act of comparing similarities

Are you satisfied with the result?

Go to Top