ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liebermann

L IY1 B ER0 M AH0 N   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liebermann-, *liebermann*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา liebermann มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *liebermann*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you, Barak Ben Canaan. Village president, Dr. Ernst Lieberman.Danke, Barak Ben Canaan und auch dem Dorfpräsidenten Dr. Ernst LiebermannExodus (1960)
Dr. Lieberman knows my father.Dr. Liebermann kennt meinen Vater... Exodus (1960)
Dr. Lieberman's been arrested.Sie haben Liebermann verhaftet. Exodus (1960)
No, no the futur e of painting doesn't belong to the Liebermanns.Nein, die Zukunft in der Malerei gehört nicht den Liebermanns. Mephisto (1981)
Jacob and Anna.Jakob und Anna LiebermannPhantoms (1998)

CMU English Pronouncing Dictionary
LIEBERMANN    L IY1 B ER0 M AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top