ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lieber

L IY1 B ER0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lieber-, *lieber*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Century City and Lieberman Research Worldwide conducted a study on nagging.เซ็นจูรีซิตี และลีเบอร์มันรีเสิร์ชเวิลด์ไวด์ ทำการวิจัยเรื่องการเซ้าซี้ของเด็ก The Corporation (2003)
I don't even know how to say half the words in this prayer book that's named for lieberman's wife.ฉันไม่เคยรู้เลย ทำไงให้พูดแค่ครึ่งนึงในสมุดสวด นั้นชื่อสำหรับเมียของไลเบอร์แมน Seder Anything (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
LIEBER    L IY1 B ER0
LIEBERT    L IY1 B ER0 T
LIEBERMAN    L IY1 B ER0 M AH0 N
LIEBERMANN    L IY1 B ER0 M AH0 N
LIEBERTHAL    L IY1 B ER0 TH AO2 L
LIEBERMAN'S    L IY1 B ER0 M AH0 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lieber; eher; vielmehr {adv}rather [Add to Longdo]
lieber wollen; vorziehento prefer [Add to Longdo]
Lieber ...; Liebe ...; Liebes ...Dear ... [Add to Longdo]
Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. [Sprw.]A bird in the hand is worth two in the bush. [prov.] [Add to Longdo]
Lieber tot als ehrlos.Better death than dishonor. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  lieber /liːbr/
   dear; rather

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top