ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

levell

L EY0 V EY1 L   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -levell-, *levell*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leveller[N] ผู้วัดระดับ, See also: ผู้หาระดับ, เครื่องรังวัดหาระดับ, สิ่งหรืออุปกรณ์ที่วัดหรือหารระดับ, ผู้ที่ต้องการจะล้ม, Syn. leveler

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leveller(เลฟ'วะเลอะ) n. ผู้วัดระดับ,ผู้หาระดับ,เครื่องรังวัดหาระดับ,ผู้ทำให้ล้มนอนลง,ผู้ชกล้มลง
levellheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม,รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
levellingการทำระดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I levelled with you 100 per cent.ผมขอรับรองว่า 100 %. National Treasure (2004)
I levelled with you 98 per cent.ผมขอรับรอง 98 %. National Treasure (2004)
— lf that doesn't work, they're levelling the whole goddamned city.-พระเจ้า -ถ้าทำไม่ได้ นายได้อยู่ที่เมืองห่านี่ไปตลอดแน่ Cloverfield (2008)
I'll need you levelled-headed if we're gonna pull this off.ข้าต้องการให้เจ้าสุขุมเข้าไว้ ถ้าเราอยากจะให้เรื่องนี้สำเร็จ Storm Over Ryloth (2009)
Three F-16s levelled parts of the city a few minutes ago.เครื่องเอฟ 16 3ลำ ได้บิน ทิ้งระเบิด เมื่อไม่กี่นาทีมานี้ Buried (2010)
At 1930 hours, they will pound the entire area from Lincoln to the ocean. Shit. We're levelling Santa Monica, sir?เราไม่รู้ว่าเรากำลังเผชิญกับใคร พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ Battle Los Angeles (2011)
Last year, Earth had a visitor from another planet who had a grudge match that levelled a small town.เมื่อปีที่แล้ว เราได้รับการมาเยือน จากโลกอื่น พร้อมคู่กรณี ที่ถล่มเมืองเล็กๆ เราไป The Avengers (2012)
Thatcher, Reagan, Stalin. Time's a great leveller, innit?แทตเชอร์ เรแกน สตาลิน เวลานี่มันไม่รอใครจริงๆ The Six Thatchers (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้หมุน[N] a round-shaped board used to level off rice grain from a measuring tin, See also: levelling stick, Count unit: อัน, Thai definition: เรียกไม้กลมๆ สำหรับปาดปากสัดข้าวว่า ไม้หมุน

CMU English Pronouncing Dictionary
LEVELL    L EY0 V EY1 L
LEVELLED    L EH1 V AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
levelled    (v) lˈɛvəld (l e1 v @ l d)
leveller    (n) lˈɛvlər (l e1 v l @ r)
levellers    (n) lˈɛvləz (l e1 v l @ z)
levelling    (v) lˈɛvəlɪŋ (l e1 v @ l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
横ばい(P);横這い[よこばい(P);ヨコバイ, yokobai (P); yokobai] (n,vs) (1) (よこばい only) sidewise crawl (e.g. of a crab); crawling sideways; (n) (2) (uk) leafhopper (insect); jassid; (3) (abbr) (uk) (See ヨコバイガラガラヘビ) sidewinder (Crotalus cerastes); (4) levelling off; stabilizing; (P) [Add to Longdo]
均し;平し[ならし, narashi] (n) average; leveling; levelling [Add to Longdo]
弦(P);絃;鉉[つる, tsuru] (n) (1) bowstring; (2) string (of shamisen, guitar, violin, etc.); (3) (esp. 鉉) bail (arched pot handle); (4) (also written as 梁) (See 枡・1) diagonal levelling wire across the top of a masu; (P) [Add to Longdo]
擦り切り;擦切り;摩り切り[すりきり, surikiri] (n,vs) (uk) levelling a powder or liquid (e.g. sugar, flour) in a container (when measuring) [Add to Longdo]
準尺[じゅんしゃく, junshaku] (n) surveyor's leveling pole (levelling) [Add to Longdo]
水準器[すいじゅんき, suijunki] (n) leveling instrument; levelling instrument; level [Add to Longdo]
水準儀[すいじゅんぎ, suijungi] (n) leveling instrument; levelling instrument; surveyor's level [Add to Longdo]
水準測量[すいじゅんそくりょう, suijunsokuryou] (n) leveling; levelling [Add to Longdo]
地均し[じならし, jinarashi] (n,vs) ground levelling (leveling); laying groundwork; smoothing the way [Add to Longdo]
地固め[じがため, jigatame] (n,vs) ground leveling; ground levelling; groundwork; laying foundations [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top