ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leveling

L EH1 V AH0 L IH0 NG   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leveling-, *leveling*, level
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's leveling off and continuing to lose speed.และกำลังชลอความเร็วลงเรื่อยๆ Pilot (2004)
It's not cheating if everyone's doing it. We were just leveling out the playing field.มันไม่ถือว่าโกง ถ้าคนอื่นก็ทำ เราแค่ทำตามอย่างที่คนอื่น Vitamin D (2009)
Well, admits are leveling off, which is good, because we're running out of hallways to put beds in.คนไข้ที่รับเข้ามา อยู่ในระดับคงที่แล้ว ซึ่งก็ดี เพราะเราหมดแล้ว ห้องระเบียงหน้า ไม่ว่างพอให้เตียงเพิ่มแล้ว White to Play (2009)
And now he's leveling idle threats.แต่ตอนนี้เขากลับขู่เลื่อนลอย Taking Account (2011)
We're just leveling the playing field.เราก็แค่อยาก ตามเกมส์มันให้ทัน Hopeless (2012)
I'm leveling.นิ่มที่สุดแล้ว Red Tails (2012)
I'm just, you know, leveling the playing field.ปรับระดับสนามเด็กเล่น Monsters University (2013)
Merlyn plans on leveling the Glades with a device that triggers a manmade earthquake.เมอร์ลินวางแผนที่จะจัดระเบียบเดอะเกลดส์ ด้วยเครื่องมือสร้างแผ่นดินไหว Darkness on the Edge of Town (2013)
I've got it under good authority that Malcolm Merlyn is planning on leveling the Glades using some kind of earthquake device made by Unidac Industries.ผมได้รับมันจากผู้มีอำนาจที่ดี มัลคอมม์ เมอร์ลิน วางแผนที่จะทำลายเดอะเกลดส์ ใช้เครื่องมือทำแผ่นดินไหว Sacrifice (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
levelingA bulldozer was employed for leveling the lane.
levelingThe plane rose sharply before leveling off as it left the coast.
levelingThey are now leveling the road with a bulldozer.

CMU English Pronouncing Dictionary
LEVELING    L EH1 V AH0 L IH0 NG
LEVELING    L EH1 V L IH0 NG

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgleichsschicht {f}leveling course; smoothing layer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
均し;平し[ならし, narashi] (n) average; leveling; levelling [Add to Longdo]
準尺[じゅんしゃく, junshaku] (n) surveyor's leveling pole (levelling) [Add to Longdo]
水準器[すいじゅんき, suijunki] (n) leveling instrument; levelling instrument; level [Add to Longdo]
水準儀[すいじゅんぎ, suijungi] (n) leveling instrument; levelling instrument; surveyor's level [Add to Longdo]
水準測量[すいじゅんそくりょう, suijunsokuryou] (n) leveling; levelling [Add to Longdo]
地均し[じならし, jinarashi] (n,vs) ground levelling (leveling); laying groundwork; smoothing the way [Add to Longdo]
地固め[じがため, jigatame] (n,vs) ground leveling; ground levelling; groundwork; laying foundations [Add to Longdo]
平準化[へいじゅんか, heijunka] (n) leveling; levelling; equalization; alleviation (e.g. of unemployment); harmonization [Add to Longdo]
踊り場[おどりば, odoriba] (n) (1) dance hall; dance floor; (2) landing (stairs); (3) leveling off (e.g. in the economy); period of stagnation; cooling-off period; lull; plateau; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Level \Lev"el\, v. t. [imp. & p. p. {Leveled} (-[e^]ld) or
   {Levelled}; p. pr. & vb. n. {Leveling} or {Levelling}.]
   1. To make level; to make horizontal; to bring to the
    condition of a level line or surface; hence, to make flat
    or even; as, to level a road, a walk, or a garden.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to a lower level; to overthrow; to topple down;
    to reduce to a flat surface; to lower.
    [1913 Webster]
 
       And their proud structures level with the ground.
                          --Sandys.
    [1913 Webster]
 
       He levels mountains and he raises plains. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To bring to a horizontal position, as a gun; hence, to
    point in taking aim; to aim; to direct.
    [1913 Webster]
 
       Bertram de Gordon, standing on the castle wall,
       leveled a quarrel out of a crossbow. --Stow.
    [1913 Webster]
 
   4. Figuratively, to bring to a common level or plane, in
    respect of rank, condition, character, privilege, etc.;
    as, to level all the ranks and conditions of men.
    [1913 Webster]
 
   5. To adjust or adapt to a certain level; as, to level
    remarks to the capacity of children.
    [1913 Webster]
 
       For all his mind on honor fixed is,
       To which he levels all his purposes. --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leveling \Lev"el*ing\, n. [Written also levelling.]
   1. The act or operation of making level.
    [1913 Webster]
 
   2. (Surveying) The art or operation of using a leveling
    instrument for finding a horizontal line, for ascertaining
    the differences of level between different points of the
    earth's surface included in a survey, for establishing
    grades, etc., as in finding the descent of a river, or
    locating a line of railroad.
    [1913 Webster]
 
   {Leveling instrument}. See {Surveyor's level}, under {Level},
    n.
 
   {Leveling staff}, a graduated rod or staff used in connection
    with a leveling instrument for measuring differences of
    level between points.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leveling
   n 1: changing the ground level to a smooth horizontal or gently
      sloping surface [syn: {grading}, {leveling}]
   2: complete destruction of a building [syn: {razing},
     {leveling}, {tearing down}, {demolishing}]
   3: the act of making equal or uniform [syn: {equalization},
     {equalisation}, {leveling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top