ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

levees

L EH1 V IY0 Z   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -levees-, *levees*, levee
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leveesคันดิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When the levees broke, the people of New Orleans were tested.ผู้คน แห่งนิว ออร์ลีนส์ถูกตรวจสอบแล้ว Bitchcraft (2013)
They can measure this precisely, just as the scientists could predict precisely how much water would breach the levees in New orleans.พวกเขาสามารถตรวจวัดอย่างแม่นยำ ประกอบกับนักวิทยาศาสตร์สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ ว่าน้ำจำนวนมากเพียงใดที่จะล้นเขื่อนกันน้ำในนิวออร์ลีนส์ An Inconvenient Truth (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุภาพชน[n.] (suphāpchon) EN: gentlefolk ; polite people ; gentlemen   FR: personnes bien élevées [fpl] ; gentlemen [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
LEVEES    L EH1 V IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
levees    (n) lˈɛvɪz (l e1 v i z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top