ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lessened

L EH1 S AH0 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lessened-, *lessened*, lessen, lessene
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You would fabricate lies now, to see me lessened --- คุณจะพบกับการโกหกในขณะนี้เพื่อ ... Separate Paths (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lessenedThe noise lessened gradually.
lessenedThe pain has lessened a little.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LESSENED L EH1 S AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lessened (v) lˈɛsnd (l e1 s n d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lessen \Less"en\ (l[e^]s"'n), v. t. [imp. & p. p. {Lessened}
   (-'nd); p. pr. & vb. n. {Lessening}.] [From {Less}, a.]
   To make less; to reduce; to make smaller, or fewer; to
   diminish; to lower; to degrade; as, to lessen a kingdom, or a
   population; to lessen speed, rank, fortune.
   [1913 Webster]
 
      Charity . . . shall lessen his punishment. --Calamy.
   [1913 Webster]
 
      St. Paul chose to magnify his office when ill men
      conspired to lessen it.         --Atterbury.
 
   Syn: To diminish; reduce; abate; decrease; lower; impair;
     weaken; degrade.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lessened
   adj 1: impaired by diminution [syn: {diminished}, {lessened},
       {vitiated}, {weakened}]
   2: decreased in severity; made less harsh

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top