ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lechters

L EH1 K T ER0 Z   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lechters-, *lechters*, lechter
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lechters มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lechters*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Strip off the clean linen. Spread old rags instead.Zieht das saubere Bettzeug ab, nehmt das schlechtere Bettzeug. Tikhiy Don (1957)
You, Mikhail, are like a calf in those matters.Du, Michail, bist hier schlechter als ein Kalb. Tikhiy Don (1957)
Still, there are others who are worse off than we are.Anderen geht es schlechter als uns, weißt du. Premier mai (1958)
But forgetting about the deaths, how do you explain the change in quality of the cows' milk, even the quantity?Wenn wir die Todesfälle mal außer Acht lassen, wie lässt es sich erklären dass die Milch unserer Kühe immer schlechter und weniger wird? Fiend Without a Face (1958)
If you give me some more time, I can make it worse.Mit noch mehr Zeit könnte ich es verschlechtern. Another Time, Another Place (1958)
England makes a good friend, but a bad enemy.England ist ein guter Freund, aber ein schlechter Feind. The Buccaneer (1958)
You heard why. He's got the stomach upset. It's made him irritable.Sein Magenweh macht ihn schlechter Laune. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Bad breaks. An off day.War ein schlechter Tag. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
He's got the stomach upset. It's made him irritable.Sein Magenweh macht ihn schlechter Laune. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
- That's pretty good pay.- Kein schlechter Lohn. The Defiant Ones (1958)
A man, a very bad man, killed Gritli.Ein schlechter Mann hat das Gritli getötet. It Happened in Broad Daylight (1958)
His writing gets worse and worse.Seine Schrift wird immer schlechterThe Fly (1958)
If it didn't work out, the children would be in worse shape than ever.Wenn es schief ginge, würde es den Kindern nachher schlechter gehen denn je. Houseboat (1958)
A LITTLE GUST OF WIND, AND YOU BEGIN TO SHIVER.In meinen Augen sind Sie ein schlechter Einfluss! How to Make a Monster (1958)
That was a cheap and shoddy thing to do.Das war ein schlechter und billiger Scherz. Indiscreet (1958)
He's a bad man, Hoka, just like you.- Er ist ein schlechter Mann, wie Sie. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
You don't lie very well.Du bist ein schlechter Lügner. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Sure couldn't have picked a worse time to come walking in, could they?Die hätten sich keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können. The Law and Jake Wade (1958)
Lila, I can see you're in a bad mood.Lila, ich sehe, dass du in schlechter Laune bist. Pigulki dla Aurelii (1958)
It's a bad joke, my boy.Das war nur ein schlechter Witz. Queen of Outer Space (1958)
Because I am bad papa.Weil ich ein schlechter Papa bin. Rock-a-Bye Baby (1958)
You weren't a bad father, Papa Naples.Sie waren kein schlechter Papa, Papa Naples. Rock-a-Bye Baby (1958)
You know, you're not a bad sort of fellow.Sie sind gar kein so schlechter Kerl. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
You won't do any worse with an education... and you might do a lot better.Mit Bildung wird's dir nicht schlechter gehen, aber vielleicht viel besser. Teacher's Pet (1958)
That's even worse.Das ist noch schlechterThe Lovers (1958)
He's not bad, he's weak.Er ist kein schlechter Mensch, aber schwach. Back to the Wall (1958)
It sounds like good sense to me, Lily.Eigentlich gar kein schlechter Vorschlag, Lily. The Gunfight at Dodge City (1959)
I'm sorry Jeff, that was a bad joke.Tut mir leid, Jeff, das war ein schlechter Witz. Plan 9 from Outer Space (1959)
That's one of the reasons I hate to see your talent pushed aside by lesser men.Deshalb hasse ich es, wie lhr Talent von Schlechteren zunichte gemacht wird. Anatomy of a Murder (1959)
It also shows you've done short stretches in four city jails on charges of indecent exposure, window-peeping perjury and disorderly conduct.Da steht, dass Sie in vier Stadtgefängnissen kurz einsaßen, mit Anklagen wegen Exhibitionismus, Voyeurismus, Meineid und schlechter Führung. Anatomy of a Murder (1959)
I don't know - every time I rewrite it it seems more rubbishy than the last.Ich weiß nicht -wenn ich ihn umschreibe, kommt er mir jedes Mal schlechter vor. Beloved Infidel (1959)
He won't be in a good mood as it is.Er ist schlechter Laune. Le Bossu (1959)
She'll know, it's weird or just a bad joke.Sie weiß, es ist sonderbar oder ein schlechter Scherz. An Angel on Wheels (1959)
- You must think me a terrible host.- Ich bin ein schlechter Gastgeber. The Hound of the Baskervilles (1959)
I know he was bad, sir, but he was ill, really... and he was my brother.Ich weiß, er war ein schlechter Mensch, aber er war sehr krank. Er war mein Bruder... The Hound of the Baskervilles (1959)
She says she's sick. She lies in bed all day.Mal besser, mal schlechter... The Human Condition I: No Greater Love (1959)
And I'm afraid he became even worse as the evening wore on.- TOWNSEND: Leider wurde sein zustand im Lauf des Abends schlechterNorth by Northwest (1959)
Your search for perfection led you straight to an F, my friend.Balzac war dir dabei ein schlechter Ratgeber, mein Freundchen. The 400 Blows (1959)
If we lose, and they don't pull out, we'll be no worse off than we are now.Wenn sie nicht abziehen, sind wir nicht schlechter dran als vorher. They Came to Cordura (1959)
What a bad fellow he is!Was für ein schlechter Kamerad er ist! Floating Weeds (1959)
He's not a bad boy.Er ist kein schlechter Junge Floating Weeds (1959)
Sex can be so enjoyable.Die Beziehung der Geschlechter ist eine schöne Sache. Leda (1959)
With the streets full of soldiers? What guest would be if I did?Nur ein schlechter Gastgeber lässt das zu. Hannibal (1959)
You're a bad loser, Segura.Sie sind ein schlechter Verlierer, Segura. Our Man in Havana (1959)
"A FRAG MENT OF AN U N DONE POTATO.... "oder ein Stückchen schlechter Kartoffeln sein." Where Is Everybody? (1959)
The battle of the sexes.Der Kampf der GeschlechterThe Battle of the Sexes (1960)
So Destiny sent Mrs Barrows to carry the sex war into one of the last bastions of Man's supremacy,Das Schicksal wollte, das Mrs. Barrows den Geschlechterkrieg in eine der letzten Bastionen der männlichen Vorherrschaft trug: The Battle of the Sexes (1960)
The battle of the sexes and never a ceasefire.Der Kampf der Geschlechter kennt keine Waffenruhe. The Battle of the Sexes (1960)
-Yes, I was lucky. You sure did choose a lousy place to land.Das war ein schlechter Landeplatz. First Spaceship on Venus (1960)
- Only I'm a lousy housekeeper.- Aber ein schlechter Hausmann. The Apartment (1960)

CMU English Pronouncing Dictionary
LECHTERS    L EH1 K T ER0 Z
SCHLECHTER    SH L EH1 K T ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flug {m}; Flugreise {f} | Flüge {pl} | schlechter Flug | während des Flugsflight | flights | bumpy flight; uncomfortable flight | in mid flight [Add to Longdo]
Geschlecht {n} | Geschlechter {pl} | das zarte Geschlecht | das schöne Geschlecht | das Geschlecht bestimmensex | sexes | the gentle sex | the fair sex | to sex [Add to Longdo]
Geschlechter-Diskriminierung {f}sexual discrimination [Add to Longdo]
Geschlechter {pl}; Gattungen {pl}genera [Add to Longdo]
Korbmacher {m}; Korbmacherin {f}; Korbflechter {m}; Korbflechterin {f}basket maker [Add to Longdo]
Laune {f}; Stimmung {f} | Launen {pl}; Stimmungen {pl} | in guter Laune | in schlechter Launetemper | tempers | in a good temper | in a bad temper [Add to Longdo]
schlechtere Qualität (von Waren)inferiority (of goods) [Add to Longdo]
Redner {m}; Rednerin {f}; Sprecher {m}; Sprecherin {f}; Referent {m}; Referentin {f} | guter Redner | schlechter Redner | faszinierender Rednerspeaker | good speaker | poor speaker | spell binder [Add to Longdo]
Verschlechterung {f}; Abwärtsentwicklung {f}deterioration [Add to Longdo]
Wendung {f} | eine interessante Wendung | eine unerwartete Wendung nehmen | eine Wendung zum Besseren (Schlechteren) | beunruhigende Wendung {f}turn | an interesting turn | to take an unexpected turn | a turn for the better (worse) | troubling spin [Add to Longdo]
immer schlechterfrom bad to worse [Add to Longdo]
macht schlechterworsens [Add to Longdo]
machte schlechterworsened [Add to Longdo]
nachlassen; schlechter werdento diminish [Add to Longdo]
schlecht; schlimm; übel; böse; ungezogen {adj} | schlechter; schlimmer; übler; böser; ungezogener | am schlechtesten; am schlimmsten; am übelsten; am bösesten; am ungezogenstenbad | worse | worst [Add to Longdo]
schlecht; unschmackhaft {adj} | schlechter; unschmackhafter | am schlechtesten; am unschmackhaftestenunpalatable | more unpalatable | most unpalatable [Add to Longdo]
sich schlechter machen, als man istto belittle oneself [Add to Longdo]
schlechter Laune seinto be in bad temper [Add to Longdo]
schlechter machen | schlechter machendto worsen | worsening [Add to Longdo]
schlechterdings {adv}simply [Add to Longdo]
unterlegen; schlechter (als)inferior [Add to Longdo]
verfallen; zurückgehen; geringer werden; abnehmen; sich verschlechternto decline [Add to Longdo]
verschärfen; verschlechternto get worse [Add to Longdo]
verschlechtern | verschlechternd | verschlechtert | verschlechtert | verschlechterteto deteriorate | deteriorating | deteriorated | deteriorates | deteriorated [Add to Longdo]
verschlechtern | verschlechternd | verschlechtert | verschlechtert | verschlechterteto debase | debasing | debased | debases | debased [Add to Longdo]
verschlechtern | verschlechternd | verschlechtert | verschlechtert | verschlechterteto worsen | worsening | worsened | worsens | worsened [Add to Longdo]
verschlechternd; verschlimmernd; pejorativ {adj}pejorative [Add to Longdo]
verunreinigen; panschen; verderben; verschlechtern; verfälschento adulterate [Add to Longdo]
sich zum Besseren/Schlechteren wendento take a turn for the better/worse [Add to Longdo]
Das ist ein schlechter Trost.That's small comfort. [Add to Longdo]
Er ist in schlechter Verfassung.He's in bad shape. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
俗臭[ぞくしゅう, zokushuu] niedriger_Geschmack, schlechter_Geschmack;, Ungeschliffenheit [Add to Longdo]
劣る[おとる, otoru] unterlegen_sein, minderwertig_sein, schlechter_sein [Add to Longdo]
弊害[へいがい, heigai] das_Uebel, der_Schaden, schlechter_Einfluss [Add to Longdo]
悪化[あっか, akka] Verschlechterung [Add to Longdo]
悪夢[あくむ, akumu] schlechter_Traum, Alptraum [Add to Longdo]
臭気[しゅうき, shuuki] schlechter_Geruch, Gestank [Add to Longdo]
虫歯[むしば, mushiba] schlechter_Zahn, karioeser_Zahn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top