ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lawyer

L AO1 Y ER0   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lawyer-, *lawyer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lawyer[N] ทนายความ, See also: ทนาย, นิติกร, นักกฎหมาย, Syn. counseler, barrister
lawyer[VI] เป็นทนายความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lawyer(ลอ'เยอะ) n. ทนายความ,นักกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
lawyer(n) ทนายความ,หมอความ,นิติกร,นักกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lawyer๑. นักกฎหมาย๒. ทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawyer's feeค่าทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lawyersทนายความ [TU Subject Heading]
Lawyersนักกฎหมาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those lawyers talk and talk, even when it's an open-and-shut case like this one.ทนายความผู้ที่พูดคุยและพูดคุยถึงแม้จะเป็นกรณีที่เปิดและปิดเช่นนี้ 12 Angry Men (1957)
It's also possible for a lawyer to be just plain stupid, isn't it? I mean, it's possible.นอกจากนี้ยังเป็นไปได้สำหรับทนายความที่จะเป็นเพียงธรรมดาโง่ไม่ได้หรือไม่ ฉันหมายความว่ามันเป็นไปได้ 12 Angry Men (1957)
I'd want my lawyer to tear the prosecution witnesses to shreds, or at least try to.ฉันต้องการนายของฉันจะฉีกพยานโจทก์ที่จะชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรืออย่างน้อยพยายามที่จะ 12 Angry Men (1957)
For cryin' out loud, the kid's own lawyer knew he didn't stand a chance.สำหรับป่านนี้ออกมาดัง ๆ ทนายความของตัวเองของเด็กรู้ว่าเขาไม่ได้มีโอกาส 12 Angry Men (1957)
Right from the beginning, his own lawyer knew, and you could see it.ขวาจากจุดเริ่มต้นที่ทนายความของตัวเองรู้และคุณจะได้เห็นมัน 12 Angry Men (1957)
- Lawyers aren't infallible.- ทนายความไม่ได้ผิด 12 Angry Men (1957)
What do you mean? Why didn't his lawyer bring it up?สิ่งที่คุณหมายถึงอะไร ทำไมไม่ทนายของเขานำมันมาได้อย่างไร 12 Angry Men (1957)
That doesn't sit well with a jury. Most lawyers avoid it.ที่ไม่ได้นั่งรวมกับคณะลูกขุน ทนายความส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงได้ 12 Angry Men (1957)
Yes. His lawyer took great pains to bring that out.ใช่ ทนายความของเขาเอาความเจ็บปวดที่ดีที่จะนำที่ออกมา 12 Angry Men (1957)
It's not difficult for a lawyer to find out what played on a particular night.มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทนายความเพื่อหาสิ่งที่เล่นในคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 12 Angry Men (1957)
Why didn't the lawyer say something?Why didn't the lawyer say something? 12 Angry Men (1957)
He'll be our lawyer in Vegas.He'll be our lawyer in Vegas. The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lawyerA good lawyer will always zero in on a key piece of evidence.
lawyerA good lawyer would leave no stone unturned in his efforts to defend his client.
lawyerA lot of clients come to the lawyer for advice.
lawyerAmong the audience, there were teachers, lawyers, engineers, and so on.
lawyerA more experienced lawyer would have dealt with the case in a different way.
lawyerBecause of his great professional skill, the lawyer has a large number of clients.
lawyerBen committed his diary to the lawyer's care.
lawyerBen decided to tell the lawyer everything he knew.
lawyerBetter to get advice from your lawyer.
lawyerCan the lawyer see me on Friday?
lawyerDrake earns his living by working for the lawyer.
lawyerFather had his lawyer draw up his will.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอกฎหมาย[N] expert of law, See also: lawyer, attorney, barrister, solicitor, Syn. ทนาย, ทนายความ, นักกฎหมาย, หมอความ, Example: เขากระทำตนเป็นหมอกฎหมายของหมู่บ้าน โดยรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย
ค่าทนายความ[N] retainer, See also: lawyer fee, retaining fee, Example: เขาเสียค่าทนายความในการดำเนินคดีนี้ค่อนข้างแพง
หมอความ[N] lawyer, Syn. ทนายความ, หมอกฎหมาย, ผู้รู้กฎหมาย, Example: เพื่อนพ้องที่ร่วมโต๊ะในวันนั้นล้วนต่างก็เป็นหมอความที่พอใจจะเรียกตัวเองว่าทนายเอนกประสงค์, Count unit: คน
ทนาย[N] lawyer, See also: counsel, counselor/counselor, solicitor, attorney, barrister, Syn. ทนายความ, Example: พวกเขาสามารถจ้างทนายที่ดีที่สุด เพื่อช่วยต่อสู้ไม่ให้มีความผิดทางด้านกฎหมายได้, Thai definition: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล
ทนายความ[N] lawyer, See also: counsel, counselor/counselor, solicitor, attorney, barrister, advocate, Syn. ทนาย, Example: สุโขเป็นทนายความประจำบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, Thai definition: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล
นักกฎหมาย[N] lawyer, See also: legal authority, attorney, counsel, counselor, Syn. หมอความ, ทนายความ, อัยการ, ทนาย, นิติกร, หมอกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญเกี่ยวกับกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การว่าความ[n.] (kān wākhwām) EN: advocacy ; lawyer practice   
ค่าทนาย[n. exp.] (khā thanāi) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees   FR: honoraires d'un avocat [mpl]
ค่าทนายความ[n. exp.] (khā thanāikhwām) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees ; retainer   
มารยาททนายความ[n. exp.] (mārayāt thanāikhwām) EN: lawyers' professional etiquette   
หมอความ[n.] (møkhwām) EN: lawyer   FR: avocat [m] ; défenseur [m]
นักกฎหมาย[n.] (nakkotmāi) EN: jurist ; lawyer ; legal authority   FR: juriste [m, f] ; légiste [m]
เนติบัณฑิต[n.] (nētibandit) EN: lawyer ; solicitor ; barrister ; barrister-at-law ; attorney   FR: avocat [m] ; licencié en droit [m]
นิติกร[n.] (nitikøn) EN: lawyer   FR: juriste [m]
แต่งทนาย[v. exp.] (taeng thanāi) EN: appoint a lawyer ; get a lawyer ; appoint an attorney ; counsel a lawyer ; counsel an attorney   
ตั้งทนาย[v. exp.] (tang thanāi) EN: take a lawyer   FR: prendre un avocat

CMU English Pronouncing Dictionary
LAWYER L AO1 Y ER0
LAWYER L OY1 ER0
LAWYERS L AO1 Y ER0 Z
LAWYERS L OY1 ER0 Z
LAWYER'S L AO1 Y ER0 Z
LAWYERED L AO1 Y ER0 D
LAWYERLY L AO1 Y ER0 L IY0
LAWYERS' L AO1 Y ER0 Z
LAWYERING L AO1 Y ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lawyer (n) lˈɔːjər (l oo1 y @ r)
lawyers (n) lˈɔːjəz (l oo1 y @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
律师[lǜ shī, ㄌㄩˋ ㄕ, / ] lawyer, #1,999 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwalt {m} | Anwälte {pl}lawyer | lawyers [Add to Longdo]
Jurist {m} | Jurist seinlawyer | to be in the law [Add to Longdo]
Rechtsanwalt {m}; Rechtsanwältin {f} | Rechtsanwälte {pl}; Rechtsanwältinnen {pl} | sich einen Anwalt nehmenlawyer [Br.] | lawyers | to get a lawyer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヤメ検;やめ検[ヤメけん(ヤメ検);やめけん(やめ検), yame ken ( yame ken ); yameken ( yame ken )] (n) (abbr) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; retired public prosecutor [Add to Longdo]
ヤメ検弁護士;やめ検弁護士[ヤメけんべんごし(ヤメ検弁護士);やめけんべんごし(やめ検弁護士), yame kenbengoshi ( yame ken bengoshi ); yamekenbengoshi ( yame ken bengoshi )] (n) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; prosecutor-turned-lawyer [Add to Longdo]
憲法学者[けんぽうがくしゃ, kenpougakusha] (n) constitutional scholar (lawyer); expert in constitutional law [Add to Longdo]
顧問弁護士[こもんべんごし, komonbengoshi] (n) legal adviser; legal advisor; corporation lawyer; family lawyer [Add to Longdo]
三百代言[さんびゃくだいげん, sanbyakudaigen] (n) (1) (derog) pettifogging lawyer; unscrupulous or unethical lawyer; shyster; (2) casuist; sophist [Add to Longdo]
社内弁護士[しゃないべんごし, shanaibengoshi] (n) in-house lawyer [Add to Longdo]
代言人[だいげんにん, daigennin] (n) attorney; lawyer [Add to Longdo]
地獄の沙汰も金次第[じごくのさたもかねしだい, jigokunosatamokaneshidai] (exp) (id) Money is the best lawyer [Add to Longdo]
着手金[ちゃくしゅきん, chakushukin] (n) retainer fee (e.g. for a lawyer) [Add to Longdo]
弁護依頼人[べんごいらいにん, bengoirainin] (n) (lawyer's) client [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lawyer \Law"yer\, n. [From {Law}, like bowyer, fr. bow.]
   1. One versed in the laws, or a practitioner of law; one
    whose profession is to conduct lawsuits for clients, or to
    advise as to prosecution or defence of lawsuits, or as to
    legal rights and obligations in other matters. It is a
    general term, comprehending attorneys, counselors,
    solicitors, barristers, sergeants, and advocates.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) The black-necked stilt. See {Stilt}.
    (b) The bowfin ({Amia calva}).
    (c) The burbot ({Lota maculosa}).
      [1913 Webster]
 
   {Philadelphia lawyer}, A lawyer knowledgeable about the most
    detailed and minute points of law, especially one with an
    exceptional propensity and ability to exploit fine
    technical points of law for the client's advantage.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stilt \Stilt\, n. [OE. stilte; akin to Dan. stylte, Sw. stylta,
   LG. & D. stelt, OHG. stelza, G. stelze, and perh. to E.
   stout.]
   1. A pole, or piece of wood, constructed with a step or loop
    to raise the foot above the ground in walking. It is
    sometimes lashed to the leg, and sometimes prolonged
    upward so as to be steadied by the hand or arm.
    [1913 Webster]
 
       Ambition is but avarice on stilts, and masked.
                          --Landor.
    [1913 Webster]
 
   2. A crutch; also, the handle of a plow. [Prov. Eng.]
    --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Any species of limicoline birds belonging to
    {Himantopus} and allied genera, in which the legs are
    remarkably long and slender. Called also {longshanks},
    {stiltbird}, {stilt plover}, and {lawyer}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The American species ({Himantopus Mexicanus}) is well
      known. The European and Asiatic stilt ({Himantopus
      candidus}) is usually white, except the wings and
      interscapulars, which are greenish black. The
      white-headed stilt ({Himantopus leucocephalus}) and the
      banded stilt ({Cladorhynchus pectoralis}) are found in
      Australia.
      [1913 Webster]
 
   {Stilt plover} (Zool.), the stilt.
 
   {Stilt sandpiper} (Zool.), an American sandpiper
    ({Micropalama himantopus}) having long legs. The bill is
    somewhat expanded at the tip.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lawyer
   n 1: a professional person authorized to practice law; conducts
      lawsuits or gives legal advice [syn: {lawyer}, {attorney}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top