ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lanston

L AE1 N S T AH0 N   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lanston-, *lanston*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lanston มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lanston*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- l'm Ted Blanston, the third.- Ted Blanston, der Dritte. Men at Work (1990)
Iam, URL... lam Blanston.Ich bin... Ich bin BlanstonHorrible Bosses 2 (2014)
-Hi, Blanston.- Hallo, BlanstonHorrible Bosses 2 (2014)
Blanston, would you like to share with us what's led you into recovery?Blanston, möchtest du mit uns teilen, was dich zur Genesung geführt hat? Horrible Bosses 2 (2014)
- Blanston, you don't have to say it.- Blanston, du musst das nicht sagen. Horrible Bosses 2 (2014)
-Give it to me.- Ja, gib's mir, BlanstonHorrible Bosses 2 (2014)
What's he doing with Kurt and Blanston?Was macht er denn mit Kurt und BlanstonHorrible Bosses 2 (2014)
I think I lost the Blanstons.Ich glaube, ich verlor die Blanstons. The Day Alex Left for College (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
LANSTON    L AE1 N S T AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top