ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lansing

L AE1 N S IH0 NG   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lansing-, *lansing*, lans
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Lansing, Michigan.- แลนซิ่ง มิชิแกน Four Brothers (2005)
I was on my own until I got a free meal from this lady, Miss Lansing;ผมพึ่งตัวเองจนกระทั่ง คุณแลนซิ่ง ให้อาหารผมกิน Changeling (2008)
Next stop- lansing!ป้ายหน้าคือแลนซิ่ง You Don't Know Jack (2010)
And that's your friend Doug from that time in East Lansing.และนั่นเพื่อนนาย ดั๊ก ที่ อีสต์ แลนซิ่ง Swan Song (2010)
I'm Steve Libby coming to you from Wolf Den here in Lansing, Michigan.สวัสดีครับ แฟนๆฮ๊อกกี้ ผมสตีฟ ลิบบี้ รายงานสดจากโพรงหมาป่า Tooth Fairy (2010)
Home of the Lansing Ice Wolves.ในแลนซิ่ง มิชิแกนครับ บ้านของทีมหมาป่าแลนซิ่งไอซ์ Tooth Fairy (2010)
Alright, Mick, how's life is Lansing so far for you?เอาล่ะมิค ชีวิตใหม่ใน แลนซิ่งเป็นไงบ้างล่ะ? Tooth Fairy (2010)
What, you hurt yourself, Mr. Lansing?อะไรกัน บาดเจ็บหรือไง คุณแลนซิ่ง Ua Hopu (2012)
The way Lansing moved when we were leaving?การเคลื่อนไหวของแลนซิ่ง ตอนเราจะออกมาน่ะ Ua Hopu (2012)
Lansing isn't a triggerman, Chin, he's a lawyer.แลนซิ่งไม่ใช่มือปืนนะชิน เขาเป็นทนายความ Ua Hopu (2012)
What about Lansing?แล้วแลนซิ่งล่ะคะ Ua Hopu (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lansingLansing is the state capital of Michigan.

CMU English Pronouncing Dictionary
LANSING    L AE1 N S IH0 NG
LANSING'S    L AE1 N S IH0 NG Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Lansing
   n 1: capital of the state of Michigan; located in southern
      Michigan on the Grand River [syn: {Lansing}, {capital of
      Michigan}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top