ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lanser

L AE1 N S ER0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lanser-, *lanser*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lanser มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lanser*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I AM CARL LANSER.Ich bin Carl LanserJudgment Night (1959)
I'M CARL LANSER.Ich bin Carl LanserJudgment Night (1959)
ARE YOU LANSER?- Sind Sie LanserJudgment Night (1959)
HERE'S YOUR SEAT RIGHT OVER HERE, MR. LANSER.Setzen Sie sich gleich hierhin, Mr. LanserJudgment Night (1959)
ARE YOU HEADING HOME, MR. LANSER, OR AWAY FROM HOME?Fahren Sie nach Hause, Mr. Lanser, oder von zu Hause weg? Judgment Night (1959)
UM, WHAT DO YOU DO, LANSER?Was machen Sie, LanserJudgment Night (1959)
AND YOU, MR. LANSER?Und Sie, Mr. LanserJudgment Night (1959)
THIS IS MR. LANSER, CAPTAIN.Das ist Mr. Lanser, Herr Kapitän. Judgment Night (1959)
WON'T YOU PLEASE SIT DOWN, MR. LANSER?Wollen Sie sich nicht wieder hinsetzen, Mr. LanserJudgment Night (1959)
THAT'S TOO BAD, LANSER.Wirklich schade, LanserJudgment Night (1959)
GOOD NIGHT, MR. LANSER. GOOD NIGHT.Gute Nacht, Mr. LanserJudgment Night (1959)
MR. LANSER, ARE YOU ALL RIGHT?- Mr. Lanser, geht es Ihnen gut? Judgment Night (1959)
MR. LANSER, PERHAPS IF YOU GOT SOME SLEEP.Mr. Lanser, vielleicht sollten Sie etwas schlafen? Judgment Night (1959)
MR. LANSER?Mr. LanserJudgment Night (1959)
ARE YOU ALL RIGHT, MR. LANSER?Geht es Ihnen gut, Mr. LanserJudgment Night (1959)
I KNOW FOR EXAMPLE THAT MY NAME IS CARL LANSER.Ich weiß zum Beispiel, dass mein Name Carl Lanser ist. Judgment Night (1959)
GO ON, MR. LANSER.- Reden Sie weiter, Mr. LanserJudgment Night (1959)
THAT'S ALL, MR. LANSER.Das wäre alles, Mr. Lanser. Gute Nacht. Judgment Night (1959)
IN THE CASE OF CARL LANSER, FRMER KAPITAN LEUTNANT, NAVY OF THE THIRD REICH THIS IS THE PENALTY.Und im Falle von Carl Lanser, ehemals Kapitän Leutnant, Marine des Dritten Reichs, ist dies die Strafe. Judgment Night (1959)
THE DISTINGUISHED ACTOR NEHEM IAH PERSOFF PLAYS THE ROLE OF CARL LANSER, A HAUNTED MAN IN A HAUNTING STORYDer hervorragende Schauspieler Nehemiah Persoff spielt die Rolle des Carl Lanser, ein gespenstiger Mann in einer gespenstigen Geschichte namens "Judgement Night" (Das Geisterschiff) Perchance to Dream (1959)
Mr. and Mrs. Richard Lanser.Herr und Frau Richard LanserMy Fair Lady (1964)
We are now playing for a superb floral porcelain set. 44 pieces.Jetzt spielen wir um ein tolles Porzellanservice 44 Teile. Le bon plaisir (1984)
My set of Royal Danish Porcelain, from Copenhagen!Das königliche Porzellanservice aus Kopenhagen! The Seagull's Laughter (2001)
We have a china set still in its crate that screams...Ein Porzellanservice, alles noch in Kisten. Es schreit förmlich Scene in a Mall (2004)
one Japanese porcelain service came in harm's way, 1,327 crowns;ein japanisches Porzellanservice musste daran glauben, 1327 Kronen; I Served the King of England (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
LANSER    L AE1 N S ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top