ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lansdowne

L AE1 N S D AW2 N   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lansdowne-, *lansdowne*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lansdowne มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lansdowne*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Malcolm Lansdowne?- Malcolm LansdowneThe Devil's Window (1993)
Raleigh, you know Malcolm Lansdowne?Raleigh, kennst du Malcolm LansdowneThe Devil's Window (1993)
(O'Neill) Doctor, you have a call... from Malcolm Lansdowne in the wardroom.Doktor, ein Anruf von Malcolm LansdowneThe Devil's Window (1993)
So what?- Westphalen und LansdowneHide and Seek (1994)
The shuttle from Mr. Lansdowne's landing should be arriving soon.Der Shuttle von Mr. Lansdownes Anlegestelle müsste bald hier sein. Hide and Seek (1994)
Was involved at the time that Sister Cathy's body was discovered in Lansdowne, took the call from the hunters who reported it and went out.War involviert, als Schwester Cathys Leiche in Lansdowne entdeckt wurde, nahm den Anruf der Jäger an, die ihn meldeten und fuhr hinaus. The Murder (2017)
Moments later, Roemer and several members of the M squad climbed into one of the department's unmarked black Plymouths for the 20-mile ride to Lansdowne.Nur Augenblicke später stiegen Roemer und mehrere Mitglieder der Mordkommission in einen Zivilwagen der Polizei. Sie fuhren zum 30 Kilometer entfernten LansdowneThe Murder (2017)
She turned up murdered in a field in Lansdowne.Man fand sie ermordet in einem Feld in LansdowneThe Suspects (2017)
...then on January 3rd, 1970, she turned up murdered in a field in Lansdowne....am 3. Januar fand man sie ermordet in einem Feld in LansdowneThe Web (2017)
Four days after Sister Cathy was abducted, a young woman named Joyce Malecki was abducted and murdered.Vier Tage nach Schwester Cathys Entführung wurde eine junge Frau, Joyce Malecki, entführt und ermordet. LANSDOWNE-MÄDCHEN VERSCHWUNDEN WAGEN GEFUNDEN The Conclusion (2017)
Earlier that morning, at 5am, Red Lightning was fed a half portion of feed in preparation for the seventh race that day, the $100,000 Lansdowne Stakes.Um 5 Uhr früh hatte man Red Lightning nur eine halbe Ration Futter gegeben, um ihn auf das siebte Rennen im 100.000- Dollar-Lansdowne-Stakes vorzubereiten. The Killing (1956)
(PA) Your attention, ladies and gentlemen. The horses are now on the track for the seventh race, the $100,000-added Lansdowne Stakes, at one mile.MeineDamenundHerren, in Kürze beginnt das siebte Rennen, das 100.000-Dollar-Lansdowne-Stakes über eine Meile. The Killing (1956)
(PA) Your attention, ladies and gentlemen. The horses are now on the track for the seventh race, the $100,000-added Lansdowne Stakes, at one mile.MeineDamenundHerren, in Kürze beginnt das siebte Rennen, das 100.000-Dollar-Lansdowne-Stakes über eine Meile. The Killing (1956)
Your attention, ladies and gentlemen. The horses are now on the track for the seventh race, the $100,000-added Lansdowne Stakes, at one mile.Meine Damen und Herren, in Kürze beginnt das siebte Rennen, das 100.000-Dollar-Lansdowne-Stakes über eine Meile. The Killing (1956)
The horses are now on the track for the seventh race, the $100,000-added Lansdowne Stakes, at one mile.In Kürze beginnt das siebte Rennen, das 100.000-Dollar-Lansdowne-Stakes über eine Meile. The Killing (1956)
Your attention, ladies and gentlemen. The horses are now on the track for the seventh race, the $100,000-added Lansdowne Stakes, at one mile.Meine Damen und Herren, in Kürze beginnt das siebte Rennen, das 100.000-Dollar-Lansdowne-Stakes über eine Meile. The Killing (1956)

CMU English Pronouncing Dictionary
LANSDOWNE    L AE1 N S D AW2 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top