Search result for

kollekte

(53 entries)
(0.0412 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kollekte-, *kollekte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kollekte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kollekte*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We also stopped taking up collections.Wir haben die Kollekte abgeschafft. Léon Morin, Priest (1961)
And a remarkably good collection this Sunday.Außerdem war die Kollekte an diesem Sonntag außergewöhnlich gut. The Cardinal (1963)
It's our annual collection for needy girls.Es ist unsere Jahreskollekte für bedürftige Mädchen. Casino Royale (1967)
Taking up a collection, are you?- Das ist wohl Ihre Kollekte, was? The Twelve Chairs (1970)
Now, folks, before we come to the main attraction, my assistants will take a collection, just like in church.Und jetzt, Leute, bevor wir unsere Hauptnummer starten, werden meine Assistenten eine kleine Kollekte durchführen. Red Sun (1971)
The government... big business... labor unions!In ... In den Kollekten. Den Subventionen, den Genossenschaften. L'aventure, c'est l'aventure (1972)
Furthermore, one franc per Catholic makes a large sum."was eine gewaltige Summe ergibt, heißt, die kirchliche KollekteL'aventure, c'est l'aventure (1972)
I'd fetch for him and take up collection.Ich sammelte die Kollekte für ihn. Buck and the Preacher (1972)
This money is Don Vito's monthly collection.Dieses Geld ist Don Vitos monatliche KollekteRicco (1973)
The collection our community was the biggest from all.Die Kollekte unserer Gemeinde War die höchste überhaupt. Wet & Rope (1979)
When's the last time you saw two priests driving a Ferrari?- Und? Der kommt bestimmt nicht aus den Kollekten. The Cannonball Run (1981)
- There's a collection at the gate?Es gibt anscheinend eine KollekteMy Other Husband (1983)
Then he'd start thinking about those Sunday collections.Dann denkt er an die SonntagskollektePale Rider (1985)
- 1922, nine years later, the chapel could be rebuilt from the collection of the parish of St. Magdalena.- Erst 1922, Neun Jahre später konnte die Kapelle aus der Kollekte der Gemeinde St. Magdalena wieder aufgebaut werden. Der Fluch (1988)
lve gotta get these beans to the Eatentons and its my Sunday to count the offering and I just know lm gonna miss church.Ich muss die Bohnen zu den Eatentons bringen und ich muss die Kollekte zählen und ich weiß genau, dass ich den Gottesdienst verpasse. Steel Magnolias (1989)
Wanted to make sure she has something for the collection plate.Wo das Geld für die Kollekte drin war. Boyz n the Hood (1991)
Next think I know, my mother grabs the collection plate and starts whupping me upside my head with it.Meine Mutter griff nach dem Tablett von der Kollekte... und prügelte mir damit auf den Kopf. Get on the Bus (1996)
I'm very glad about the whip-round.Ich bin sehr zufrieden mit der KollekteLes grands ducs (1996)
- Fitzwilliam Botanical Annual Fundraiser.Fitzwilliam Botanik-Kollekte. - Nein. The Game (1997)
Do you know how much was in the plate this morning?Weißt du, was heute Morgen in der Kollekte war? Oscar and Lucinda (1997)
Listen, my advice to you take this money you've collected for your parish go get yourself a nice dress, you know?Ich gebe Ihnen einen Rat: Sie nehmen das Geld aus der Kollekte kaufen sich ein schönes Kleid, machen was aus sich suchen sich einen Mann oder eine Frau, wenn auch nur für einen Moment denn das Leben ist... Dogma (1999)
Today's second collection will be donated to the John Doe Jersey Life Fund.Die heutige Kollekte geht an den "Jersey-Obdachlosen-Fonds". Dogma (1999)
Those greedy little black guards are talking even now... about the money they'll get from the Collection.Diese gierigen kleinen Schufte reden sogar jetzt... von dem Geld, das sie bei der Kollekte erhalten werden. Angela's Ashes (1999)
My friend, Mikey Molloy, tells us all about how much money we'll make... at the Collection after our First Communion, when we all knock on the neighbors' doors... and get as much as five shillings for sweets and cakes... and even go to the Lyric Cinema to see James Cagney.KINO LYRIC Mein Freund Mikey Molloy erzählt, wieviel Geld wir bekommen... bei der Kollekte nach unserer Erstkommunion, wenn wir bei den Nachbarn klopfen... und bis zu fünf Schilling für Kuchen und Bonbons kriegen... und sogar ins Kino gehen, um James Cagney zu sehen. Angela's Ashes (1999)
Mam, can I go now and make the Collection?Mami, kann ich meine Kollekte machen gehen? Angela's Ashes (1999)
There wasn't anytime for the Collection.Es war keine Zeit mehr für die KollekteAngela's Ashes (1999)
- Put your money in. - Here's 100.- Macht eine KollekteDôlè (2000)
Aw, if you fill his collection box, he'll listen to anything.- Außer du tust etwas in die KollekteSpirit Folk (2000)
I haven't seen a human soul in my collection plate in months.Seit Monaten war kein Mensch mehr an der KollekteMarry-Go-Round (2002)
They thought you were coming for a collection.- Sie denken an die KollekteLuther (2003)
Today's collection will, in full, go to our- suffering brothers and sisters down there.Unsere heutige Kollekte ist bestimmt für unsere leidenden Brüder und Schwestern dort. Popular Music (2004)
I gotta go make my collections.Ich muss meine Kollekte machen. Unidentified Black Males (2004)
I didn't go to church enough, I didn't pray enough I was five bucks short in the collection plate.Bin ich nicht oft genug in die Kirche gegangen? Oder bete ich zu wenig? Oder war ich vielleicht bei der Kollekte zu geizig? Constantine (2005)
Oh, excuse me if I'm not one of your stick models.Ich mach hier keine Kollekte. - Wieso bist du dann hier? Just Friends (2005)
I stole from the collection plate. And, even though I promised to return the money, I gambled it away.Ich habe die Kollekte geklaut und dann verspielt. Vaya Con Leos (2005)
Skim from the collection plate?Aus der Kollekte absahnen? ? (2006)
We're not letting you go until we've won all of next week's collection.Glaub nicht, dass wir dich gehen lassen! Wir entlocken dir erst die gesamte KollekteSvalan, katten, rosen, döden (2006)
Aww! You know, i just remembered,Und bestimmt ist ein kleines Extrasümmchen in Ihrer Kollekte am Sonntag! Single Spaced (2007)
And you know about the collection box. We are raising money to fix the altarpiece...- Wir sammeln gerade in der Kollekte für ein Altarbild in der Kirche. White Night Wedding (2008)
We're helpful at Harrods, but this is where I draw the line! What if the next contestant was here because of you?Ich tu lieber in der Kirche was ins Kollektesäckchen. What Goes Around (2009)
She sent physicians to the slums, and decree that collections from every third Sunday were given to the poor houses.Sie schickte Ärzte in die Armenviertel und verfügte, dass die Kollekte jedes dritten Sonntags an die Armenäuser gehen soll. Pope Joan (2009)
Tell me more about this little collection. It's a bunch of bikers.Erzähl mir mehr über diese kleine KollekteA Dark Road (2010)
You tell the kid mat his lather was a priest who stole from the collection plate.Sag dem Kind, dass sein Vater ein Priester war, der die Kollekte gemopst hat. The Return of Joe Rich (2011)
Leave something in the collection plate.Geben Sie etwas für die KollekteOn the Fence (2011)
I know it ain't Sunday, folks, but what say we take up a collection for the poor man?Heute ist zwar nicht Sonntag, Aber wie wärs mit einer kleinen Kollekte für den armen Mann? Cowboys & Aliens (2011)
What kind of a cheapskate puts a foreign coin in a church collection?Wie geizig muss man sein, um eine ausländische Münze in die Kollekte zu legen? The Flying Stars (2013)
Yeah, until they want an extra collection.Ja, außer sie wollen eine extra KollekteThe Bitter End (2013)
George here's gonna be taking over my collections.- George übernimmt meine Kollekten. White Horse Pike (2013)
If you wish to make a contribution, the collection plate is behind me.Falls Ihr dafür spenden möchtet, der Kollektenteller steht hinter mir. The Homecoming (2014)
I'll ask Father Louis. He'll take up a collection.Ich frage mal Pater Louis, er wird eine Kollekte organisieren. Alléluia (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kollekte {f} | Kollekten {pl}collecte | collectes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Kollekte [kɔlɛktə] (n) , s.(f )
     collecte
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top